Zpráva o činnosti sdružení Euroregion Krušnohoří

přednesená předsedkyní JUDr. Hanou Jeníčkovou na valné hromadě dne 30.3.2012.

 

- Úvod -

- Infopress -

Projekty a akce euroregionu

V zásadě není euroregion vhodným žadatelem ve Fondu malých projektů, podávání projektů do Fondu malých projektů euroregionem lze ve výjimečných případech pod přímou kontrolou CRR. V loňském roce žádný svůj projekt náš euroregion nepodal, ale byl partnerem několika malých projektů; byla to soutěž mladých hasičů, jazykový speciální kurz pro německé hasiče, interaktivní mapa Euroregionu Krušnohoří, tištěná mapa.

Velký projekt správy a administrace Fondu malých projektů
Tento projekt nadále euroregion úspěšně realizuje. V polovině dotačního období byla provedena jeho evaluace. Na české straně nebyly zjištěny žádné závady, na německé straně byla zjištěna chybovost. Z toho důvodu přešla kontrolní činnost na Saskou rozvojovou banku (SAB) a pracovnice sekretariátu Fondu malých projektů na německé straně posílí monitoring projektů.
Další velký projekt nepodává euroregion z důvodu obtížného předfinancování, a také z toho důvodu, že nemůže získat, jako nezisková organizace, kontokorent v žádném peněžním ústavu. Proto se podílí náš euroregion jako partner na takových projektech, kde nemusí být lead partnerem.

Projekt „Výzkum možností minimalizace obsahů organických škodlivin ve zdrojích pitných vod v Krušných horách“
V loňském roce euroregion pokračoval na základě dobrých a mnoholetých zkušeností s partnery z oblasti vodního hospodářství (Povodí Ohře), lesního hospodářství (Lesy ČR) a se členskými společnostmi euroregionu (Klastr Aquarius), v práci na společné realizaci projektu s názvem „Výzkum možností minimalizace obsahů organických škodlivin ve zdrojích pitných vod v Krušných horách“. Euroregion zajišťoval v tomto projektu publicitu a organizaci workshopů.

Ve druhé polovině srpna byly v řešené lokalitě v kooperaci Správy toků LČR a VULHM vystavěny dvě další oplocené plochy, kde bylo vysázeno dalších cca 2.000 stromků - vrb - převážně druhy aurita, pentandra a purpurea. Současně byly doplněny plochy vysazené v loňském roce o 315 stromků jeřábu (pro zpestření druhové skladby v lokalitě) a dalších cca 600 vrb, které zvýšily hustotu výsadby v dříve vysazených oplocenkách.
Výsadba byla zajištěna zapojením brigádníků zejména z místních středních škol a probíhala pod dohledem zástupců VULHM. Významnou měrou se na úspěšné výsadbě podílela i podpora zástupců lesní správy LČR. I proto se podařilo v relativně vysokých teplotách a obtížném terénu zvládnout výsadbu uvedených více než 2.900 stromků v daném termínu - tedy do konce srpna 2011.
Současně bylo provedeno statistické hodnocení úspěšnosti loňské výsadby, které potvrdilo vysokou odolnost zvolených druhů v daném prostředí a vitalitu vysazených rostlin. Celková mortalita vysazených stromků na všech lokalitách - tedy včetně značně nepříznivě vyhlížejících zamokřených ploch - se pohybuje hluboko pod 10%, což je výsledek velmi zajímavý a nepochybně pozitivní.
Celkové množství vitálních stromků v dané lokalitě tak na podzim 2011 přesáhlo 10.000 ks."

Projekt „Výzkum možností minimalizace organických škodlivin ve zdrojích pitných vod v Krušných horách“ navázal na předchozí dohody mezi partnery a na relativně rozsáhlé sdílení dat navázala konkrétní porovnání i v terénních pracích a návazně laboratorních stanoveních jednotlivých podstatných charakteristik povrchových vod. Dne 26. 4. 2011 se v řešené lokalitě sešli zástupci Povodí Ohře, LTV, TU Drážďany, Euroregionu Krušnohoří, VULHM a spol. Aquatest, která pracuje na zpřesnění hydrologického a hydrogeologického profilu povodí potoka Rašeliník.
Vzorky byly odebrány souběžně jak saským tak českým týmem a bude provedeno porovnání výsledků s případnými diskusemi možnosti doplnění existujících dat a navázání na dlouhodobé řady v místě provedených analýz. Vzorky byly odebírány v tělese přehrady Fláje, na Flájském potoce až po státní hranici v Českém Jiřetíně a na potoce Rašeliník ve Flájské oboře – v těsné blízkosti vysazených stromů.

Shrnutí výsledků za druhý rok projektových prací – setkání partnerů
Projekt „Výzkum možností minimalizace organických škodlivin ve zdrojích pitných vod v Krušných horách“ pokračoval 20. října otevřeným setkáním pro projektové partnery a zvané odborné pracovníky exkurzí přímo v terénu na Flájích. Čeští a němečtí projektoví partneři se na místě přesvědčili o stavu zasazených porostů, které budou pomáhat při stabilizaci místních ekosystémů a prohlédli si vybudovanou retenční nádrž s přehrážkou, kde bude sledován efekt fotodegradace na výskyt sledovaných organických látek. Na návazném workshopu v restauraci Emeran v Klínech si přednášející přiblížili dosavadní výsledky své práce v projektu a v pestré diskusi si partneři vyměnili náměty k detailnímu a co možná nejpřesnějšímu sledování změn, způsobených různými zvolenými postupy. Současně byly diskutovány další oblasti, kde se vyskytuje podobná problematika (Durynsko, Harz) a kde dosud nebylo nalezeno uspokojivé řešení. Plán do budoucna zahrnují zejména kroky k porozumění v oblasti fyziologických procesů v kořenových systémech, symbiotických mikroorganismech, ale i ve vlivech klimatických epizodních jevů, jako jsou prudká tání, přívalové srážky, ale i případná kolísání kyselosti proudících vod v průběhu ročního cyklu. Dílčí expertízy a dosud získané výsledky projektu budou v nejbližší době prezentovány širší veřejnosti v obou jazykových verzích.

Adventní koncert
Tradiční akcí euroregionu, především jeho komise pro kulturu a mládež je adventní koncert. Tentokrát ho tato komise zorganizovala 3. 12. v Marienbergu a byl opět spojen s předáním Ceny Euroregionu Krušnohoří. Velkou měrou se o organizační zajištění zasloužila pracovnice jednatelství euroregionu Martina Ďurdíková, která při vlastní přípravě i při realizaci tlumočila a překládala potřebné podklady.

Cena Euroregionu Krušnohoří za vynikající přeshraniční spolupráci
V Marienbergu byla předána v pořadí již druhá Cena Euroregionu Krušnohoří za vynikající přeshraniční spolupráci v sobotu 3. prosince u příležitosti tradičního adventního koncertu euroregionu. Z celkem 4 navržených kandidátů byla komisí pro kulturu, školy a mládež Euroregionu Krušnohoří doporučena PhDr. Libuše Pokorná, ředitelka Oblastního muzea v Mostě, předsedkyně subkomise pro muzea a kulturní památky, kterou poté společné vedení euroregionu jednomyslně zvolilo. Cenu předala předsedkyně Euroregionu Krušnohoří JUDr. Hana Jeníčková spolu předsedou německé části euroregionu Volkerem Uhligem.

Matematická soutěž Adama Riese v Annabergu
Matematická soutěž Adama Riese v Annabergu v červnu 2011 je další tradiční akcí euroregionu, náklady hradila německá strana z programu na podporu regionální spolupráce saské vlády. Vzhledem k tomu, že příprava na české straně byla velmi nahodilá a rovněž výběr účastníků byl nesystémový, zajistilo mostecké gymnázium přípravu a organizaci této významné soutěže s názvem Adam Ries v Čechách. Byl tak zaručen objektivní výběr soutěžících a profesionální na přípravu na české straně.

Sportovní slavnost postižených dětí
Sportovní slavnost postižených dětí je rovněž tradičním projektem Euroregionu Krušnohoří, která probíhá pravidelně od založení euroregionu. Pořádal ji v dřívější době okres Annaberg, nyní ji pořádá Krušnohorský okres, partnerem je tradičně Chomutov. Financování je pravidelně zajišťováno z programu na podporu regionální spolupráce saské vlády.

Soutěž mladých hasičů Euroregionu Krušnohoří
Tradiční soutěž mladých hasičů Euroregionu Krušnohoří uspořádal 10. září spolu s euroregionem a jeho komisí pro krizový management okres Střední Sasko v krásné přírodní scenérii u mládežnické ubytovny Mortelgund v Saydě, ve které byla všechna soutěžící družstva také ubytována. Původní pohár hejtmana, který získali mladí hasiči z Háje u Duchcova již potřetí, jim podle pravidel zůstává. Nový pohár věnovala tentokrát hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová a při zahájení soutěže ho soutěžícím předal člen komise krizového managementu euroregionu Jiří Čermák z krajského úřadu. Mladí hasiči v 8 družstvech soutěžili ve dvanácti disciplínách a prokázali nejen svou obratnost a vytrvalost, ale i velmi dobré znalosti. Nepřetržitá řada vítězství mladých hasičů z Háje pokračuje, pohár získávají opět. Zaměření projektu na překonání lesních požárů a na jejich prevenci se ukázalo právě v lesích u Saydy jako velmi vhodné téma. Komise krizového managementu, která projekt do Cíle 3 připravila a doprovázela, soutěž také monitorovala a spojila ho se svým pravidelným jednáním.

Divadelní festival – Divadelní podzim
Tradiční Divadelní festival byl iniciovaný a organizovaný před lety předsedou komise pro kulturu a mládež PhDr. Hofmannem a stal se jednou z pozoruhodných tradicí našeho euroregionu. V roce 2008 se uskutečnil poprvé tento divadelní festival pod názvem Divadelní podzim, nyní pod vedením komorního zpěváka profesora Thomase Tomaschkeho. Ten se již před mnoha lety etabloval jako organizátor festivalu Mitte Europa v saském trojúhelníku tří zemí. Na české straně byl v minulých letech neúnavným organizátorem Dr. Václav Hofmann, který dokázal realizovat tento náročný festival i v době, kdy nebyly k dispozici prostředky z fondů UE před přijetím programu Cíl 3. Již v roce 2010 byl podán německou stranou velký projekt v Monitorovacím výboru s názvem Divadelní podzim za 297 500 EUR, kde je ale partnerem projektu na české straně Docela velké divadlo v Litvínově. Zde byl také 16. 11. Divadelní podzim slavnostně zakončen.
V letošním roce pokračoval tento festival dalším ročníkem. V rámci Divadelního podzimu na scéně Docela velkého divadla odehrálo Západočeské divadlo CHEB činohru SATURNIN. V Základní škole speciální v Mostě představilo Docela velké divadlo Litvínov POHÁDKY PRO UPLAKÁNKA. Na domácí scéně pak Docela velké divadlo uvedlo hudební inscenaci TŘI MUŠKETÝŘI, a pohádku KRÁSKA A NETVOR. Divadlo Ústí nad Labem na scéně ústeckého Divadla opery a baletu inscenovalo balet GAJANÉ. Divadlo Rozmanitostí MOST na náměstí v Litvínově zahrálo pohádku DVA STŘEVÍČKY PRO POPELKU. Divadlo Plauen – ZWICKAU si připravilo na scéně Docela velkého divadla operu pro děti PONOŘENÉ MĚSTO, na stejné scéně pak mohly děti shlédnout pohádku pro školy KVĚTINOVÉ DĚTI v podání divadla BAUTZEN. Divadlo STOLLBERG se představilo pohádkou pro školy PRINCEZNA ZE MLÝNA a divadlo GÖRLITZ – ZITTAU uvedlo na scéně Docela velkého divadla v Litvínově pohádku MŮJ ŽIVOT V ROLI PRASÁTKA. Na scéně Divadla rozmanitostí v Mostě odehrálo divadlo FREIBERG pohádku LIŠKA UKRADLA HUSU.

Montanregion Krušnohoří
Jednou z priorit euroregionu je Středoevropská kulturní krajina Montanregion Krušnohoří – cesta ke světovému dědictví UNESCO. Na saské straně bylo vykonáno více práce, proto je zapotřebí na české straně tento deficit vyrovnat. Lead partnerem je Ústecký kraj, partnerem na české straně Oblastní muzeum v Mostě a partnery na saské straně Sdružení Montanregion Erzgebirge a Technická univerzita - Bergakademie Freiberg. Saská strana poskytla svou databanku, která je přeložena a doplněna českými údaji, aby na internetu mohl být umístěn společný produkt zpřístupňující památky se vztahem k Montanregionu. Saská strana na základě svých dosavadních zkušeností vyškolí české odborníky pro práci s databankou a celou dobu bude poskytovat odborné poradenství. Velmi podrobně byl také prokonzultován postup zápisu vytipovaných objektů na seznam UNESCO a způsob projednání tohoto záměru s dotčenými obcemi a vlastníky objektů. V mosteckém muzeu bylo na základě schváleného projektu vytvořeno místo projektové manažerky.

Konference o projektu v programu Cíl 3 s názvem Středoevropská kulturní krajina Montanregion Krušnohoří, který směřuje obě stany Krušnohoří s jeho hornickými památkami k zápisu na seznam kulturního dědictví UNESCO, shrnula dosavadní úspěšnou práci na jeho realizaci. Ve zcela zaplněném konferenčním sále krajského úřadu v Ústí nad Labem dne 16. 3. 2011 vyslechli přítomní zajímavé přednášky českých i saských odborníků na vysoké profesionální úrovni. Dokumentovaly tak dosavadní úspěšnou a rozsáhlou přeshraniční spolupráci a byly nejen opravdovou přehlídkou úspěšně dokonané práce, ale i jasným vymezením dalších konkrétních kroků. Vstupem Ústeckého kraje jako žadatele a nositele projektu Montanregion Krušnohoří se situace v realizaci záměru společné cesty ke světovému dědictví na obou stranách vyrovnala.

Propojení výzkumu a vývoje pro malé a střední podniky v sasko-českém příhraničí
je další velký projekt v programu Cíl 3, kterého se euroregion účastní. Jeho cílem je oživení kooperací mezi výzkumnými institucemi, vysokými školami a malými a středními podniky, za účelem intenzivnějšího transferu technologií.
K zahájení tohoto potřebného projektu došlo na konferenci 25. října v zasedacím sále budovy Krajského úřadu Ústeckého kraje za přítomnosti nejen projektových partnerů, Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje, Společností pro podporu hospodářství Krušné hory (Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH ), spolu s Institutem pro výrobu strojů a zařízení Chemnitz (Institut Chemnitzer Maschinen-und Anlagenbau e. V.), ale i mnoha dalších spolupracujících subjektů.

Společně hledět do budoucna - výukový model
Od zahájení školního roku si saští studenti vychutnávají sousední Česko přímo ve svých třídách. Obecně prospěšná nadace s názvem Daetz-Stiftung připravila spolu se saským ministerstvem kultu a sportu, Ministerstvem školství mládeže a sportu ČR, Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze a generálním konzulátem ČR v Drážďanech model realit Česka pro výuku v Sasku, trvajícím pět dní. Zařazením tohoto modelu do výuky na gymnáziích a středních školách by mělo být dosaženo toho, aby se studenti zamýšleli nad existujícími stereotypními představami, které by si se svými sousedy měli dlouhodobě a zevrubně vysvětlovat. Získané vědomosti na stejné úrovni přispějí k spolužití bez předsudků a pomohou vytvořit základnu, která jim umožní v době zesílené globalizace a migrace společně žít a pracovat. Daetz-Stiftung a chomutovské gymnázium proto připravují vzdělávací modul o Spolkové relublice Německo pro české školy, zatím pouze v Euroregionu Krušnohoří. Koncepce takového výukového modelu byla již z dotace programu Cíl 3 Fond malých projektů v letošním roce již zpracována. Na dvoudenním workshopu v sídle nadace Daetz-Stiftung diskutovali čeští a saští učitelé spolu s experty nadace, ministerstvy, pražským výzkumným ústavem, školskými úřady z Ústí nad Labem a ekologickým centrem v Drážďanech o prvních návrzích vhodných témat pro vzdělávací modul, který by pak po dohodě s Výzkumným pedagogickým institutem mohl být připraven podle směrnice „Výchova k evropským a globálním myšlenkám“. Ta by měla obsahovat oblasti hospodářství, zeměpis, životní prostředí, dějiny, umění a společnost, s cílem posílit vzájemné kulturní vědomosti studentů se zřetelem k sousední zemi Německu.

Euroregio Cup
Uspořádání společné česko - saské soutěže ve sjezdových lyžařských a snowboardových disciplínách na Klínovci v termínu 28. 12. 2010 bylo obsahem schváleného projektu ve Fondu malých projektů programu Cíl 3 s názvem Euroregio Cup, jehož žadatelem byl Sport Club 2000 z Chomutova. Lyžařská a snowboardová soutěž byla určena pro děti i dospělé. Účelem akce bylo zintenzivnění přeshraničního setkávání aktivních i pasivních příznivců zimních sportů, navázání kontaktů mezi lidmi, propagace společných sportovních a volnočasových aktivit a podpora rozvoje cestovního ruchu a sportu. Ing. Jan Kerner, zástupce Lokálního řídícího výboru programu Fond malých projektů, místopředseda Euroregionu Krušnohoří a tehdejší starosta Loun se soutěže také zúčastnil.

Bezpečnost na kole přeshraničně
Originální projekt ve Fondu malých projektů v programu Cíl 3 podala základní škola v Hrobu se svou dlouholetou saskou partnerskou školu z nedalekého Hermsdorfu. Na prvním setkání 24. května se společně žáci obou škol zúčastnili teoretické a praktické výuky na vynikajícím dopravním hřišti v Teplicích – Proseticích, kde mohli rovněž srovnat dopravní problematiku v obou zemích a prověřit své cyklistické znalosti za účasti městské policie. V odpolední části se konal v Hrobu cyklistický závod ve smíšených česko – německých družstvech v terénu. V následující vědomostní soutěži si smíšená družstva společně prověřila nabyté vědomosti o bezpečnosti silničního provozu a následovala jízda zručnosti. V červnu se konalo obdobné setkání žáků v Hermsdorfu, ve kterém se žáci obou škol zaměřili na bezpečnost německého silničního provozu a na praktické jízdy v horském terénu pro budoucí společné cyklistické výlety v Krušných horách.

Informační centra Euroregionu Krušnohoří společně
V Mostě se ve čtvrtek 14. 5. sešli na radnici zástupci informačních center z obou stran Euroregionu Krušnohoří, aby na společném workshopu projednali stav přípravy mapy Euroregionu Krušnohoří před vlastní tiskem, seznámili se podrobně s chystanými změnami v turistické struktuře a s postupem realizace projektu světového kulturního dědictví Montanregion Krušnohoří. Mapa euroregionu byla po některých drobných formálních připomínkách a úpravách schválena do tisku. Do obou jednatelství euroregionu ve Freiberg a v Mostě bude předána v květnu. Zástupci informačních center na české i saské straně představili poté vznikající turistické destinační agentury a společné projekty v oblasti rozvoje turistiky, kterými jsou Stříbrná cesta a Nová kvalita v programu Cíl 3. Ředitelka Centra rozvoje turismu Mostecka Libuše Pokorná Novotná představila strategii rozvoje turistiky Ústeckého kraje, protože se zástupce Ústeckého kraje nedostavil, ač svou účast přislíbil. Podrobně se přítomní seznámili s realizací projektu Středoevropská kulturní krajina Montanregion Krušnohoří, který směřuje obě stany Krušnohoří s jeho hornickými památkami k zápisu na seznam kulturního dědictví UNESCO. Projekt po zapojení Ústeckého kraje nabírá stejné tempo i na české straně a zásluhou PhDr. Libuše Pokorné, ředitelky mosteckého muzea, zůstane, že v době rozpačité bezradnosti na české straně před vznikem krajů převzala se svou komisí pro muzea a kulturní památky Euroregionu Krušnohoří koordinaci na české straně. Mohli jsme tak už tehdy být partnery podaných německých projektů, kterými byly již dávno zahájeny přípravné práce. Mostecký workshop nepřispěl jen k vydání mapy či k výměně informací, ale přispěl i k navázání hlubší spolupráce informačních center, ze které by se mohly odvíjet další smysluplné přeshraniční projekty.

Vyšla nová mapa Euroregionu Krušnohoří
Mapa podává kromě podrobných geografických údajů také informace o členech euroregionu a jejich partnerech, o turistických informačních centrech a rovněž o turistických zajímavostech. U adres turistických center poznáte podle piktogramu a odpovídající vlajky, zda tam je k dispozici informační materiál sousední země. Mapa je výsledkem společného projektu v programu Cíl 3 Fond malých projektů a k dostání je zdarma.

Workshopy o přeshraniční koncepci vodohospodářství
Ve zcela zaplněném modernizovaném sále radnice v Postoloprtech se sešli 19. 4. 2011 zástupci obcí z Lounska a Žatecka, aby se svými německými partnery diskutovali o aktuálních otázkách vodního hospodářství. Starosta Mildenau, Konrád Vogel, představil za velkého zájmu vývoj vodního hospodářství v Mildenau a okolí, i s problematikou jejího podrobného financování a s úkoly do budoucna. Ostatně starosta Mildenau je většině starostů euroregionu dobře znám z mnoha partnerských setkání a projektů. Posluchači ocenili především aktivní roli samospráv, které se v Sasku sdružily, investují a provozují vodní hospodářství samy. Z vysoce odborných referátů českých expertů se přítomní mohli dozvědět o možnostech podávání projektů na české straně, o aktuální legislativě i s velmi konkrétními příklady, které uvedli Ing. Petr Plichta a Dr. Ing. Radovan Šorm. V živé diskusi si mohli pak vyměnit zkušenosti a srovnat budoucí vývoj v této oblasti na obou stranách hranice. Znovu se ukázalo, že dobře vedená partnerství, jako je tomu mezi Mildenau a Ročovem, později Mildenau s okolím s celým Mikroregionem Lounské Podlesí, mohou vést k velmi pozitivním a konkrétním výsledkům, prospěšným pro obyvatele na obou stranách hranice. Workshop navštívili i představitelé hostitelského města, starosta Postoloprt Václav Ibl a tajemnice města Jana Fišerová.
Další workshop projektu s názvem „Workshopy přeshraniční koncepce vodního hospodářství“ ve Fondu malých projektů programu Cíl 3 měl své úspěšné pokračování 12. května v Peruci. Po vzájemném představení problematiky pitné vody v Postoloprtech dne 19. 4. bylo tentokrát hlavním bodem workshopu v Peruci řešení odpadních vod a obecní kanalizace. Její problematiku na české straně představili Ing. Petr Plichta a Dr. Ing. Radovan Šorm. Na saské straně přiblížil starosta Mildenau Konrád Vogel za velkého zájmu přítomných postup zavádění kanalizace v Mildenau a v přilehlých obcí za pomoci dotací EU, ale i s vlastním financováním, což vyvolalo velmi podnětnou diskusi se zajímavou výměnou zkušeností. Čeští účastníci přijali nabídku exkurze do Mildenau, která je plánovanou součástí projektu. Uskutečnila se 1. června 2011.

Projekt interaktivní mapy Euroregionu Krušnohoří
Po dlouhém vyhledávání partnera pro záměr interaktivní dvojjazyčné mapy euroregionu, který iniciuje okresní úřad Střední Sasko, byl na české straně konečně odpovídající partner získán. Je jím členská společnost euroregionu KLASTR AQUARIUS, o.p.s., jejíž zástupce Ing. František Titl na jednání ve Freibergu 9. 2. plně pochopil technické předpoklady projektu. Vnesl do něho nejen své originální nápady na technické řešení, ale vnesl do něho i myšlenku zapojení odborných komisí euroregionu do analýzy potřebných dat. Ostatně není v projektech euroregionu žádný nováček, byl již i členem řídícího výboru v programu Phare CBC. Oba partneři jsou na tak vysoké profesionální úrovni, že můžeme očekávat jak úspěšnou realizaci projektu, tak i jejich další spolupráci.

Ve Freibergu se sešli 18. 8. 2011 předsedové všech odborných komisí Euroregionu, aby s tvůrci interaktivní mapy projednali způsob jejího vytvoření. Cílovou skupinou je tzv. „internetová generace“, která bude moci tuto mapu využívat jako informační zdroj pro území celého euroregionu. Informace o jednotlivých objektech budou zajištěny prostřednictvím odkazů na jejich internetové stánky. Ing. Titl vysvětlil, že plánovaná interaktivní mapa je podstatně obsažnější a bude zahrnovat více informací, než mapa v papírové podobě. Na rozdíl od Google Maps nebo Mapy.cz se odlišuje tato plánovaná mapa svou vícejazyčností a zaměřením na region. Členové komisí byli požádáni, aby prověřovali kompletnost, správný překlad a srozumitelnost. Kontaktními osobami na české straně jsou Ing. Titl a Ing. Hellmich. Komise euroregionu rozhodnou o tom, jaké informace bude mapa obsahovat, která zajímavá místa, a popř. i odkazy, kam se obyvatelé mohou obrátit se svými speciálními dotazy. Technická realizace bude prováděna adekvátními spolupracovníky projektu. Dále bylo navrženo, aby každá pracovní komise prozatím stanovila 5 kategorií, jejich rozšíření je později možné. Je nutno dbát na to, že data musí být pravidelně aktualizována.

Poté co všechny odborné komise předaly své návrhy témat pro interaktivní mapu Euroregionu Krušnohoří, sešli se projektoví partneři dne 11. 10. dopoledne v okresním úřadu ve Freibergu, aby připravili další etapu. Jednotlivá témata byla za pomoci komisí vybranými odborníky rozpracována. Jednotlivé objekty, linie a plochy byly dvojjazyčně označeny a jejich správnost jednotlivé komise prověří. Velkou pomoc získali zpracovatelé dat z Krajském úřadu Ústeckého kraje

Projekt Hubert
projekt v Evropském sociálním fondu přispěje k rozvoji horských oblastí. Odstartován byl 1. prosince ve Vzdělávacím a rekreačním centru v horském hotelu Lesná v Krušných horách za účasti mnohých význačných osobností. Zájemci o vzdělávání si mohli rozšířit své obzory v oblastech životního prostředí, odpadu, biomasy či ekologickém zemědělství s produkcí biopotravin. Součástí zahajovacího workshopu bylo i předání tradičního kalendáře, který opět vyvolal velký zájem. Jeho předání se zúčastnil i Petr Mikšíček, známý autor mnoha děl o Krušnohoří. Antonín Herzán, představitel Nadačního fondu Obnova Krušnohoří, opět prokázal, že pořádání kulturních, společenských a vzdělávacích akcí je zde na nejvyšší úrovni - a není náhodou, že se Lesná proto stala vyhledávaným místem nejen rekreačních, ale i mnohých vzdělávacích aktivit.

Literární večery
Po úspěšných literárních projektech, podpořených z evropských programů Phare CBC a Interreg III A, pokračuje dosavadní úspěšná literární spolupráce ve Fondu malých projektů Cíl 3. Po setkání přátel krušnohorské literatury v Marienbergu a Mostě pokračoval projekt „Literatura v Krušnohoří“ dne 19. 3. 2011 v Baldauf-Villa v Marienbergu. V zaplněnému sálu tu po autorském čtení ukázek z české i saské strany Krušných hor předvedli projektoví partneři další inovaci, kterou jsou nově vytvořené česko-německé webové stránky (www.krusnohorstiautori.cz). Umožňují nejen prohloubení stávajících kontaktů či navázání nových, ale pomohou navíc získat zpětnou vazbu od čtenářů. Přispějí tak jistě k ještě většímu poznání regionální literatury na obou stranách hranice.

Krušnohorská magistrála
Dlouholetý záměr na vybudování cyklotrasy s dvěma turistickými stezkami podél hřebene Krušných hor na obou stranách hranice s jejich propojením dostává konkrétní podobu. Na jednání zástupců Ústeckého kraje, Euroregionu Krušnohoří a Euroregionu Elbe/Labe s jejich německými protějšky na Klínech 5. 10. došlo ke shodě v přípravě společného projektu. Obě strany pod vedením Svena Czastky a Ing. Pavla Hajšmana, pracovníků Krajského úřadu Ústeckého kraje, zkoumaly zájem obcí na obou stranách hranice, potřebu a způsob podání tohoto projektu do programu Cíl 3. V přípravě projektu bude nutné především vytvořit společnou koncepci, připravit návrh značení budoucí cyklotrasy a návrh nutné infrastruktury s marketinkovou nadstavbou. Shodný názor vyjádřili přítomní odborníci i na vznik společného plánovacího a realizačního subjektu, který projektový záměr bude realizovat. V dalším období bude ještě navíc řešen detailně rozpočet s problémem předfinancování. Přípravné práce jsou ale již nyní finančně zajištěny naším krajem.

Nová kvalita
Za velké účasti odborníků z turistické branže byl zahájen v zámečku Větruše v Ústí nad Labem projekt v programu Cíl 3 s názvem Česko – saský turistický region – Nová kvalita.
Projekt si vytkl za cíl přeshraničně zúročit na turistickém trhu destinaci společného Krušnohoří. Společnou nadregionální a mezinárodní reklamní kampaní by se mělo Krušnohoří prosadit jako přeshraniční region v srdci Evropy. Pořadatelé, kteří jsou současně i žadatelé projektu, pozvali na tuto akci přednášející z obou stran hranice. Projekt představila Ing. Jana Nedrdová, na kterou navázaly příspěvky Zdeňka Umlaufové (Ústecký kraj) a Alexandry Zdeňkové. Za německou stranu vystoupila Veronika Hiebel, jednatelka turistického svazu Tourismusverein Erzgebirge. Přeshraniční projekty a strukturu euroregionů okomentovali jednatelé Euroregionu Krušnohoří Beate Ebenhöh a František Bína. Zástupkyně muzea města Annabergu Peggy Keller a Antonín Herzán z destinační agentury Krušnohoří názorně přestavili úspěchy v realizaci projektů a šance pro turistiku, při čemž e zmínili i o byrokratických překážkách.
Co si jistě všichni přejí, je soustavné pokračování výměny zkušeností a konkrétní výsledy projektu. Živá diskuse ukázala, že je toho velmi zapotřebí.
Po výběrovém řízení na zhotovitele webových stránek a společného loga se projektoví partneři sešli 4. října 2011 v Mostě v sídle Asistenčního centra. Odsouhlasili strukturu webových stránek a seznámili se s návrhem společného loga. Vytvoření struktury stránek projektu Nová kvalita nejen zohledňuje zkušenosti s podobnými turistickými webovými stránkami, ale počítá se v nich i s aktivními náměty obyvatel z obou stran Krušnohoří. Projektoví manažeři se zúčastní jednání některých odborných komisí obou euroregionů a budou s nimi konzultovat navrhovaná témata.

Nové české stavby v Oederanu
V pořadí již pátý Česko – německý den v Oederanu v parku miniatur Klein-Erzgebirge se uskutečnil u příležitosti Evropských týdnů v sobotu 7. května. Byl ve znamení realizace projektu Montanregion, který by měl celé Krušnohoří uvést na seznam kulturního dědictví lidstva, jako dědictví významné hornické kulturní krajiny, a s ním spojených památek. Proběhl za účasti význačných osobností, pozvání přijala např. poslankyně Spolkového sněmu Veronika Bellmannová i oba předsedové Euroregionu Krušnohoří, JUDr. Hana Jeníčková a Volker Uhlig. Součástí tohoto setkání bylo i odhalení miniatur dalších dvou českých staveb, radnice v Jáchymově a věže v Měděnci. Ze saské strany byl v parku miniatur navíc doplněn v tento slavnostní den středověký komplex Saigerhütte v Olbernhau. Nedaleký park miniatur Klein-Erzgebirge obsahuje obrovské množství stavebních památek z obou stran Krušnohoří a v současné době zde probíhá i putovní výstava čínských staveb.

Praxe v Annabergu
Dlouhodobá a úspěšná spolupráce významného člena našeho euroregionu, Střední odborné technické školy ve Velebudicích, s jeho saským partnerem ASG pokračuje další řadou výměnných stáží. Dne 8. dubna se zástupci velebudické Střední odborné technické školy zúčastnili slavnostního zakončení třítýdenní stáže jejich učňů v Annabergu, kde po odborném výcviku úspěšní učni získali osvědčení o praxi v tomto vzdělávacím saském zařízení. Nebyla to ale jen společná práce s jejich vrstevníky, ale i společné prožívání volnočasových aktivit, co je spojovalo. Není divu, že mnozí z absolventů kurzu uvažují o dalším profesním vzdělávání v Německu. Nutnost jazykové vybavenosti se zde opět projevila velkou měrou.

Integro s novými projekty
Pod vedením starosty Třebívlic Mgr. Josefa Seiferta, který je krajským zastupitelem a předsedou mikroregionu Integro, došlo k dalšímu setkání českých a saských zástupců.
Sdružení obcí Integro, význačný člen našeho euroregionu, připravil se svým saským partnerem, společností pro vzdělávání dospělých na venkově LEB, již několik úspěšných projektů. Dne 31. 3. se sešli představitelé obou partnerů v rekonstruovaném objektu na Leské u Třebívlic, který je také jejich úspěšně realizovaným projektem. Spolu s představiteli Zemského ředitelství z Chemnitz, starostou Zschopau a se zástupci mikroregionů připravili další projektové náměty. Jsou mezi nimi především záměry návratu mladých lidí na venkov, jejich vzdělávání podle vzoru, který již praktikuje společnost LEB, pomoc postiženým na venkově a vytvoření společného vzdělávacího modulu. V současné době realizují oba partneři velký projekt enviromentálního vzdělávání mládeže v programu Cíl 3 a další projekty v programu Leader.

Projekt Společné centrum Bärenstein/Vejprty
Bärenstein a Vejprty dělí jen hraniční potok a bývalá celnice. Dne 20. dubna 2011 se zde sešli četní hosté a obyvatelé obou měst, aby byli svědky zahájení velkolepého projektu výstavby společného centra obou měst, které se realizuje jako úspěšný projekt v programu Cíl 3. Tento program je určen na podporu přeshraniční spolupráce v euroregionech. Oba starostové sousedních obcí, starostka Vejprt Jitka Glavdunová spolu se svým kolegou starostou Bärensteinu Berndem Schlegelem zdůraznili, že vytvořením společného centra vznikne atraktivní prostor nejen pro obyvatele obou obcí, ale i pro turisty. Centrální poloha a blízkost nabídky gastronomie a obchodu na obou stranách vytvoří ideální výchozí bod pro oživení center obou obcí. Mezi mnohými hosty byl i poslanec Parlamentu ČR Ing. Jiří Šulc, zemský rada Krušnohorského okresu Frank Vogel i zástupci Euroregionu Krušnohoří.

- Asociace euroregionů ČR -