Infopress 3/2014

Infopress 3/2014 stahujte zde
Infopress | | 16.11.2014, 9:38Cena udělena

image

image

image

image

image

Cena Euroregionu Krušnohoří za vynikající přeshraniční spolupráci byla udělena na slavnostním ukončení televizní soutěže Grenzänger v Městské hale v  Marienbergu dne 8. listopadu 2014. Tentokrát byly uděleny 2 Ceny.

Nositelem 1. Ceny za vynikající přeshraniční spolupráci v oblasti kultury se stal PhDr. Václav Hofmann.

Václav Hofmann vede celou dlouhou dobu trvání euroregionu komisi pro kulturu, mládež a školy. Jsme mu ale také velmi vděčni za jeho podporu při založení euroregionu před více než 20 lety, za jeho skutku konkrétní pomoc. Dodnes máme útočiště v divadle, které řídil dlouhou dobu.  Byla to především jeho manažerská schopnost, která euroregionu v jeho začátcích velmi pomohla. Realizoval a doprovázel mnoho kulturních projektů, ale není možné o všech hovořit. Ale alespoň jeden je třeba zmínit. Je to projekt Divadelní festival. Založil ho a realizoval i době, kdy nebyly prostředky z programů na podporu přeshraniční spolupráce. Jeho komise má vždy nejvíc projektů, které hodnotí, iniciuje, doprovází, ale také realizuje. Vyzařuje z ní do celého euroregionu příjemná pracovní atmosféra, jsou v ní krásné mezilidské vztahy a je to hlavně jeho zásluhou. Cenou pro něho je obraz mosteckého divadla od akademické malířky Heleny Ambrosové a jeho portréty od žáků Základní umělecké školy Most.

 2. Cena byla udělena dvěma hasičským partnerům.  Jsou dva velitelé - Helmut Schramm, vedoucí hasičů v Annabergu a Jiří Prokeš, velitel hasičského sboru Vejprty. Oba se po celých 20 let velmi intenzivně zasazovali o partnerství a spolupráci hasičských sborů v Annabergu a Vejprtech.  Hasiči z Vejprt a Annabergu oslavují navíc v letošním roce také dvacetileté jubileum své úspěšné spolupráce.

 

 

 
Aktuality | | 14.11.2014, 10:28Krizový management na přehradě Rauschenbach

image

image

image

image

image

image

Na jednání komise pro krizový management Euroregionu Krušnohoří byla 13. listopadu 2014 hlavním tématem protipovodňová opatření, a proto začátek jednání proběhl v terénu. Přehrada Rauschenbach úzce spolupracuje s Flájskou přehradou a spolu s nedalekou saskou přehradou Lichtenstein tvoří hlavní část protipovodňové ochrany v propojeném přeshraničním bezpečnostním systému. Předávání aktuálních dat probíhá i v rámci projektu Cíle 3 Portál krizového řízení Ústeckého kraje. Členové komise se na exkurzi podrobně seznámili s moderním monitorovacím zařízením přehrady a po absolvování jednoho tisíce schodů pokračovali v jednání v Deutschgeorgenthalu.  Podrobně se seznámili s chystaným novým česko-saským kooperačním programem 2014 – 2020 a poté projednali své projektové záměry. Hlavním společným projektem by mělo být rozšíření Portálu krizového řízení. Dalším záměrem je využití modulového programu Mobikat na české straně na úrovni kraje a na saské na úrovni zemských okresů. Ve Fondu malých projektů chce komise navázat na tradici celoeuroregionální soutěže mladých hasičů a na osvědčené jazykové kurzy pro užší příhraničí, tentokrát zaměřené na záchranáře. Soutěž mladých hasičů v roce 2015 bude záviset na termínu vyhlášení výzvy k předkládání malých projektů. Členové komise se na svém zasedání rozloučili se svým dlouholetým členem Rolfem Herzigem, který se, spolu s lounskou Vladimírou Chramostovou, více než dvacet let ze všech nejvíce angažoval v soutěži mladých hasičů. Doufejme, že se ho podaří přesvědčit, aby v tradiční soutěži mladých hasičů i ve svém zaslouženém odpočinku pokračoval.

 

 
Aktuality | | 14.11.2014, 9:14Sociální komise

image

image

image

image

image

image

image

image

Jednání sociální komise Euroregionu Krušnohoří proběhlo 11. listopadu 2014 v Domovech sociálních služeb Litvínov – JANOV. Komise podrobně projednala realizaci Sociálního atlasu, jeho aktualizaci a navrhla postup kontinuálního prověřování stávajících údajů. Nositelem projektu Sociální atlas je Oblastní charita Most a saského partnera na jednání v Janově zastupovala Angela Gronwaldt,  ředitelka Lidové solidarity oblastní svaz Freiberg e.V.  Velmi podrobně se komise seznámila s přípravou nového programu a zazněly zde již také některé budoucí projektové záměry, jakými jsou třeba společná drogová problematika, spolupráce českých a saských škol v protidrogové prevenci, výměna zkušeností s nemocemi seniorů, společné sportovní hry postižených dětí a seniorů, problematika dětí bez ukončeného školního vzdělání s náměty jejich společných rekvalifikací, či výměna zkušeností pracovníků protidrogové scény s představením systému prevence na obou stranách. Konkrétní náplň práce komise v příštím roce připraví oba předsedové, český předseda Ing. Karel  Giampaoli a jeho saský protějšek Frank Reißmann spolu s oběma jednateli v Annabergu začátkem příštího roku. Komise ocenila, že Okresní úřad Annaberg pořádá společně s Chomutovskem pro postižené děti sportovní hry i v době, kdy na ně není možné čerpat prostředky z evropských projektů. Hostem na jednání komise byla Renata Beranová z Centra sociální pomoci, která zde požádala o pomoc při vyhledání vhodné partnerské organizace pro společné aktivity seniorů a postižených. Po odchodu zástupkyně Lounska Mgr. Eva Píchové, bývalé vedoucí odboru sociálních věcí MÚ Louny, navrhl Ing. Karel Giampaoli za členku komise Taťánu Tkadlečkovou, vedoucí úseku sociální prevence z městského úřadu Louny. Její volba proběhne na jednání společného grémia na Červeném Hrádku 27. 11. 2014.

Tradicí sociální komise jsou od jejího založení exkurze. A právě exkurze v sociálních zařízeních v Janově patří k těm nejpozoruhodnějším.  Německá strana vysoce ocenila zdejší výbornou úroveň a tak to také vyjádřila v poděkování řediteli Ing. Vladimíru Vopelkovi.   

 
Aktuality | | 12.11.2014, 14:12Komise pro zahraniční vztahy Ústeckého kraje v Mostě

image

image

image

image

Na základě dobré a dlouhodobé spolupráce Euroregionu Krušnohoří a Ústeckého kraje se uskutečnilo dne 10. listopadu 2014 zasedání komise pro zahraniční vztahy v sídle Euroregionu Krušnohoří v Divadle rozmanitostí. Společně byly projednány zahraniční aktivity Ústeckého kraje. Po jejich prezentaci bude následovat jejich vyhodnocení. Jednatel Euroregionu Krušnohoří poté představil detailně strukturu, práci a problémy tohoto sdružení a uvedl na přání komise alespoň některé projekty. Jen ve Fondu malých projektů, které euroregion spravuje, jich bylo za uplynulé období na 150 za téměř milion a půl EUR.  Ve velkých projektech, o kterých euroregiony spolurozhodují, se euroregion také angažoval a byl v několika z nich partnerem. Komise zahraničních vztahů a Euroregion Krušnohoří plánují do budoucna větší provázanost, společnou přípravu nového programu na podporu přeshraniční spolupráce a společnou přípravu projektových záměrů.  Členové komise využili návštěvu divadla k exkurzi, na které je provázel technický vedoucí Divadla rozmanitostí Karel Novák.  
Aktuality | | 11.11.2014, 9:13Projekt Příhraničí

image

image

image

image


Projektem v programu Cíl 3 Příhraničí 2.0 se ještě více sblížili studenti i profesoři třech již dlouho spolupracujících univerzit, dvou českých (UJEP a TUL) a jedné saské (TU Chemnitz). Tradiční spolupráci univerzit přiblížili jejich představitelé za moderace Milana Jeřábka z UJEP. Ten také spolu se Stefanem Garszteckim (TUC) a Jiřím Šmídou (TUL), projekt představil. Na závěrečné konferenci v Ústí nad Labem 7. listopadu 2014 prezentovali studenti sedm svých projektů a z jejich vystoupení bylo na první pohled zřejmé, jak je tato práce zaujala. Poutavou přednášku měl František Zich z Vysoké školy finanční a správní Praha s názvem Od života vedle sebe k životu spolu – fikce nebo realita?

Za velkého zájmu seznámila jednatelka německé části našeho euroregionu Beate Ebenhöh účastníky konference s rolí euroregionů v česko – saské přeshraniční spolupráci na příkladu Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.


 

Aktuality | | 11.11.2014, 8:11Evropský projekt e-CREATE

image

image

image

image

image

Ústecký kraj je význačným partnerem v projektu programu ERDF, který rozvíjí turistické nabídky prostřednictvím těch nejmodernějších informačních technických nástrojů. Projektu ve výši dva miliony EUR se zúčastnili partneři ze 13 zemí, uskutečnila se řada konferencí a workshopů v Itálii, Belgii i v ČR. Workshop v Ústí nad Labem 5. listopadu, spojený s exkurzí do okolí krajské metropole, patří k těm nejzajímavějším. Na workshopu po uvítání účastníků náměstkem hejtmana RSDr. Rybáka představil Ken Gericke vedoucího partnera projektu a projekt prezentoval.  Poté Ing. Ivana Poláková předvedla regionální aktivity na základě projektu e-CRETE a Tomáš Pleskot prezentoval nástroje toolkit a možnosti jejich využití. Ing. Jana Nedrdová představila na webu turistické cíle v Ústeckém kraji a další ICT nástroje.

Pečlivě a smysluplně připravená exkurze do okolí krajského města byla podnětná nejen pro zahraniční, ale i pro mnohé české účastníky a návštěva skanzenu Zubrnice a zámku ve Velkém Březně zanechala ve všech hluboký dojem.   
Aktuality | | 05.11.2014, 13:40Příprava nového programu v Drážďanech

image

image

image

image

image

image

Saský Správní orgán programu Cíl 3, kterým je Saské ministerstvo pro životní prostředí a zemědělství a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR připravilo v Saské rozvojové bance (SAB) v Drážďanech dne 3. listopadu velmi záslužnou informační akci. Členové Monitorovacího výboru, česko-saské euroregiony a zájemci o přeshraniční spolupráci se zde dozvěděli podrobnosti z přípravy Kooperačního programu Česko – Sasko 2014 – 2020. Zpracované dokumenty programu již byly předloženy Evropské komisi ke schválení, a pokud k nim nebudou připomínky, je možné již na jaře 2015 po zpracování směrnice program zahájit.  Podrobně byly na jednání také vysvětleny všechny 4 prioritní osy s procentuálním rozdělením finančních prostředků. Celkový objem alokace těchto prostředků v novém programu je 185 843 610 EUR.  Pro euroregiony je důležité, že Fond malých projektů bude nadále ve čtyřech česko-saských euroregionech podporován více než 13 miliony EUR.

Součástí informační akce bylo také hodnocení stávajícího programu Cíl 3. K červnu 2014 bylo vyúčtováno 195 milionů EUR, na saské straně je to 100 milionů a na české straně 84. Chybovost na saské straně se po překročení hranice v roce 2012 již neopakovala a zůstává pod stanovenou hranicí 2%; na české straně probíhá v současné době kontrola. V diskusi na závěr se přítomní obraceli na zástupce ministerstva, Saské rozvojové banky i správního orgány s dotazy na proceduru vyúčtování, kontroly a na chod Společného sekretariátu a jejich dotazy byly korektně zodpovězeny.
Aktuality | | 05.11.2014, 9:49Zahájení Česko-německých dnů kultury v Drážďanech

image

image

image

V pořadí již 16. Česko-německé dny kultury 2014 byly v Drážďanech slavnostně zahájeny dne 23.10.2014 v 18.00 hod. koncertem českého Vojenského uměleckého souboru ONDRÁŠ v kostele Tří králů (die Dreikönigskirche). Akce, pořádaná Generálním konzulátem ČR v Drážďanech, městem Drážďany, Collegium Bohemicum a nadací Brücke/Most, se konala pod záštitou ministerského prezidenta Svobodného státu Sasko pana Stanislawa Tillicha, hejtmana Jihomoravského kraje pana Michala Haška a ministra kultury České republiky pana Daniela Hermanna. Současně s otevřením 16. Česko-německých dnů kultury 2014 oslavili hosté také státní svátek České republiky. Při této příležitosti generální konzul České republiky, pan Jiří Kuděla, uspořádal po koncertě recepci. Jednatele Euroregionu Krušnohoří ujistil v tom, že dosavadní velmi dobrá spolupráce konzulátu a euroregionů bude nadále pokračovat.    

 
Aktuality | | 30.10.2014, 8:08Zemědělská konference

image

image

image

image

image

image

image

Před 10 lety vstoupila Česká republika do Evropské unie a pro naše zemědělce to byl vskutku významný mezník. Díky spolupráci zemědělců v zemědělské komisi Euroregionu Krušnohoří se naši zemědělci mohli velmi dobře na tento vstup připravit, saští zemědělci jim totiž ochotně předávali své zkušenosti a poznatky. Desetileté výročí vstupu byl také důvod, proč ředitelka Agrární komory Most Ludmila Holadová, která je rovněž předsedkyní zemědělské komise, připravila slavnostní setkání českých a saských zemědělců a význačných hostů v motelu Benedikt v Mostě. Sešli se tam nejen zemědělci, členové komise euroregionu, ale i mnoho význačných hostů. Byly to ale nejen slavnostní projevy, které si přítomní vyslechli, ale především to byly zajímavé prezentace zemědělských podniků v Sasku i u nás. Jens Beyer představil zemědělský podnik Bauernland v Großolbersdorfu. Chová se tu nejmodernější a velmi efektivní metodou 2300 krav. Mléko a mléčné výrobky mají v Sasku vynikající kvalitu, a proto jdou ve světě dobře na odbyt. Ing. Jan Petrželka prezentoval moderní firmu INTEGRAZ spol. s r.o. pro ŽV Záhorčí, zaměřenou na chov prasat a kuřat. Svým rozsahem a úspěchy se saské firmě může směle rovnat a náměty na vzájemné exkurze a spolupráci se hned objevily. Pro zemědělce i pro jejich hosty byly rovněž velmi zajímavé přednášky na téma společná zemědělská politika. Za českou stranu ji představil  Ing. Martin Fantyš, náš nejlepší expert na tuto společnou zemědělskou politiku, za saskou stranu zaujatě a vysoce odborně promluvil Werner Bergelt, předseda německé části zemědělské komise a jednatel zemědělského svazu Regionalbauernverband Erzgebirge e.V.    

Na jednání se také bezprostředně ve speciální skupině dohodli zástupci zemědělských firem, provozujících bioplynové stanice, na konkrétní spolupráci.

Agrární komora připravila svým hostům pamětní a děkovné listy s malými dárky, které předal Josef Zeidel – předseda představenstva Mostecké agrární komory a Ludmila Holadová, její ředitelka. Saská strana ocenila vynikající práci Ludmily Holadové květinami.  Především jí patří poděkování nejen za tuto zdařilou konferenci, ale za podporu přeshraniční spolupráce zemědělců po celou tu dlouhou dobu.  Ocenili to ve svých vystoupeních předseda OHK Most Rudolf Jung, starosta Meziboří Petr Červenka, jednatel Euroregionu Krušnohoří František Bína a podporu svým zemědělcům vyjádřil prostřednictvím Moniky Zeman Ústecký kraj. 

 
Aktuality | | 23.10.2014, 14:22
 

 


Činnost Euroregionu Krušnohoří je podporována Ústeckým krajem.

Přístupy od 25.10.2014:  8925892589258925