Rada Euroregionu Krušnohoří na zámku v Klášterci nad Ohří

image

image

image

image

image

image

Jednání rady na zámku v Klášterci je vždycky zárukou velké účasti členů rady i hostů z okolních obcí, kteří jsou podle přijatého pravidla na jednání rady vždy zváni. Rada 25. září 2015 pod vedením svého předsedy Ing. Jiřího Hlinky zkontrolovala v Klášterci plnění úkolů týkajících se termínu ustanovení Lokálního řídícího výboru a návrhu na jeho složení, zaslanému Ministerstvu pro místní rozvoj ČR. Ustavující zasedání Lokálního řídícího výboru se uskuteční 10. listopadu 2015 a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR návrh složení Lokálního řídícího výboru schválilo. Rada Euroregionu Krušnohoří si uvědomuje velkou zodpovědnost za správu a administraci Fondu malých projektů, a proto velmi pečlivě sleduje jeho přípravu.    

Pro Fond malých projektů jsou v rámci jednotlivých programů přeshraniční spolupráce vyčleněny nemalé prostředky (10% z celkové alokace na program). Tyto prostředky jsou ve formě projektu svěřeny do správy jednotlivým euroregionům. Jejich povinností je bezchybná implementace projektu Fond malých projektů ve smyslu pravidel programu, jak je uvedeno v programových dokumentech a dalších evropských a národních předpisech. Fond malých projektů je vzhledem k objemu spravovaných prostředků pod pečlivým dohledem kontrolních orgánů jak na národní, tak i na evropské úrovni.

Rada se také podrobně zabývala zprávou o činnosti jednatelství a zprávou o hospodaření. Pozitivně ohodnotila práci jednatelství, které dosáhlo i v nepříznivých podmínkách úspor. Poděkovala především zástupci Ústeckého kraje v Euroregionu Krušnohoří Stanislavu Rybákovi za velkou pomoc kraje v překonání období před zahájením Fondu malých projektů. Rada také schválila návrh na společné jednání s představenstvem německé části euroregionu, tentokrát se uskuteční 25. listopadu v saském Augustusburgu.  

Na závěr zasedání se členové rady i hosté zúčastnili pod vedením oblíbené starostky Klášterce Ing. Kateřiny Mazánkové podrobné exkurze v nádherném kláštereckém zámku.
Aktuality | | 05.10.2015, 17:39Sociální komise v Žatci

image

image

image

image

image

image

Nosným tématem jednání sociální komise v Žatci byla znevýhodněná mládež. Proto také předseda komise Ing. Karel Giampaoli zvolil místem jednání sociální organizaci o.s. Mosty se sídlem v Žatci. Tato nezisková organizace má své druhé sídlo v Mostě a zaměřuje se právě na ohrožené děti, mládež a mladé dospělé. V Žatci vytvořila podmínky pro jejich lepší uplatnění na trhu práce. V restauraci a kavárně U Zlatého beránka, kde komise zasedala, jsou zaměstnáni právě znevýhodnění mladí lidé a vznikla zde zajímavá forma dobře fungujícího sociálního podniku. Poskytované služby jsou nejen v oblasti zaměstnanosti, ale i ve volnočasových aktivitách, kterých je celá řada a které jsou provozovány také v Mostě (ve formě registrovaných sociálních služeb). Tato sociální organizace realizovala mnoho projektů  z Evropského sociálního fondu, poskytuje poradenství pro rodiny a nezaměstnanou mládež a zprostředkovává také prostřednictvím agentury pracovní nabídky. V žatecké restauraci a kavárně U Zlatého beránka byla využita možnost jak pro zaměstnanost několika znevýhodněných mladých lidí, tak i jejich ubytování na jednom místě, jak to její ředitelka Mgr. Kateřina Malá komisi představila na exkurzi.
Členové komise na svém jednání také projednali své projektové záměry, v nichž je významným cílem síťové propojení poskytovatelů sociálních služeb a veřejné správy, problematika rodin s dětmi a adopce, samozřejmě s výměnou zkušeností. Z jednání vzešel námět spolupráce organizace Mosty s obdobným saským partnerem v Bockelwitz. Na příštím jednání v listopadu na saské straně bude připraveno setkání odborníků z oblasti znevýhodněné mládeže, drogové problematiky a závislostí. Z jejich jednání my měly již vzniknout konkrétní projektové návrhy.
Aktuality | | 25.09.2015, 8:13Nová předsedkyně komise pro hospodářství a turistiku

image

Ing. Ivana Košanová, ředitelka OHK Chomutov, byla na posledním jednání rady Euroregionu Krušnohoří jednomyslně zvolena předsedkyní jedné z nejdůležitějších komisí, komise pro hospodářství a turistiku. Dosud bylo nepsaným pravidlem, že předsedové komisí na české straně byli starostové či jejich zástupci, aby byla zvýrazněna politická odpovědnost za vedení komisí. To, že Chomutov navrhl ředitelku hospodářské komory, je moudré rozhodnutí, protože nyní není předsednictví komise odvislé od výsledku komunálních voleb a práce předsedkyně může být stabilní. Ivana Košanová ostatně zná problematiku přeshraniční spolupráce velmi dobře, je dlouholetou členkou komise a má bohaté zkušenosti z přeshraniční spolupráce z celé řady společných projektů, které realizovala. Navíc je velmi dobře i jazykově vybavena.

Na svém prvním setkání se svým stávajícím saským spolupředsedou Mathiase Lißkem v Chomutově 23. září 2015 oba partneři spolu s jednatelem Euroregionu Krušnohoří projednali další práci komise v tomto roce a připravili návrh projektových záměrů komise, které projednají na jednání této společné komise 9. listopadu tentokrát v Annabergu. Komise pravidelně posuzuje předkládané projekty v oblasti hospodářství a turistiky a předkládá k nim stanoviska, která jsou v naprosté většině akceptována. Dá se očekávat, že právě v těchto oblastech bude předkládáno velké množství projektů a kvalitní vedení komise bude zcela určitě zárukou její odpovědné práce.
Aktuality | | 25.09.2015, 8:09Kraj a jeho euroregiony

image

image

image

image

image

Na společném jednání Euroregionů Labe a Krušnohoří 22. 9. 2015 se sešli v Krajském úřadě Ústeckého kraje jejich předsedové a jednatelé s hejtmanem Ústeckého kraje Oldřichem Bubeníčkem a jeho prvním náměstkem Stanislavem Rybákem. Přítomni byli i pracovníci krajského úřadu z odboru Strategie přípravy a realizace projektů a Ing. Petr Pípal, starosta Dubí a krajský zastupitel, který velmi aktivně působí v obou euroregionech. 

Zástupci euroregionů především poděkovali představitelům svého kraje za pomoc při překonání přechodného období mezi ukončením starého programu a zahájením nového. Díky kraji se oba euroregiony mohly plně věnovat přípravě na nový program a plynule na něj přejít. Hejtman Bubeníček se živě zajímal o problémy přeshraniční spolupráce a ocenil práci obou euroregionů. Euroregiony přivedly do kraje značné finance, spravovaly Fond malých projektů a spolu se zástupci Ústeckého kraje spolurozhodovaly o velkých projektech v Monitorovacím výboru programu Cíl 3. I v novém programu budou plnit stejné úlohy.  V neformálním rozhovoru bylo projednáno i doplnění komisí euroregionů o nové členy z pracovníků krajského úřadu a zapojení euroregionů do aktivit Ústeckého kraje.  Pro užší spolupráci se také přítomní dohodli na dalším setkání, na kterém budou všichni partneři koordinovat svou práci v novém programovém období a vymění si své dosavadní zkušenosti.

 
Aktuality | | 24.09.2015, 7:21Most - Schlettau

image

image

image

image

image

image

image

Zájem o krušnohorskou přírodu, její ochranu a její prezentace spojuje nejen města Most a Schlettau, ale i mnoho dalších partnerů v euroregionu. Obě města by chtěla společně obyvatelům Krušnohoří na obou stranách představit na svém území krušnohorskou faunu ve formě arboreta, a také iniciovat jeho oživení prostřednictvím dětí se zájmem o přírodu. Ochrana společné krušnohorské přírody a aktivní práce dětí v této oblasti je už na mosteckých školách značně rozvinutá i pomocí Ekologického centra v Mostě. V připravované spolupráci hraje také velmi důležitou roli známé saské volnočasové ekologické zařízení Grüne Schule grenzlos - škola bez hranic v Zethau. Jednatel Euroregionu Krušnohoří a ředitelka Ekologického centra Most pro Krušnohoří Ing. Milena Vágnerová navštívili v srpnu toto volnočasové zařízení a jeho jednatel Christoph Weidensdorfer se vyslovil kladně k připravované spolupráci, navštívil již také Most a jednal s jeho zástupci, a také připraví své aktivity v tomto záměru.

17. září 2015 navštívily Schlettau na pozvání nového starosty Connyho Göckeritze vedoucí odboru rozvoje a dotací Ing. Iva Mazurová a Ing. Linda Vreštiaková  z oddělení dotací statutárního města Mostu, doprovázel je jednatel euroregionu. Společně dojednali zapojení Schlettau do tohoto záměru, ale seznámili se v neformálních rozhovorech i s jeho bohatou historií. Město je známo především svým nádherným zámkem a rozlehlým parkem, který slouží i jako arboretum. S přeshraniční spoluprací zde mají bohaté zkušenosti, s partnerskou obcí Místo a hradem Hasištejnem realizovali oba partneři již mnoho turistických projektů.
Aktuality | | 18.09.2015, 8:35Komise pro kulturu, mládež a školy

image

image

image

image

image

image

image

Tato nejdéle působící a nejvíc zaměstnávaná komise se sešla 16. září 2015 v mosteckém Divadle rozmanitostí, kde sídlí i jednatelství české části euroregionu. Pod vedením svého dlouholetého předsedy Dr. Václava Hofmanna zde jednala v příjemné pracovní náladě, kterou právě on dovede po celých 23 let vždycky navozovat. Na programu byl nový program, záměry komise pro příští programové období, ale také již konkrétní projektové návrhy.  Po obšírném představení nového programu, především Fondu malých projektů, komise dlouho diskutovala o problému financování kulturních projektů, především pak s  ohledem na finanční podporu amatérských a profesionálních umělců. Na návrh Věry Flaškové, jednatelky Správy kulturních zařízení Chomutov, se komise obrátí na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR s žádostí o stanovisko. Tradiční adventní koncert euroregionu se tentokrát bude konat v Augustusburgu 28. 11. 2015, komise dále připravuje výstavu saských umělců v Mostě, a rovněž i mnohé vánoční akce.  Tato komise je také zodpovědná za přípravu a realizaci Ceny Euroregionu Krušnohoří za vynikající přeshraniční spolupráci. Shodla se na tom, že v lednu 2016 bude vyhlášeno podávání návrhů na udělení Ceny a v červnu by je mohla komise projednat tak, aby na podzim mohla být Cena udělena. 

Na německé straně dochází v komisi ke změně. Předsedkyní německé části komise byla zvolena Constanze Ulbrich, jednatelka kulturního zařízení KultTour Betrieb Baldauf Villa v Marienbergu. Nahradí tak Wolfgana Kaluse, který je dlouhodobě nemocný. Constanze ale již vedla tuto komisi od jejího založení až do komunálních voleb v Sasku a saské okresní reformy v roce 2008. Po jednání se členové komise vydali na exkurzi v Divadle rozmanitostí.  Technický vedoucí Divadla rozmanitostí Karel Novák je podrobně seznámil nejen s vlastním chodem divadla, ale i s jeho zákulisím.
Aktuality | | 17.09.2015, 7:30DEN S AGRÁRNÍ KOMOROU

image

image

image

image

image

image

Agrární komora v Mostě spolu s Krajským informačním střediskem pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje připravila 11. září 2015 ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR a Ústeckým krajem na výstavě Zahrada Čech v Litoměřicích tradiční Den s agrární komorou. Mezi četnými významnými hosty byli jako obvykle i zástupci saských zemědělců a saské samosprávy. I letos organizovala mostecká agrární komora dvě tradiční soutěže. Za účasti hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka, primátora Mostu Jana Paparegy, litoměřického biskupa a zástupce ministra zemědělství byly předány ceny jejím vítězům. V soutěži o značku Regionální potravina Ústeckého kraje 2015 byli oceněni nejlepší výrobci potravin v devíti kategoriích a v soutěži o „Nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého kraje – kraje Přemysla Oráče bylo kromě vítězů ve čtrnácti kategoriích odměněno mimořádně dalších deset soutěžících, tak velký byl zájem a taková byla vynikající kvalita výrobků, jak ve své řeči uvedla Monika Zeman z Ústeckého kraje. V žádném jiném kraji nebyla účast v soutěžích tak hojná, jako zde. Oceněna při této příležitosti byla i zásluha hejtmana Bubeníčka za podporu regionálního zemědělství a zásluha primátora Mostu Paparegy za obnovení farmářských trhů v Mostě.  Největší zásluhu ovšem na celé této impozantní akci má předsedkyně představenstva mostecké agrární komory, její ředitelka Ludmila Holadová, která je i předsedkyní zemědělské komise Euroregionu Krušnohoří. Velká účast saských partnerů na slavnostním vyhodnocení a ocenění vítězů obou soutěží je dokladem dlouhodobé a neformální spolupráce zemědělců a bylo by vhodné ji posílit i společným projektem.   
Aktuality | | 14.09.2015, 7:58Tisková zpráva

Na výstavě Zahrada Čech byli oceněni výrobci Regionálních potravin Ústeckého kraje

Litoměřice, 11. září 2015 - V den zahájení výstavy Zahrada Čech předali náměstek ministra zemědělství Pavel Sekáč a hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček certifikáty devíti vítězům soutěže Regionální potravina Ústeckého kraje. Prestižní značku Regionální potravina uděluje Ministerstvo zemědělství nejlepším výrobkům od malých a středních regionálních producentů ve 13 krajích Čech a Moravy.

„Ministerstvo zemědělství již šestým rokem soutěží Regionální potravina pomáhá malým producentům z regionů. Snaží se tak ocenit a zviditelnit jejich náročnou práci a napomoci jim s jejich výrobky uspět na trhu,“ představil soutěž ministr zemědělství Marian Jurečka. V Ústeckém kraji bylo letos v soutěži o značku Regionální potravina hodnoceno celkem 190 produktů od 52 výrobců, a to v devíti kategoriích. Nejsilnější zastoupení měly pekařské a masné výrobky a kategorie alkoholických a nealkoholických nápojů. Výrobky hodnotila osmičlenná komise tvořená zástupci Ministerstva zemědělství ČR, krajského úřadu, Státního zemědělského intervenčního fondu, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Státní veterinární správy ČR, Agrární komory ČR a Potravinářské komory ČR.

„Je potěšitelné, že v našem regionu došlo k tak vysokému nárůstu přihlášených výrobků do soutěže (190 oproti 145 z roku 2014). Jde o rekordní počet, který předčil všechna naše očekávání. Vzrostl také počet nových mladých výrobců o čtvrtinu, což přinese rozvoj potravinářství a nárůst zaměstnanosti v tak složitém regionu. Malí a střední výrobci kladou především velký důraz na kvalitu použitých regionálních surovin, vyšší míru přidané hodnoty, ale zároveň také správné označování svých výrobků. Hodnotitelská komise měla složitou práci vybrat ty nejlepší výrobky z tak vysokého počtu, ocenění by si zasloužili všichni,“ uvedla regionální koordinátorka Ludmila Holadová, ředitelka Okresní agrární komory Most. Vychází také z reakce Jiřího Ondečky - letošního vítěze v pekařské kategorii: „Toto ocenění pro nás znamená potvrzení toho, že orientace výhradně na výrobu vysoce kvalitních výrobků a osobní přístup k našim zákazníkům byla správná cesta a my musíme co nejdéle vydržet v námi nastavené laťce, ať už kvůli kvalitě našich výrobků nebo přístupu k našim zákazníkům. Věřím, že se nám to bude dařit co nejdéle a v dalších letech budeme mít možnost opět poslat nějaké zajímavé výrobky do této soutěže.“

Značku Regionální potravina Ústecký kraj 2015 obdržely tyto výrobky:

 

Kategorie:

Oceněný výrobek a výrobce:

1.

Masné výrobky tepelně opracované včetně uzených mas

Menčíkova podkova

Varnsdorfské uzeniny s.r.o., Varnsdorf

2.

Masné výrobky trvanlivé

Archivní sušená slanina

Rodinná firma s.r.o. - Vlastimil Chovaneček, Litoměřice

3.

Sýry včetně tvarohu

Kozí sýr přírodní

Ondřej Malina, Nová Víska

4.

Mléčné výrobky ostatní

Kozí mléko bio

Jakub Laušman, Držovice

5.

Pekařské výrobky včetně těstovin

Onďasův rohlík

Jiří Ondečko, Děčín

6.

Cukrářské výrobky včetně cukrovinek

Smetanovo-tvarohový mrak

Petra Peštiková, Děčín

7.

Alkoholické a nealkoholické nápoje

Kocour IPA Samuraj

Pivovar Kocour Varnsdorf s.r.o., Varnsdorf

8.

Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě

Višňový džem

DY servis s.r.o., Radešín

9.

Ostatní

Čertovsky dobré a křupavé brambůrky solené

Slavomír Hadrava, Teplice

 

 

Soutěž Regionální potravina je projektem Ministerstva zemědělství určeným na podporu malých a středních zemědělců a producentů potravin v jednotlivých krajích České republiky. Oceněný výrobek získá právo zdarma užívat značku Regionální potravina po dobu čtyř let na svém obalu. V současné době značku nosí 575 produktů ze 13 regionů Čech a Moravy. Administraci značky provádí Státní zemědělský intervenční fond. Podrobné informace o soutěži můžete najít na webových stránkách www.regionalnipotravina.cz.

 

 

Kontakt na regionálního koordinátora soutěže:

 

Holadová Ludmila - Okresní agrární komora Most

Mobil: +420 602 341 689

Email: oakmo@oakmo.cz

 

tiskove@mze.cz

info@szif.cz
Aktuality | | 14.09.2015, 6:28Mimořádné jednání rady

image

image

image

image

Rada Euroregionu Krušnohoří se v pondělí 7. září 2015 sešla v Mostě na mimořádném jednání, aby připravila start Fondu malých projektů, který bude Euroregion Krušnohoří i v tomto programovém období spravovat a administrovat. Pro zahájení tohoto oblíbeného fondu, učeného na setkávání lidí z obou stranách hranice, bylo zapotřebí ještě schválit návrh jednacího řádu, navrhnout členy Lokálního řídícího výboru, jejich náhradníky a členy s hlasem poradním. Jednací řád po úpravě hlasování rada schválila. Místo hlasování v minulém programovém období, kdy zdržení se hlasování nebylo započítáváno, prosadila česká strana přijetí usnesení většinou přítomných členů. Lokální řídící výbor rada navrhuje nadále osmičlenný, se zastoupením všech okresů euroregionu a se stejným počtem náhradníků. Tři členové s hlasem poradním jsou z oblasti hospodářští, životního prostředí a kultury a další dva jsou po jednom zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR a zástupce Centra pro regionální rozvoj. Návrh je zaslán ke schválení Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, které je gestorem fondu. Projekty budou projednávány v příslušných odborných komisích euroregionu, které dodají Lokálnímu řídícímu výboru svá stanoviska a sekretariát Fondu malých projektů v jednatelství euroregionu projekty prověří po formální stránce. Bude nadále projekty monitorovat a kontrolovat jejich vyúčtování. První projekty by se mohly, pokud nenastane nic mimořádného, schvalovat již v listopadu.
Aktuality | | 07.09.2015, 17:01Česko-saská přeshraniční mezivládní pracovní komise

image

image

image

image

image

image

image

Tentokrát se tato komise sešla ve dnech 2. – 3. září 2015 v Lipsku na svém již 23. zasedání.  Tvoří ji ministerstva, kraje, Saská zemská direktoria, euroregiony, a letos přibyla i Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje. Členové komise se pravidelně scházejí již od roku 1992 a společně iniciují dlouhodobou spolupráci. Napomohlo jí mnoho plodných setkání obou premiérů, podepsané smlouvy krajů se Saskými zemskými ředitelstvími a i spolupráce krajů se Saskou státní kanceláří. Přeshraniční spolupráce je především každodenně realizovaná ve všech čtyřech česko-saských euroregionech, a právě euroregiony se staly základem dobrých sousedských vztahů na širokém základě. Jako vždy byli účastníci rozděleni do sedmi odborných pracovních podskupin, ve kterých byly podle jejich specializace připraveny záměry spolupráce v příštím roce. Euroregiony spolu s regionálním rozvojem, územním plánováním, Saskými zemskými ředitelstvími a s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR tvořily jednu z nich. Bylo zde konstatováno, že velkou zásluhu na úspěšné práci euroregionů má Fond malých projektů, jehož nová a zjednodušená verze je právě připravena pro zahájení v nejbližší době. Pro příští období by prioritami česko-saských euroregionů mělo být nadále časté setkávání lidí, hlubší propojení krizového managementu, podpora studia jazyků sousední země, spolupráce samospráv i turistika. Další den byly závěry jednotlivých pracovních podskupin shrnuty, byl podepsán závěrečný protokol a přítomní se poté na obsáhlé exkurzi v televizní a rozhlasové stanici MDR v Lipsku seznámili s prací televizního studia v tomto oblíbeném vysílači.

MDR, tedy Mitteldeutscher Rundfunk (Středoněmecký rozhlas), je veřejnoprávní televize v německých spolkových zemích Sasko, Durynsko a Sasko-Anhaltsko s hlavním sídlem v  Lipsku. V poslední době MDR podstatně prohloubil mediální spolupráci s českými partnery, jak informovali její ředitel Viroli a šéfredaktor Fandrich. Ostatně na exkurzi provázel komisi v dokonalé češtině německý zástupce MDR pro styk s veřejností, René Weinhold,     
Aktuality | | 04.09.2015, 7:52
 

 


Činnost Euroregionu Krušnohoří je podporována Ústeckým krajem.

Přístupy od 25.10.2014:  148399148399148399148399148399148399