Sociální komise v Annabergu

image

image

image

image

image

Hlavním tématem jednání bilaterální sociální komise Euroregionu Krušnohoří 26. května 2015 byla na základě dohodnutého ročního plánu práce problematika systému prevenční pomoci pro rodiny v těžké sociální situaci.  Ve zdejším vícegeneračním  zařízení Mehrgenerationenhaus se členové komise podrobně seznámili nejen s jejím řešením v Sasku, ale v podrobné exkurzi se mohli sami přesvědčit, jak funguje takové vícegenerační zařízení v praxi.  

Péče o děti začíná již od narození pomocí rodinných porodních asistentek. Pro úkoly v ochraně dětí vzniklo síťové propojení sestávající z obcí, policie, psychologů, církve, občanských nestátních organizací a je řízeno samosprávou, v Sasku okresními úřady. Finančně je podporováno spolkvou vládou a zemskými okresními úřady. Předseda německé části komise Frank Reißmann pozval svého spolupředsedu Ing. Karla Giampaoliho na zasedání zdejší správní rady, které Ing. Karel Giampaoli rád přijal. Ing. Giampaoli vysvětlil poté kompetence kraje a pověřených měst na české straně v této problematice a navrhl spolupráci v této oblasti. Také navrhl, aby cílem dnešního jednání komise byl přeshraniční projekt s výměnou zkušeností. Pro české účastníky byla následná exkurze ve vícegeneračním zařízení velmi zajímavá. Setkávají se zde mladí i staří, probíhají zde vzdělávací profesně zaměřené kurzy a jejich výrobky se zde i nabízejí k prodeji, také v kurzu pro prodavače a pomocné prodavače. Jednání se poprvé zúčastnila nová členka komise Mgr. Alexandra Hynešová z Mostu, která nahradila dlouholetou členku Mgr. Zdeňku Lukešovou, která opustila komisi v důsledky dlouhodobého onemocnění. Hostem jednání komise byla náměstkyně primátora Mostu Ing. Markéta Stará, která má v kompetenci sociální oblast a získané zkušenosti v komisi jistě využije. 

 
Aktuality | | 27.05.2015, 11:58Aktuální nabídka našeho významného člena

Naší škole, Vysoké škole finanční a správní, o.p.s., udělilo Ministerstvo školství s ohledem na kvalitu personálního a materiálního zabezpečení akreditaci k výuce tříletého bakalářského oboru Kriminalisticko právní specializace. Výuku zahajujeme již od akademického roku 2015/2016, a to nejen v Praze, kde má naše škola sídlo, ale především na našem studijním středisku v Mostě. Otevíráme dvě formy studia – prezenční, vhodnou především pro čerstvé absolventy středních škol a formu kombinovanou, kterou využívají převážně zaměstnaní lidé, kteří chtějí změnit oblast působení nebo si doplňují kvalifikaci potřebnou pro výkon povolání.

Studium je samo o sobě nesmírně zajímavé (podrobnější představení oboru a jeho studijní plány naleznete v přílohách) a výuku zajišťují obecně uznávaní odborníci z oblasti kriminalistiky a forenzních disciplín. Za všechny lze jmenovat garanta oboru, Prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc., který je jednou z největších osobností pro forenzní disciplíny.  Absolvent výše uvedeného oboru je připraven vykonávat činnost na pozici kriminalisticko právního specialisty na úrovni středního a nižšího managementu v organizaci či instituci. Dokáže se též uplatnit jako právní specialista ve státní správě apod., kde využije široké znalosti z práva, kriminalistiky a forenzních věd. 

S ohledem na termín udělení akreditace je přijímací řízení do tohoto oboru v počátcích, a proto je pravděpodobnost přijetí těch, kteří podají v krátké době přihlášku, vysoká. Všechny informace k přijímacímu řízení včetně elektronické přihlášky lze nalézt na www.vsfs.cz, rádi také zájemce o studium s jejich dotazy přivítáme u nás na středisku, případně zodpovíme jejich telefonické a mailové otázky. Všechny kontakty na studijní středisko Most jsou uvedeny v přiloženém letáku, u kterého prosím o jeho vytištění a umístění na viditelných místech ve vaší organizaci. Děkuji za ochotu.

Mimo již výše uvedeného oboru samozřejmě i letos přijímáme také do oborů v Mostě již tradičně vyučovaných – Řízení podniku a podnikové finance, Veřejná správa a Marketingová komunikace. Tyto obory otevíráme na bakalářském i navazujícím magisterském stupni v prezenční i kombinované formě studia.

Ing. Josef Švec

ředitel studijního střediska Most

 

Vysoká škola finanční a správní, o. p. s.

Studijní středisko Most

Pionýrů 2806, Most 43401

tel.: +420 476 707 722

mob.: +420 724 132 706

 

josef.svec@vsfs.cz
www.vsfs.cz

 

 
Aktuality | | 25.05.2015, 16:22Sportovní komise

image

image

image

image


Jednání rekonstruované a posílené sportovní komise euroregionu proběhlo 13. května 2015 v novém zimním stadionu SD Aréna v Chomutově. V komisi se představil radní Petr Procházka, navržený do komise městem Bílinou. Je v euroregionu ostatně dlouho znám jako odborník na mládežnický fotbal. Hlavním bodem byla příprava společných sportovních akcí a především příprava katalogu sportovních organizací euroregionu, o kterém se vedla dlouhá a živá diskuse. Komise se shodla na tom, že výstupy z diskuse zpracuje úzká pracovní skupina 10. června, která zároveň připraví konkrétní podobu jak publikace, tak i odpovídajících webových stránek, které budou poté doplněny do internetových stránek Euroregionu Krušnohoří. Ing. Karel Lipmann, chomutovský radní a aktivní člen komise, připravil exkurzi po nových sportovištích chomutovského areálu, která se setkala s velkým zájmem. Při exkurzi se v neformální rozhovorech stalo obsáhlým tématem financování sportovní činnosti v obou zemích a diskutovalo se na toto téma ještě dlouho po skončením jednání komise.    

Aktuality | | 15.05.2015, 7:36Kraj a jeho euroregiony

image

image

image


Na Krajském úřadě Ústeckého kraje se z iniciativy předsedy Krajské hospodářské komory Ing. Františka Jochmana, člena hospodářské komise Euroregionu Krušnohoří, sešli 12. 5. 2015 zástupci kraje, Krajské hospodářské komory, Euroregionů Krušnohoří a Labe ke společné přípravě další spolupráce se Saskem. Tato spolupráce je dlouhodobě velmi dobrá a účastníci jednání  mají  již  zcela jasné další  konkrétní projektové záměry  pro posílení  této  spolupráce

v budoucím programového období. Představí je u příležitosti návštěvy premiéra ČR Bohuslava Sobotky v Drážďanech 12. června 2015

Aktuality | | 13.05.2015, 6:19Projektové záměry pro životní prostředí

image


Euroregion Krušnohoří a Ekologické centrum Most pro Krušnohoří byly osloveny saskou krušnohorskou občanskou iniciativou „Za čistý vzduch v Krušných horách“. Tato iniciativa, kterou podporuje především bývalý poslanec Spolkového sněmu Petr-Heinz Haustein, kandidující na starostu Olbernhau, soustředila velké množství podpisů pod peticí za čistý vzduch. Euroregion Krušnohoří i Ekologické centrum má samozřejmě také zájem na odhalení příčin údajného zápachu, na který se soustřeďují stížnosti saské strany. Proto byl připraven projektový záměr výzkumu příčin zápachové zátěže. Projekt by měl dokladovat snahu nás, ve společném regionu, o společnou analýzu příčin zápachu a znečišťování ovzduší, aby bylo možné na jejím základě tyto příčiny odstraňovat. Ekologické centrum, které je organizačně začleněno do Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí v Mostě, posílá pravidelné informace nejen českým partnerům, ale i saskému Ministerstvu životního prostředí a zemědělství, které tyto aktuální informace vysoce oceňuje. Na jednání zástupců euroregionu, Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a Ekologického centra 12. května 2015 byly již stanoveny konkrétní úkoly a aktivity projektu. Ekologické centrum navíc připravuje s euroregionem další projektové záměry spolupráce českých a saských partnerů v oblasti ekologické výchovy. Tyto záměry budou projednány na zasedání bilaterální komise pro životní prostředí Euroregionu Krušnohoří, které se bude konat v červnu v Mostě.  

Aktuality | | 13.05.2015, 5:52Nové partnerství na obzoru

image

image

image

image

image

Město Stollberg hledalo již několik let vhodného partnera pro svou přeshraniční spolupráci s českým partnerem, až ho nalezlo prostřednictvím euroregionu v Obrnicích. Po předchozích telefonických hovorech došlo 11. května 2015 k návštěvě starosty Stollbergu Marcela Schmidta a vedoucího odboru kultury Andrease Christiana Ahnera v Obrnicích.

Starostka  Obrnic  Drahomíra  Miklošová je  seznámila  se specifickou  problematikou Obrnic

a poté s nimi podnikla velmi podrobnou exkurzi. Hosté, mezi nimi i jednatel Euroregionu Krušnohoří, prošli sídliště, navštívili knihovnu, mateřskou školu, základní školu, hasičskou zbrojnici i nízkoprahové zařízení pro mládež od 15 let. Nešetřili slovy uznání o tom, co se v Obrnicích podařilo za uplynulých 7 let starostce a zastupitelstvu Obrnic vybudovat. Při exkurzi se objevily již i první náměty společných projektů, které by chtěly obě strany směřovat na aktivity dětí a mládeže, hasičů a spolků. V červenci proběhne ve Stollbergu tradiční městská slavnost, které se starostka Miklošová zúčastní. Budou tu již projednány konkrétní projektové záměry.
Aktuality | | 12.05.2015, 6:15Kulatý stůl v parlamentu

image

image

image

image

Operační programy pro programové období 2014-2020

 

Výbor pro evropské záležitosti s Podvýborem pro přeshraniční spolupráci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR uspořádal ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne 7. května 2015 kulatý stůl k tématu „Operační programy pro programové období 2014-2020“. Velká účast dokumentovala velký zájem nejen rozhodovacích grémií, ale i regionálních zástupců. Za Euroregion Krušnohoří se zúčastnil jeho předseda s jednatelem. 

Se svým vysoce profesionálním příspěvkem vystoupila ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová, dále pak vedoucí zastoupení Evropské komise v ČR Jan Michal, zástupci Úřadu vlády, ministerstev a řídících orgánů operačních programů na téma, zda bude ČR schopna dohnat zpoždění při přípravě programů 2014 – 2020. V druhém panelu se otevřela diskuse na téma čerpání prostředků EU na smysluplné projekty. Shrnutí výsledků diskuse u kulatého stolu prokázalo, že zpoždění je urychleně doháněno a na čerpání prostředků z nových programů jsou všichni partneři dobře připraveni. 
Aktuality | | 12.05.2015, 6:00Konference Stop and Stay 2015 v Kadani

image

image

image


Regionální konference cestovního ruchu Stop and Stay se přestěhovala letos do královského města Kadaň. Sedmý ročník dvoudenní akce zde proběhl 29. a 30. dubna restauraci Střelnice. Motto letošního ročníku znělo: „Historie měst nás spojuje“. Připravil dvě desítky prezentací, které opět doplnila atraktivita naživo',“ informovala Libuše Novotná Pokorná, ředitelka pořádající Destinační agentury Dolní Poohří. Tentokrát účastníci jednání zavítali do skanzenu Stará Ves v Chomutově a navíc je čekala večerní prohlídka Kadaně a prezentace regionálních produktů Brány do Čech. Během dvou dnů konference se hovořilo i o možnosti zápisu Františkánského kláštera v Kadani na seznam UNESCO, o cyklostezkách Labe a Ohře, o nové značce regionálních produktů Dolního Poohří, i o podpoře Regionální rady Severozápad. Euroregion Krušnohoří představil svůj Fond malých projektů a Ústecký kraj, zastoupený Ing. Hajšmanem celý kooperační program na podporu přeshraniční spolupráce a další programy. Také zde byla připomenuta významná výročí – 1210 let od první zmínky o Ohři a 130 let Moldavské horské dráhy. Na řadu se dostala i inspirativní prezentace úspěšných projektů s rekonstrukcí památek. Konference Stop and Stay je vždy určena pro všechny, kteří pracují a podnikají v cestovním ruchu či se tomuto tématu věnují, stejně tak jako médiím, která o turistice v regionu informují. Pořadatelskými partnery konference v roce 2015 bylo Centrum cestovního ruchu Litoměřice a Kulturní zařízení Kadaň.
Aktuality | | 11.05.2015, 21:04Výroční zpráva 2014

Přečtěte si výroční zprávu pro rok 2014. podrobnosti...Výroční zprávy | | 09.05.2015, 11:55PARTNERSTVÍ MOST – MARIENBERG

image

image

image

image

image

image


Nové vedení Mostu pozvalo primátora partnerského města Marienberg Thomase Wittiga krátce po svém zvolení do Mostu a na oplátku 4. května navštívili primátor Mostu Jan Paparega, jeho náměstek Marek Hrvol a jednatel Euroregionu Krušnohoří František Bína Marienberg, aby v započatých rozhovorech pokračovali. Na radnici v Marienbergu již připravili konkrétní náměty společných projektů v oblasti rozvoje turistiky, krizového managementu a sportu, ale především byli kontaktováni odpovídající partneři, kteří mohou být příštími nositeli projektů. Dlouholetý primátor Marienbergu Thomas Wittig končí ve své funkci a předá všechny záležitosti dosavadní přeshraniční spolupráce svému nástupci, který bude zvolen v nadcházejících komunálních červnových volbách. V Sasku jsou starostové a přednostové okresních úřadů voleni přímo, na sedm let. V minulém programovém období obě města podala celou řadu smysluplných projektů. Ať již to byl projekt na dobudování Technického muzea v Mostě, rekonstrukce bývalé sýpky v Marienbergu Bergmagazin na středisko česko-saského krušnohorského umění, či turistická hornická atrakce v Marienbergu Koňský žentour. Ale také to bylo velké množství malých projektů, které vedly k dalšímu prohloubení dosavadních kontaktů, vzájemné prezentaci a sbližování obyvatel obou měst. Součástí návštěvy mostecké delegace byla i exkurze v podniku Scherdel, který byl před revolucí i u nás známý jako Federnwerk, protože vyráběl pružiny do automobilů pro celou RVHP. V roce 1990 ho firma Scherdel  převzala a zapojila do sítě svých 26 poboček, které jsou po celém světě, také v České republice. V Marienbergu se v halách, které jsou čtyřikrát větší než je marienberské náměstí, vyrábějí s nejvyšší přesností komponenty do automobilů, do součástek motorů, kovových částí sedadel až po pružiny. Velká část výroby je plně automatizovaná. Firma Scherdel významně přispívá k rozvoji města i regionu a velkou měrou, jako největší zdejší zaměstnavatel, tak přispívá k uspokojivé zaměstnanosti místních obyvatel. Starosta Wittig velmi ocenil roli tohoto podniku, který může být příkladem pro dobrou spolupráci podniků a samosprávy. Na okružní cestě se mostecká delegace seznámila s místními částmi Marienbergu, které byly dříve samostatnými obcemi. Trend spojování malých obcí s velkými je v Sasku aktuální a výhodný pro obě strany.

Aktuality | | 05.05.2015, 9:22
 

 


Činnost Euroregionu Krušnohoří je podporována Ústeckým krajem.

Přístupy od 25.10.2014:  8346783467834678346783467