Otevření hraničního přechodu v Brandově ohroženo

image

image

image

 

 

 

Otevření hraničního přechodu v Brandově bylo ohroženo

 

 Na základě spolupráce Euroregionu Krušnohoří a Ústeckého kraje byl připraven v jednatelství Euroregionu Krušnohoří v Mostě jednatelem Mgr. F. Bínou a ředitelem SÚS Ing. V. Macholdou návrh dohody o provedení stavebních prací na obchvatu Olbernhau přes Brandov a Horu Sv. Kateřiny, se kterou poté oba odjeli do Chemnitz. Na jednání v úřadu Landesamt für Straaßenbau und Verkehr, kterého se zúčastnili Holder Quendt vedoucí referátu, Dipl.-Ing. Sven Boëtius, vedoucí odboru, Ing. Vladimír Macholda, ředitel Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, Mgr. František Bína, jednatel, byl podrobně vysvětlen postup prací při uzavření mostu na hlavní silnici v Olbernhau v přípravě objížďky přes Brandov. Česká strana se zavazuje rozšířit a upravit silnici z Brandova k hraničnímu přechodu a přístupovou silnici k přechodu v Hoře Sv. Kateřiny. Německá strana připravovala obchvat až do Mníšku/Deutscheinsiedel. Bylo jim vysvětleno, že hraniční přechod v Hoře Sv. Kateřiny je daleko blíže a v devadesátých letech při uzavření hraničního přechodu v Hoře Sv. Šebestiána zde byla provizorně povolena i nákladní kamionová doprava. Německá strana zváží a prověří tuto možnost. Zástupci německé strany poté upozornili na to, že po objížďce přes Brandov nebude povolen průjezd osobním automobilům. To ovšem zcela mění situaci, protože na lednovém jednání v Olbernhau bylo shodně konstatováno, že otevření tohoto přechodu bude sloužit pro osobní automobily, školní autobus a lehkou nákladní dopravu, po dokončení rekonstrukce mostu v Olbernhau pak trvale pouze pro osobní automobily a lehkou nákladní dopravu. O této změněné situaci byl neprodleně informován Ústecký kraj, který vyjádřil své znepokojení a požadoval do připravované dohody zapracovat zavázání se německé strany k trvalému otevření hraničního přechodu pro osobní automobily až do vybudování plánovaného velkého obchvatu Olbernhau. V opačném případě by kraj zvážil, zda bude investovat do rozšíření přístupové silnice z Brandova k hraničnímu přechodu, protože by to byla zmařená investice. Následoval dopis hejtmana Bubeníčka a jednatele Euroregionu Krušnohoří zemskému radovi Vogelovi s touto informací. Odpověď na oba dopisy následovala bezprostředně – osobní automobily budou moci obchvat přes Brandov bez omezení využívat.

 

 

 

 

   

 

 
Aktuality | | 25.02.2015, 10:46Městské divadlo v Mostě

image

Významný, a také zakládající člen našeho euroregionu Městské divadlo v Mostě, nabízí svůj jarní program

Most DIVADLO 04.pdfAktuality | | 13.02.2015, 15:18Sociální komise v letošním roce

image

image

Ve Freibergu se v jednatelství německé části euroregionu sešli 11. února 2015 oba předsedové sociální komise, Ing. Karel Giampaoli a Frank Reißmann, s jednateli Euroregionu Krušnohoří Společně zde připravili náměty práce a plán zasedání této aktivní komise v letošním roce.

Hlavními tématy jsou problematika ohrožených rodin, znevýhodněná mládež, drogová scéna, demence a další nemoci seniorů. Jednotlivá témata budou náplní čtyř jednání komise, které se konají střídavě na obou stranách hranice a budou k nim zváni odborníci z obou stran. Důležitá bude nejen výměna zkušeností, ale vzniknou určitě i náměty společných projektů. Sociální komise Euroregionu Krušnohoří na svých zasedáních také posuzuje navržené projekty žadatelů z celého euroregionu ze sociální oblasti a dává k nim svá odborná stanoviska. Sama ale také iniciuje projekty, jakými byly v minulosti např. sociální atlas, výměna zkušeností v péči o seniory, workshopy na téma prostituce, systémy sociální práce v obou zemích, či třeba problematika streetworků. Komise tradičně spojuje svá jednání s exkurzemi, takže její členové mají dobrý přehled o sociální práci v obou částech euroregionu.      
Aktuality | | 12.02.2015, 13:59Euroregion před zásadním změnami

image

image

image

image

image

image

image

Pod vedením Ing. Jiřího Hlinky, místopředsedy Euroregionu Krušnohoří, se konalo v pátek dne 30. ledna první zasedání Rady Euroregionu Krušnohoří v letošním roce. Hlavním bodem byla situace v radě euroregionu po komunálních volbách. Odstoupilo z ní zatím 5 členů a z měst, která v radě zastupovali, byly podány návrhy na kooptaci jejich nástupců. Za Most je to primátor Mgr. Jan Paparega, za Louny starosta Radovan Šabata, za Kadaň místostarosta Mgr. Jan Losenický, za Žatec místostarosta Jaroslav Špička a za Duchcov starosta Mgr. Zbyněk Šimbera. O novém složení rady rozhodne ale až řádná valná hromada. Uskuteční se tradičně 27. března 2015 v Mostě na Benediktu. Její detailní přípravě se členové rady velmi intenzivně věnovali a na příštím zasedání v Lounech 27. února bude její příprava pokračovat. Členové rady do té doby prostudují výroční zprávu, zprávu o hospodaření s návrhem rozpočtu na letošní rok a na lounském jednání o těchto návrzích rozhodnou. Na jednání v Podbořanech se ale také živě diskutovalo o přípravě nového programu a o Fondu malých projektů.

Jednání rady se koná vždy na jiném místě a členové rady tak mají možnost se osobně seznámit s členskými obcemi. Starosta Podbořan Mgr. Radek Reindl představil za velkého zájmu obdivuhodný rozvoj tohoto města i jeho bohaté přeshraniční aktivity s partnerským městem Ehrenfriedersdorfem. 

 

 

 

 Aktuality | | 02.02.2015, 9:16Zemědělci v Euroregionu Krušnohoří

image

image

image

image

image

Dosavadní velmi úspěšná spolupráce zemědělců vstoupila do nové etapy. V Mostě byla dne 29. ledna 2015 podepsána smlouva mezi saskými zástupci profesních rolnických organizací v Euroregionu Krušnohoří,  Regionalbauernverband Erzgebirge e.V., Regionalbauernverband Aue/Stollberg/Schwarzenberg e.V  a českými partnery, kterými jsou  Okresní agrární komora Most – pro okresy Most a Teplice a Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje. Slavnostního podpisu se jako host kromě zástupců Euroregionu Krušnohoří zúčastnil i první náměstek primátora Mostu Ing. Marek Hrvol, který se o tuto problematiku živě zajímá.  

Smlouva detailně určuje směry další spolupráce, zaměřené na trvalou podporu konkurenceschopného zemědělství v Euroregionu Krušnohoří, ukotvuje další zprostředkování znalostí o moderním agrárním managementu, podnikovém hospodářství, marketinku a odbytové strategii a stanoví zcela konkrétně úkoly do dalšího období, jako je např. přímý prodej zemědělských výrobků, pěstování a využívání obnovitelných surovin, používání nejnovějších vědeckých znalostí v podnikovém hospodářství, a rovněž nových technologií při zavádění výrobních postupů s nasazením nové techniky. Spolupráce je cílena i do spolupráce v živočišné výrobě a stranou nezůstává ani péče o kulturní krajinu a venkovský prostor. Samozřejmě bude nadále pokračovat výměna zkušeností, probíhat budou vzájemné exkurze s prioritou účasti mládeže a velká pozornost je věnována realizaci společných projektů v programu přeshraniční spolupráce v novém programovém období.
Aktuality | | 29.01.2015, 15:47Dlouholetá spolupráce vyústí ve vyšší kvalitu

image

image

Mnohé společné aktivity a společně realizované projekty Povodí Ohře, státní podnik
závod Chomutov, s Euroregionem Krušnohoří vedly k navázání užší spolupráce obou partnerů nejen v rámci vodního hospodářství a protipovodňových opatření, ale i v oblasti regionální spolupráce. Povodí Ohře tak reaguje na zájem obyvatel Krušnohoří na obou stranách hranice, kteří velmi intenzivně vnímají problémy pitné vody a vodní problematiky vůbec. Svědčí o tom např. i nedávno realizovaný projekt určený na výzkum minimalizace znečištění zdrojů pitné vody, který se setkal s velkým zájmem. Obzvláště pro saskou stranu je problematika zásobování pitnou vodou ze zdrojů v Krušných horách stěžejní, protože se jich většina nachází na české straně. Povodí Ohře i Euroregion Krušnohoří mají celou dlouhou dobu nadstandardní vztahy k saskému partnerovi, Správě saských přehrad, se kterým mnohé projekty a aktivity realizovaly. Do nového programového období byly dne 22. ledna 2015 na jednání zástupců Povodí Ohře, generálního ředitele Ing. Jiřího Nedomy a Ing. Motlíka s Euroregionem Krušnohoří, který zastupovali na jednání místopředseda Ing. Jiří Hlinka jednatel, připraveny již společné konkrétní projektové záměry a spolupráce partnerů by měla v příštím období dosáhnout vyšší kvality.
Aktuality | | 23.01.2015, 14:17Novoroční setkání

image

image

image

image

image

image

image

Již dva roky slouží Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko v Praze rozvoji česko-saské spolupráce.

Hodnocení práce této kontaktní kanceláře je celou dobu veskrze pozitivní a její zásluhou se podařilo realizovat celou řadu úspěšných projektů. Velmi působivé je postupné představování saských okresů v této kontaktní kanceláři.

Na novoroční setkání pozvala Dipl. Päd. Stefanie Rehm M. A., bývalá státní ministryně spolu s pověřencem Svobodného státu Sasko Dr. Davidem Michelem dne 21. ledna 2015 všechny ty, kteří se o česko-saskou spolupráci nejvíce zasloužili. V přátelském, příjemném prostředí Lužického semináře, v sídle Kontaktní kanceláře Svobodného státu Sasko v Praze, se sešli významní hosté, zástupci saských i českých ministerstev, náměstek ministra zahraničních věcí Rudolf Jindrák, který byl dlouholetým velvyslancem v Německu, současný velvyslanec Německa v Praze Dr. Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven či hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, ale i mnozí další význační představitelé česko-saské spolupráce. Euroregion Krušnohoří zastupoval jeho místopředseda Jiří Hlinka a jednatel František Bína. V oficiálních projevech byla vyzdvižena dosavadní vynikající česko-saská spolupráce, úspěšná činnost kontaktní kanceláře a v neformálních rozhovorech se prohloubily dosavadní kontakty.  

Od roku 2004, kdy se začalo uvažovat o zřízení saské Kontaktní kanceláře v Praze, se pozornost zaměřila na Lužický seminář, budovu úzce svázanou se saskými dějinami. Podstatnou roli hrála možnost včlenění spolku Domowina, který má blízké vztahy ke Společnosti přátel Srbů v Praze. Tato společnost má své sídlo v přízemí domu a spravuje zde i proslulou Hornikovu knihovnu.
Aktuality | | 23.01.2015, 10:11Klášterec nad Ohří a Großrückerswalde: důkaz, že spolupráce funguje i v dotačním mezidobí

image

Partnerství Klášterce nad Ohří s malou krušnohorskou obcí Grossrückerswalde je důkazem toho, že přeshraniční spolupráce opravdu funguje. Od října 2013, kdy skončil úspěšný projekt Na společné cestě Krušnohořím II dotovaný z programu Evropského fondu pro regionální rozvoj, se uskutečnila celá řada aktivit. Ke společným turnajům a utkáním se vzájemně zvou volejbalisté, fotbalisté nebo například stolní tenisté. Pozadu nezůstávají ani senioři obou obcí nebo klášterečtí hasiči, kteří se svými německými kolegy navázali velmi přátelské vztahy.

„Město Klášterec nad Ohří se snaží tyto aktivity podporovat“ říká starostka Ing. Kateřina Mazánková a dodává: „v minulém roce jsme se zaměřili na spolupráci škol, což se nám velmi osvědčilo.“ Partnerskou obec postupně navštívili žáci jedné ze základních škol i studenti místního gymnázia. Na oplátku přijely děti z Grossrückerswalde do Klášterce. V případě, že si konkrétní třída vymyslí zajímavý projekt, který by chtěla s německými žáky realizovat, je město připraveno finančně pomoci, většinou se jedná o úhradu dopravy. Studenti gymnázia tak například připravili pro své německé kamarády týmovou soutěž, při které procházeli město a zjišťovali nejrůznější informace o jeho historii i současnosti, v Grossrückerswalde pak došlo například na společné vaření nebo společnou výuku angličtiny.

Zatím poslední úspěšnou návštěvou bylo předvánoční vystoupení kláštereckých prvňáčků v tamní základní škole. Pod vedením Mgr. Gabriely Jedličkové připravili hudební vystoupení plné českých koled. Němečtí prvňáčci na oplátku také zazpívali a ukázali českým dětem své učebnice a pracovní sešity, což vyvolalo spoustu „proč?“ a „jak to?“ u našich prvňáčků. Po přestávce strávené na přilehlém hřišti a obědě ve školní jídelně se děti vydaly na prohlídku místního protestantského kostela. Tam je očekával pan farář, který dětem poutavě povyprávěl o vzniku a významu kostela a nechal je i zahrát na překrásné varhany. Vykulené oči a dokořán otevřené pusy byly jasným důkazem, že děti byly návštěvou kostela nadšené. „Chtěli bychom poděkovat paní učitelce Hoyer za vřelé přijetí a městu Klášterec nad Ohří za finanční podporu“ říká Mgr. Jedličková a dodává: „velmi rádi bychom ve spolupráci pokračovali. Není lepší způsob jak probudit v dětech zájem o cizí země a jazyky, než jim to ukázat v praxi.“

„V tomto roce rádi podpoříme i další projekty, nejen ty školní“ říká Mazánková a doplňuje: „rádi bychom umožnili zprostředkování kontaktů mezi živnostníky a firmami. Ale platí, že dveře máme otevřené pro všechny zajímavé nápady.“

Další dotační tituly ale netrpělivě vyhlíží i zde. „Město se snažilo toto mezidobí překonat a jsem přesvědčena, že se to podařilo výtečně. Nicméně prostřednictvím dotačních peněz bychom mohli podpořit podobných aktivit podstatně více“ uzavírá starostka. 

Autor: Dr. Ing. Radka Hodicová, vedoucí Odboru komunikace a cestovního ruchu, Klášterec nad Ohří          
Aktuality | | 19.01.2015, 13:46Komise pro kulturu, mládež a školy na zámku Augustusburg

image

image

image

image

image

Pracovní komise pro kulturu, školy a mládež se setkala poprvé v novém roce na svém jednání 15. ledna 2015.  Pro jednání na zámku Augustusburg měla komise dobrý důvod, protože je tu od září minulého roku umístěna expozice reprezentativního výběru umělců celého kulturního prostoru okresů Krušnohoří a Střední Sasko. V takovémto rozsahu se koná vůbec poprvé. Pracovní komise využila možnosti, danou prodloužením výstavy až do 2. února 2015, a pod odborným vedením kurátora výstavy Reinholda Lindnera se zaujetím zhlédla výtvarná díla umělců z oblasti Krušnohoří. Pro tuto reprezentativní výstavu byla vybrána díla od 50 umělců a členové pracovní komise se zde mohli přesvědčit o jejich vynikajícím umění. Vystavované práce vykazují skutečně vysokou uměleckou kvalitu.

Na jednání, konané ještě před prohlídkou, byl odsouhlasen plán práce komise na letošní rok a byly navrženy projektové záměry nejen pro tento rok, ale i pro celé budoucí programové období. Jedním z mnoha záměrů je i představení této výstavy v Mostě, jak navrhuje ředitel mostecké knihovny Ing. Tomáš Ondrášek. Elke Zepak, projektová manažerka německé části euroregionu, s komisí také dodatečně oslavila své jubilejní narozeniny. České straně komise předsedá po celou dobu její existence PhDr. Václav Hofmann z Mostu a komise s potěšením přijala zprávu o jeho návratu do Městského divadla v Mostě. 
Aktuality | | 17.01.2015, 7:42Staronový hraniční přechod

image

image

image

image

image

V Olbernhau po předchozí dohodě starostů Olbernhau, Steffena Laubeho a starosty Brandova Jiřího Mooze, pokračovalo další jednání o otevření stávajícího hraničního mostu mezi oběma obcemi dne 12. ledna 2015 v Olbernhau. Za českou stranu se tentokrát zúčastnili pod vedením radního Ústeckého kraje pro dopravu Jaroslava Komínka zástupci Ústeckého kraje, Správy a údržby Ústeckého kraje, obce Branova a Euroregionu Krušnohoří. Německou stranu zastupoval starosta Olbernhau Laub, který také pozval na toto jednání odborníky z oblasti dopravy. Německá strana totiž již na minulém jednání požádala o využití starého, původního hraničního přechodu s mostem, a o využití českých silnic v důsledku své plánované objížďky, která by měla vést po českém území.  Po vzájemném ujištění, že je shodná vůle po dlouhých 20 letech úsilí tento přechod otevřít, byly řešeny již konkrétní technické záležitosti. Německá strana se zavázala provést sanaci starého mostu do dubna 2015 a česká strana zajistí průjezdnost stávající úzké silnice z Brandova k hraničnímu mostu. Toto řešení je zamýšleno i pro školní autobusy po dobu trvání obchvatu do října, poté již jen pro osobní automobily a menší nákladní automobily do 3,5 t. Počítá se s jeho dalším trvalým využitím. V případě, že bude po vyhodnocení dokladováno poškození české silnice, bude se německá strana finančně podílet na její opravě. Proto bude na další jednání pozván i zástupce saského ministerstva dopravy.

Původně zamýšlený zcela nový silniční obchvat Olbernhau s vybudováním mostu zůstává nadále ve hře, ale zdá se, že na německé straně není prioritou, protože přípravné práce tam ještě nezapočaly. Na rozdíl od české strany, která je již zcela na přípravu stavby připravena.      
Aktuality | | 13.01.2015, 15:43
 

 


Činnost Euroregionu Krušnohoří je podporována Ústeckým krajem.

Přístupy od 25.10.2014:  4482844828448284482844828