Česká část Euroregionu Krušnohoří

 

Úvodní slovo:

 

 

Ústecký kraj leží na severozápadě České republiky. Severozápadní hranice kraje je zároveň i státní hranicí se Spolkovou republikou Německo a to se spolkovou zemí Sasko. Kraj dále sousedí s Libereckým, Karlovarským, Plzeňským a na jihovýchodě se Středočeským krajem. Spolu s Karlovarským krajem tvoří Region soudržnosti NUTS II.

Rozloha kraje je 5 335 km2, což představuje 6,8 % rozlohy České Republiky. Ústecký kraj se vyznačuje značnou rozdílností jak z hlediska přírodních podmínek, tak i z hlediska hospodářské struktury, hustoty osídlení a stavu životního prostředí.

Obyvatelstvo spolu s osídlením regionu prošlo v poválečném období složitým vývojem, který trvale poznamenal životní podmínky, respektive sociální a ekonomické klima. Při perspektivních úvahách ani dnes nelze zdaleka podceňovat skutečnost, že se v poválečných letech na území regionu vyměnila velká část obyvatelstva (jehož celkový počet se mimo to podstatně snížil), že území bylo dosídleno etnicky i kulturně různorodými skupinami, a že vznikla výrazná sídelní i kulturní diskontinuita.

Ústecký kraj se v rámci krajů České republiky řadí mezi strukturálně postižené kraje. Hlavní příčiny lze spatřovat zejména v nedostatečné nabídce pracovních příležitostí a celkově nižší atraktivitě území pro život, zejména v důsledku historického průmyslového zatížení, jehož následky v regionu přetrvávají dodnes. Nepříznivé socio-demografické a socio-ekonomické ukazatele jsou evidovány na celém území Ústeckého kraje. Jedná se zejména o:

  • nejvyšší nezaměstnanost v rámci celé ČR,
  • vysoký počet osob ohrožených sociálním vyloučením, tj. osob, závislých nejen na dávkách pomoci v hmotné nouzi
  • nejvíce sociálně vyloučených lokalit (20 % ze všech lokalit v ČR),
  • nízká vzdělanostní struktura obyvatel kraje (nejmenší počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním a nejvyšší počet občanů se základním nebo nedokončeným základním vzděláním),
  • vysoká rozvodovost,
  • vysoká kriminalita a vysoký podíl vězněných osob a také osob, odsouzených k jinému druhu trestu než výkonu trestu odnětí svobody,
  • vysoký počet dětských a mladistvých pachatelů trestné činnosti,
  • nejvyšší podíl dětí umístěných v zařízeních ústavní nebo ochranné výchovy.

Ústecký kraj se řadí mezi kraje v ČR, které aktivně působí v oblasti sociální prevence a prevence kriminality. Jednou z hlavních priorit kraje je prohlubování spolupráce nejen s orgány veřejné správy, které působí v oblasti prevence kriminality, ale i úzká spolupráce s neziskovým sektorem, který vyvíjí aktivity převážně v oblasti sociální prevence. Významně se podílí na koordinaci preventivních aktivit a pomoci v jednotlivých lokalitách či obcích na území kraje. Tyto aktivity podporuje nejen z vlastního rozpočtu, ale zajišťuje nebo pomáhá při zajištění finančních prostředků z národních zdrojů nebo Evropského společenství. V posledních letech je také úspěšný při zajištění finanční pomoci z podnikatelského prostředí. Mezi významné a dlouholeté partnery Ústeckého kraje patří také Euroregion Krušnohoří, který svou činností přispívá ke zvyšování kvality života a přeshraniční spolupráce v okresech Ústeckého kraje a Svobodného státu Sasko.

Jedním z opatření zaměřených na zvyšování informovanosti občanů a odborné veřejnosti a podpory činnosti a spolupráce participujících subjektů nejen v oblasti sociální prevence je podpora informačních systémů. Nový sociální atlas Euroregionu Krušnohoří vhodně doplňuje již vytvořené národní, regionální a lokální informační systémy. Nabízí ucelený přehled o nevládních institucích, dobrovolných organizacích a úřadech působících v sociální oblasti, popisuje jejich kompetence a umístění na obou stranách hranice. Bude sloužit také jako informační kanál k vyhledávání partnerů pro možnou realizaci společných projektů.

 

Ing. Karel Giampaoli
Předseda české části
Sociální komise Euroregionu Krušnohoří

 

Úvodní slovo pana Reißmanna pro projekt
"Nový sociální atlas Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge"

 

Nový sociální atlas Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge

 

V Sociální komisi bylo iniciováno, Sociální atlas z roku 2005 nahradit aktualizovanou verzí, která by nebyla v tištěné podobě, nýbrž výlučně jako internetový výstup Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge, k dispozici elektronicky.

Pro zachování kooperativy přeshraniční spolupráce a možnosti jejího dalšího rozšiřování, byla aktualizace sociálního atlasu nutná. Důvodem byla územní reforma okresů Svobodného státu Sasko ale i změny na české straně.

Tohoto významného záměru se společně ujali oba projektoví partneři "Oblastní charita Most a Lidová solidarita oblastní svaz Freiberg e.V.", za součinnosti zapojených korporací.

Sociální atlas, který je nyní k dispozici, je dynamickým projektem s vybranými informacemi, určenými institucím v sociální oblasti, který umožňuje na bázi interaktivní mapy vyhledávat sociální zařízení, neziskové organizace a úřady, jakož i jejich kompetence a sídla a to na německé i na české straně Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Popisuje sociální prostředí v euroregionu, má přispívat ke společenskému působení v této oblasti, jakož i usnadnit a podpořit spolupráci všech aktérů z obou stran hranice.

Jménem Sociální komise bych chtěl srdečně poděkovat jak oběma projektovým partnerům za vypracování této příručky, ale i všem spolutvůrcům za podchycení a poskytnutí potřebných dat a spojuji s tím naději, že bude sociální atlas ze strany zájemců a aktérů sociální práce aktivně využíván a stane se tím dobrou základnou pro velmi intenzivní a kooperativní spolupráci.

 

Frank Reißmann
předseda Sociální komise Euroregionu Krušnohoří - německá část

 

<<< zpět <<<