Sněm Euroregionu Elbe/Labe

image

image

image

image

image

Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge s Euroregionem Elbe/Labe spojuje mnohaletá spolupráce. Jsou to společné projekty, úzká spolupráce v přípravě programů přeshraniční spolupráce, ale i společná jednání odborných komisí, jako byly např. společná jednání kultury v Teplicích, dopravní v Trmicích, životního prostředí a konference v Mostě, naposledy hospodářství v Chomutově. Na sněmu Euroregionu Elbe/Labe ve čtvrtek 10. dubna 2014 v Ústí nad Labem vystoupil také prezident německé části Euroregionu Elbe/Labe Dirk Hilbert, náměstek primátora Drážďan, který spolupráci našich sousedních euroregionů vyzdvihl. Sám jde příkladem; zúčastnil se osobně společného jednání hospodářských komisí obou euroregionů o hospodářské spolupráci a přípravě Fondu malých projektů v Chomutově dne 25. března 2014.

Sněm zvolil 2 nové členy rady - starosty Dubí a Bystřan, schválil výsledek hospodaření, rozpočet 2014 a odhlasoval zvýšení členských příspěvků o 50 hal. Zajímavé byly aktuální přednášky o přípravě nového programu a o přeshraniční spolupráci Ing. Vladimíra Šourka z MMR ČR a doc. RNDr. Milan Jeřábka, Ph.D. z ústecké univerzity. Závěrem poděkovali přítomní členové euroregionu výkonnému řediteli Mgr. Vladimíru Lipskému za jeho aktivní a zodpovědnou práci.
Aktuality | | 11.04.2014, 6:45Nové partnerství na obzoru

image

image

image

image

Když jednala společná komise pro kulturu školy a mládež Euroregionu Krušnohoří v  muzeu a skanzenu venkovské architektury a selské lidové kultury ve Schwarzbachu u Rochlitz, projevili zástupci těchto zařízení zájem o spolupráci s českými partnery. Euroregion zprostředkoval jejich setkání se zástupci Vzdělávacího a rekreačního centra Lesná,o.p.s. Oba budoucí partnery spojuje zájem na uchování lidové architektury a tradic, angažovaná práce s dětmi v oblasti životního prostředí a ochrany přírody a hlavně obrovská chuť do práce. Na setkání v Lesné ve středu 9. dubna 2014 se jejich zástupci dohodli na spolupráci a na přípravě společných projektů se zapojením dětí a mládeže, které se zde přímo nabízejí. Hosté ze Saska, vedoucí střediska ochrany přírody, projektová manažerka, starosta a místostarosta Waldheimu, na území kterého se němečtí partneři nacházejí, měli zde hned možnost sledovat nadšené děti ve zdejších smysluplných a vysoce oceňovaných projektech.  
Aktuality | | 10.04.2014, 17:20Sociální komise v Bockelwitz

image

image

image

image

image

image

image

Když se členové sociální komise začátkem dubna sešli na někdejším statku v obci Bockelwitz, mnohé je tu překvapilo. Obec v roce 2005 tento starý statek zakoupila a poté byl přeměněn na ubytovnu a pracoviště pro mládež s nedokončeným školním vzděláním, která zde má možnost pod odborným a pedagogickým dozorem otestovat své dovednosti v takových oborech, jako je stavebnictví, zahradnictví, zemědělství a rovněž si prověřit i svou kreativní činnost. Současně může tato mládež bydlet na statku v příjemném prostředí ve světlých bytech. Přestavba statku byla umožněna dotací z evropských prostředků, ale hlavní tu byla veliká angažovanost všech zúčastněných - Jobcenter, sdružení Bockelwitz Nr. 3 – Jugend in Arbeit a obec Bockelwitz. Vzdělávání mládeže převzalo vzdělávací zařízení inBIT GmbH. Komise se zde připravila na společný workshop všech pracovních komisí euroregionu v Mostě a shodla se přitom na budoucích projektových záměrech, které tam budou představeny. Bylo dohodnuto, že na internetových stránkách Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge, kde je umístěný sociální atlas euroregionu, budou uváděny další informace a zprávy ze sociální oblasti z měst a okresů. Příští jednání komise se uskuteční na podzim.
Aktuality | | 08.04.2014, 15:57Muzea a kulturní památky

image

image

image

image

image

image

image

Na svém pravidelném jednání se sešla komise pro muzea a kulturní památky Euroregionu Krušnohoří 7. dubna 2014 na radnici v saském Neuhausenu nedaleko hranice, a poté si s velkým zájmem prohlédla místní Sklářské muzeum. Muzeum vzniklo začátkem  devadesátých let minulého století z nadšení místního vlastivědného spolku, který se přes 40 let věnuje zkoumání bohaté, 400 let trvající sklářské historie na obou stranách euroregionu a podílelo se i na několika společných česko-saských projektech v tomto oboru. Neuhausen je ale také známý ze společných česko-saských dějin; místní zámek je přestavěný původní středověký český hrad Boreše z Rýzmburku z oseckého rodu Hrabišiců. Odtud pochází i jeho název Purchernstein – zkomolené jméno Boreše. Na jednání se komise seznámila s novými metodami prezentace kulturních památek na příkladu společného projektu zámku Schlettau a hradu Hasištejn a otevřené dílny na výrobu prýmků ve Schlettau.  Zajímavá diskuse proběhla ohledně využívání internetu na téma obavy, že internet oslabí návštěvnost muzeí a kulturních památek. Na základě dobrých zkušeností, např. z muzea v Žatci, se přítomní shodli na tom, že internet by měl návštěvníky do muzeí a do kulturních památek spíše motivovat. Komise si důkladně připravila své projektové záměry, které představí na závěrečném workshopu všech komisí v rámci projektu Příprava na nové programové období pro členy a přátele Euroregionu Krušnohoří, který podalo město Most. Je to např. zavádění nových médií do muzejní práce ve vícejazyčných mutacích, dvojjazyčnost muzejních exponátů, soustavná publicita Montaregionu jako kulturního dědictví lidstva a nové projekty na jeho podporu, a rovněž společné publikace. Na příští jednání pozvala členy komise ředitelka Regionálního muzea K. A. Polánka PhDr. Radmila Holodňáková do Žatce.

 

 
Aktuality | | 08.04.2014, 13:53Louny mají nové infocentrum

image

image

image

image

image

image

V pondělí 24. března 2014, bylo v Lounech slavnostně otevřeno nové Městské informační centrum. Po osmnácti letech působení v přízemí místní radnice jsou nyní nové prostory centra na rohu Pražské ulice a Mírového náměstí, čp. 95. Mimo současnou práci chce nové centrum připravit i nějaké novinky. Jednou z nich je také nová otevírací doba. Pro turisty, ale i občany města bude otevřeno denně, tedy včetně neděle od 9,00 do 17,00 hodin. Slavnostního zahájení byli přítomni hosté z německého partnerského města Zschopau v čele s primátorem Klausem Baumannem, Euroregion Krušnohoří zastupovala Martina Ďurdíková. Za lounskou radnici pásku přestřihl starosta Radovan Šabata za dohledu jeho zástupkyně Edity Hořejší. Přítomna byla i nová vedoucí infocentra Blanka Tomášková a zástupci kulturních institucí ve městě.


                     Ladislav Bába

 FOTO: Ladislav Bába

 

Vybavení Městského informačního centra bylo spolufinancováno z prostředků Evropské unie (Evropského fondu pro regionální rozvoj) v rámci Fondu malých projektů Euroregionu Krušnohoří z programu Ziel3/Cíl3 Česká republika Svobodný stát Sasko.


Projekt Městské informační centrum v Lounech, č. 0693.00/260913/1/03

 
Aktuality | | 07.04.2014, 8:10Krizový management

image

image

image

image

image

image

V Oseku se setkali 1. dubna 2014 na svém pravidelném jednání členové komise pro krizový management. V rámci přijatého projektu Příprava na nové programové období pro členy a přátele Euroregionu Krušnohoří podrobně diskutovali o realizovaných velkých i malých projektech v oblasti krizového managementu a o nadcházejícím programovém období. Po obsáhlém projednání se shodli na tom, že prioritami, které bude komise v příštím období prosazovat, bude pokračování úspěšné soutěže mladých hasičů euroregionu, odborné jazykové kurzy pro záchranáře, vytvoření varovného systému pro obyvatele v případě povodní a havárií, s využitím dosavadního krizového portálu vytvořeného v programu Cíl3 s návazným systémem varování obyvatel. Na závěrečném workshopu všech komisí euroregionu 28. 4. 2014 v rámci projektu Příprava na nové programové období představí práci komise krizového managementu a její záměry předseda české části komise Ing. Jiří Hlinka. Tradičním projektem komise je každoroční soutěž mladých hasičů euroregionu, mezinárodně vysoce oceňována, které se účastní na dvě stovky dětí a jejich vedoucích. V letošním roce ji nebude již možné hradit z prostředků Cíle 3, Fond malých projektů, proto členové komise připraví žádost na kraj a osloví sponzory. Součástí jednání byla i exkurze u oseckých dobrovolných hasičů, kteří jsou známi nejen svými úspěšnými zásahy, ale i četnými akcemi pro děti a mládež.

S komisí se rozloučil jeden z jejích prvních zakládajících členů z roku 1992 a dlouholetý předseda její německé části Rainer Lipmann, vedoucí odboru krizového řízení v Krušnohorském okrese, který odchází na zasloužený odpočinek. Všichni mu za odvedenou a obětavou práci v komisi na oseckém jednání upřímně poděkovali.
Aktuality | | 02.04.2014, 6:20Valná hromada Euroregionu Krušnohoří

image

image

image

image

image

image

image

image

V příjemném prostředí sídla sdružení Benedikt Most, které je členskou organizací našeho euroregionu, se sešli v pátek 28. března 2014 ve zcela zaplněném jednacím sále zástupci členských obcí, členských organizací našeho euroregionu a hosté na své každoroční valné hromadě.  Mezi nimi byl tentokrát i hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. V úvodu se přítomní seznámili s výroční zprávou o činnosti sdružení za uplynulý rok, kterou přednesla předsedkyně JUDr. Hana Jeníčková. Ing. Jana Mikovcová, předsedkyně revizní komise, podala zprávu o hospodaření za minulý rok, kterou přítomní schválili. Euroregion dokázal vyjít se svými prostředky, aniž by si musel vypůjčit. Ing. Jan Kerner přednesl návrh rozpočtu na rok 2014, který byl také schválen.  Celková částka rozpočtu ve výši 12 813 150 Kč je z podstatné části tvořena částkou 10 800 000 Kč, která naším rozpočtem pouze „protéká“, neboť jde o platby žadatelům na malé projekty. Euroregion Krušnohoří spravuje a administruje Fond malých projektů, ve kterém bylo k dispozici na podporu přeshraniční spolupráce každoročně více než 250 000 EUR, ale tento oblíbený fond v roce 2013 již skončil. V letošním roce jsou projekty již jen dokončovány a vyúčtovány. Vzhledem k tomu, že zahájení nového programu se značně zpožďuje, hrozí reálné nebezpečí neufinancování činnosti sdružení. Přestože byly jeho pracovníkům citelně sníženy platy, hrozí přesto nebezpečí jejich propuštění, a proto rada navrhla zvýšení členských příspěvků o 1 Kč. V diskusi vystoupili k tomuto problému se svými názory Radovan Šabata, Jana Mikovcová, Arnošt Ševčík, Kateřina Mazánková, Jitka Gavdunová a Josef Seifert. Předsedkyně Hana Jeníčková uvedla, že po překonání současného nepříznivého stavu, po zahájení nového programu, bude možné se k původní výši příspěvku vrátit.  Po rozpravě byl návrh na zvýšení členských příspěvků schválen.

Po předchozí kooptaci Bc. Martina Kloudy a Ing. Kateřiny Mazánkové do rady za odstoupivší členy byli oba valnou hromadou zvoleni řádnými členy rady. Na závěr Jitka Gavdunová, starostka Vejprt, poděkovala pracovnicím jednatelství Euroregionu Krušnohoří za práci, ochotu a pomoc. Práci euroregionu pozitivně ocenil ve své závěrečné řeči i hejtman Oldřich Bubeníček.    

V současné době tvoří Euroregion Krušnohoří 83 obcí a 40 organizací.  
Aktuality | | 31.03.2014, 11:32Příprava nového programu

image

image

image

image

image

image

 

Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Saskem a ČR připravuje redakční skupina, složená z českých a saských zástupců ministerstev, občanských sdružení, odborů a euroregionů. Na jednání této skupiny 27. 3. 2014 v Drážďanech české euroregiony zastupoval opět Euroregion Krušnohoří. Jednání vedl Alfons Weiss a hlavně díky němu proběhlo v pracovní a příjemné atmosféře. Vedoucí české skupiny Martin Buršík prokázal ve mnohdy složitých  diskusích svou vysokou profesionalitu. Hlavním bodem jednání byla v pořadí druhá zpráva ex-ante, vypracovaná společností Kienbaum Management Consultants GmbH z Düseldorfu. Představila ji zde Judith Käser-Erdtracht a všichni účastníci se k těmto průběžným výsledkům hodnocení, které obdrželi předem, měli možnost vyjadřovat. Program doznal některé změny; 5 původně navržených tematických cílů bylo redukováno do 4, dopravní stavby budou sloučeny s cestovním ruchem. Na dotaz české strany ohledně zjednodušení programu bylo vysvětleno, že budou zohledňovány německé předpisy s předpisy EU, že usnadňující roli mohou sehrát navržené paušály a mohlo by dojít k zeštíhlení zpráv a formulářů. Nutná je ovšem koordinace s českým i německým ministerstvem financí. Ekonomická analýza je již hotova a také i dílčí strategie. Velká diskuse proběhla o pojetí výsledkových indikátorů, účastníci se k nim mohou ještě do 8. 4. vyjádřit. Předběžně byl představen i první návrh alokace, který bude ještě předmětem diskuse. Na jednání byl vysloven požadavek posílit tematický cíl č. 11, kde je obsažen Fond malých projektů, který všichni zúčastnění považují za velmi účinný nástroj každodenní přeshraniční spolupráce.

Podle stavu přípravných prací se dá očekávat zahájení programu počátkem roku 2015. K dispozici je 146 milionů EUR.
Aktuality | | 31.03.2014, 8:59Euroregiony Krušnohoří a Labe společně

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

Komise pro hospodářství a turistiku obou euroregionů jednaly společně dne 25. března 2014 na radnici v Chomutově pod taktovkou Martina Kloudy, předsedy české části komise Euroregionu Krušnohoří. Jejich setkání se uskutečnilo v rámci malého projektu v programu Cíl 3 Příprava na programové období 2014-2020 pro členy a přátele Euroregionu Krušnohoří. Bohužel ze čtyř jednatelů obou euroregionů byl přítomen pouze jednatel Euroregionu Krušnohoří, ostatní se museli vzhledem k závažným onemocněním omluvit. Členové obou komisí si navzájem představili realizované projekty v programu Cíl 3 a podrobně diskutovali o přípravě nového programu, kde je velkou prioritou pro všechny Fond malých projektů. Důležitým bodem společného jednání byla příprava projektových záměrů do nového programového období. Pro oba euroregiony jsou z hlediska rozvoje hospodářství důležité projekty dopravní infrastruktury určené pro nákladní dopravu, záměrem je společná konference obou euroregionů na toto téma. Neméně důležité jsou v novém programovém období přeshraniční projektové záměry dalšího profesního vzdělávání, podpora technického vzdělávání s výměnnými pobyty učňů a studentů. Zajímavý je námět saské strany na projekty zaměřené na image regionu – jak vnější, tak i vnitřní - se vzbuzováním zdravého regionálního sebevědomí, či projekty zaměřené na udržení odborníků v regionu. V minulém programu byly málo využívány možnosti přeshraničního výzkumu a vývoje, nabízí se zde proto řada smysluplných projektů.

Na diskusi o projektových záměrech velmi vhodně navázala závěrečná prezentace projektu Hospodářský vývoj v Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge – perspektivy a strategie, která byla dalším zdrojem projektových námětů pro nadcházející programové období. Tento projekt podalo občanské sdružení Most 2000 spolu se svým partnerem CAP Oelsnitz GmbH. Představil ho předseda německé části komise Mathias Lißke a Klára Malhausová z Mostu 2000. Jednání obou euroregionů i prezentace projektu se zúčastnilo kromě členů obou komisí i mnoho význačných hostů, např. Andreas Haustein, zástupce zemského rady Krušnohorského okresu, Dirk Hilbert náměstek primátora Drážďan zodpovědný za hospodářství, či předsedkyně Hospodářské a sociální rady Mostecka Helena Veverková.
Aktuality | | 26.03.2014, 12:04Výzva

image

k předkládání návrhů na udělení Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge za zásluhy v přeshraniční spolupráci

 

 

Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge uděluje v letošním roce již popáté Cenu Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge za vynikající přeshraniční spolupráci.

Tato cena je udělována osobám, které se vynikajícím způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.

Je oceněním těm osobnostem, které se zasloužily svým angažovaným působením ve prospěch spolužití a sbližování sousedů v příhraničí.

Návrhy je třeba doručit do 30. srpna písemně do jednoho z obou jednatelství, buď v Mostě či ve Freibergu, a návrh musí obsahovat podrobné zdůvodnění zásluh navrženého/navržené.

 

.
Aktuality | | 25.03.2014, 9:01
 
Přístupy od 22.02.2010:  1