Zemědělci v Euroregionu Krušnohoří

image

image

image

image

image

Dosavadní velmi úspěšná spolupráce zemědělců vstoupila do nové etapy. V Mostě byla dne 29. ledna 2015 podepsána smlouva mezi saskými zástupci profesních rolnických organizací v Euroregionu Krušnohoří,  Regionalbauernverband Erzgebirge e.V., Regionalbauernverband Aue/Stollberg/Schwarzenberg e.V  a českými partnery, kterými jsou  Okresní agrární komora Most – pro okresy Most a Teplice a Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje. Slavnostního podpisu se jako host kromě zástupců Euroregionu Krušnohoří zúčastnil i první náměstek primátora Mostu Ing. Mark Hrvol, který se o tuto problematiku živě zajímá.  

Smlouva detailně určuje směry další spolupráce, zaměřené na trvalou podporu konkurenceschopného zemědělství v Euroregionu Krušnohoří, ukotvuje další zprostředkování znalostí o moderním agrárním managementu, podnikovém hospodářství, marketinku a odbytové strategii a stanoví zcela konkrétně úkoly do dalšího období, jako je např. přímý prodej zemědělských výrobků, pěstování a využívání obnovitelných surovin, používání nejnovějších vědeckých znalostí v podnikovém hospodářství, a rovněž nových technologií při zavádění výrobních postupů s nasazením nové techniky. Spolupráce je cílena i do spolupráce v živočišné výrobě a stranou nezůstává ani péče o kulturní krajinu a venkovský prostor. Samozřejmě bude nadále pokračovat výměna zkušeností, probíhat budou vzájemné exkurze s prioritou účasti mládeže a velká pozornost je věnována realizaci společných projektů v programu přeshraniční spolupráce v novém programovém období.
Aktuality | | 29.01.2015, 15:47Dlouholetá spolupráce vyústí ve vyšší kvalitu

image

image

Mnohé společné aktivity a společně realizované projekty Povodí Ohře, státní podnik
závod Chomutov, s Euroregionem Krušnohoří vedly k navázání užší spolupráce obou partnerů nejen v rámci vodního hospodářství a protipovodňových opatření, ale i v oblasti regionální spolupráce. Povodí Ohře tak reaguje na zájem obyvatel Krušnohoří na obou stranách hranice, kteří velmi intenzivně vnímají problémy pitné vody a vodní problematiky vůbec. Svědčí o tom např. i nedávno realizovaný projekt určený na výzkum minimalizace znečištění zdrojů pitné vody, který se setkal s velkým zájmem. Obzvláště pro saskou stranu je problematika zásobování pitnou vodou ze zdrojů v Krušných horách stěžejní, protože se jich většina nachází na české straně. Povodí Ohře i Euroregion Krušnohoří mají celou dlouhou dobu nadstandardní vztahy k saskému partnerovi, Správě saských přehrad, se kterým mnohé projekty a aktivity realizovaly. Do nového programového období byly dne 22. ledna 2015 na jednání zástupců Povodí Ohře, generálního ředitele Ing. Jiřího Nedomy a Ing. Motlíka s Euroregionem Krušnohoří, který zastupovali na jednání místopředseda Ing. Jiří Hlinka jednatel, připraveny již společné konkrétní projektové záměry a spolupráce partnerů by měla v příštím období dosáhnout vyšší kvality.
Aktuality | | 23.01.2015, 14:17Novoroční setkání

image

image

image

image

image

image

image

Již dva roky slouží Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko v Praze rozvoji česko-saské spolupráce.

Hodnocení práce této kontaktní kanceláře je celou dobu veskrze pozitivní a její zásluhou se podařilo realizovat celou řadu úspěšných projektů. Velmi působivé je postupné představování saských okresů v této kontaktní kanceláři.

Na novoroční setkání pozvala Dipl. Päd. Stefanie Rehm M. A., bývalá státní ministryně spolu s pověřencem Svobodného státu Sasko Dr. Davidem Michelem dne 21. ledna 2015 všechny ty, kteří se o česko-saskou spolupráci nejvíce zasloužili. V přátelském, příjemném prostředí Lužického semináře, v sídle Kontaktní kanceláře Svobodného státu Sasko v Praze, se sešli významní hosté, zástupci saských i českých ministerstev, náměstek ministra zahraničních věcí Rudolf Jindrák, který byl dlouholetým velvyslancem v Německu, současný velvyslanec Německa v Praze Dr. Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven či hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, ale i mnozí další význační představitelé česko-saské spolupráce. Euroregion Krušnohoří zastupoval jeho místopředseda Jiří Hlinka a jednatel František Bína. V oficiálních projevech byla vyzdvižena dosavadní vynikající česko-saská spolupráce, úspěšná činnost kontaktní kanceláře a v neformálních rozhovorech se prohloubily dosavadní kontakty.  

Od roku 2004, kdy se začalo uvažovat o zřízení saské Kontaktní kanceláře v Praze, se pozornost zaměřila na Lužický seminář, budovu úzce svázanou se saskými dějinami. Podstatnou roli hrála možnost včlenění spolku Domowina, který má blízké vztahy ke Společnosti přátel Srbů v Praze. Tato společnost má své sídlo v přízemí domu a spravuje zde i proslulou Hornikovu knihovnu.
Aktuality | | 23.01.2015, 10:11Klášterec nad Ohří a Großrückerswalde: důkaz, že spolupráce funguje i v dotačním mezidobí

image

Partnerství Klášterce nad Ohří s malou krušnohorskou obcí Grossrückerswalde je důkazem toho, že přeshraniční spolupráce opravdu funguje. Od října 2013, kdy skončil úspěšný projekt Na společné cestě Krušnohořím II dotovaný z programu Evropského fondu pro regionální rozvoj, se uskutečnila celá řada aktivit. Ke společným turnajům a utkáním se vzájemně zvou volejbalisté, fotbalisté nebo například stolní tenisté. Pozadu nezůstávají ani senioři obou obcí nebo klášterečtí hasiči, kteří se svými německými kolegy navázali velmi přátelské vztahy.

„Město Klášterec nad Ohří se snaží tyto aktivity podporovat“ říká starostka Ing. Kateřina Mazánková a dodává: „v minulém roce jsme se zaměřili na spolupráci škol, což se nám velmi osvědčilo.“ Partnerskou obec postupně navštívili žáci jedné ze základních škol i studenti místního gymnázia. Na oplátku přijely děti z Grossrückerswalde do Klášterce. V případě, že si konkrétní třída vymyslí zajímavý projekt, který by chtěla s německými žáky realizovat, je město připraveno finančně pomoci, většinou se jedná o úhradu dopravy. Studenti gymnázia tak například připravili pro své německé kamarády týmovou soutěž, při které procházeli město a zjišťovali nejrůznější informace o jeho historii i současnosti, v Grossrückerswalde pak došlo například na společné vaření nebo společnou výuku angličtiny.

Zatím poslední úspěšnou návštěvou bylo předvánoční vystoupení kláštereckých prvňáčků v tamní základní škole. Pod vedením Mgr. Gabriely Jedličkové připravili hudební vystoupení plné českých koled. Němečtí prvňáčci na oplátku také zazpívali a ukázali českým dětem své učebnice a pracovní sešity, což vyvolalo spoustu „proč?“ a „jak to?“ u našich prvňáčků. Po přestávce strávené na přilehlém hřišti a obědě ve školní jídelně se děti vydaly na prohlídku místního protestantského kostela. Tam je očekával pan farář, který dětem poutavě povyprávěl o vzniku a významu kostela a nechal je i zahrát na překrásné varhany. Vykulené oči a dokořán otevřené pusy byly jasným důkazem, že děti byly návštěvou kostela nadšené. „Chtěli bychom poděkovat paní učitelce Hoyer za vřelé přijetí a městu Klášterec nad Ohří za finanční podporu“ říká Mgr. Jedličková a dodává: „velmi rádi bychom ve spolupráci pokračovali. Není lepší způsob jak probudit v dětech zájem o cizí země a jazyky, než jim to ukázat v praxi.“

„V tomto roce rádi podpoříme i další projekty, nejen ty školní“ říká Mazánková a doplňuje: „rádi bychom umožnili zprostředkování kontaktů mezi živnostníky a firmami. Ale platí, že dveře máme otevřené pro všechny zajímavé nápady.“

Další dotační tituly ale netrpělivě vyhlíží i zde. „Město se snažilo toto mezidobí překonat a jsem přesvědčena, že se to podařilo výtečně. Nicméně prostřednictvím dotačních peněz bychom mohli podpořit podobných aktivit podstatně více“ uzavírá starostka. 

Autor: Dr. Ing. Radka Hodicová, vedoucí Odboru komunikace a cestovního ruchu, Klášterec nad Ohří          
Aktuality | | 19.01.2015, 13:46Komise pro kulturu, mládež a školy na zámku Augustusburg

image

image

image

image

image

Pracovní komise pro kulturu, školy a mládež se setkala poprvé v novém roce na svém jednání 15. ledna 2015.  Pro jednání na zámku Augustusburg měla komise dobrý důvod, protože je tu od září minulého roku umístěna expozice reprezentativního výběru umělců celého kulturního prostoru okresů Krušnohoří a Střední Sasko. V takovémto rozsahu se koná vůbec poprvé. Pracovní komise využila možnosti, danou prodloužením výstavy až do 2. února 2015, a pod odborným vedením kurátora výstavy Reinholda Lindnera se zaujetím zhlédla výtvarná díla umělců z oblasti Krušnohoří. Pro tuto reprezentativní výstavu byla vybrána díla od 50 umělců a členové pracovní komise se zde mohli přesvědčit o jejich vynikajícím umění. Vystavované práce vykazují skutečně vysokou uměleckou kvalitu.

Na jednání, konané ještě před prohlídkou, byl odsouhlasen plán práce komise na letošní rok a byly navrženy projektové záměry nejen pro tento rok, ale i pro celé budoucí programové období. Jedním z mnoha záměrů je i představení této výstavy v Mostě, jak navrhuje ředitel mostecké knihovny Ing. Tomáš Ondrášek. Elke Zepak, projektová manažerka německé části euroregionu, s komisí také dodatečně oslavila své jubilejní narozeniny. České straně komise předsedá po celou dobu její existence PhDr. Václav Hofmann z Mostu a komise s potěšením přijala zprávu o jeho návratu do Městského divadla v Mostě. 
Aktuality | | 17.01.2015, 7:42Staronový hraniční přechod

image

image

image

image

image

V Olbernhau po předchozí dohodě starostů Olbernhau, Steffena Laubeho a starosty Brandova Jiřího Mooze, pokračovalo další jednání o otevření stávajícího hraničního mostu mezi oběma obcemi dne 12. ledna 2015 v Olbernhau. Za českou stranu se tentokrát zúčastnili pod vedením radního Ústeckého kraje pro dopravu Jaroslava Komínka zástupci Ústeckého kraje, Správy a údržby Ústeckého kraje, obce Branova a Euroregionu Krušnohoří. Německou stranu zastupoval starosta Olbernhau Laub, který také pozval na toto jednání odborníky z oblasti dopravy. Německá strana totiž již na minulém jednání požádala o využití starého, původního hraničního přechodu s mostem, a o využití českých silnic v důsledku své plánované objížďky, která by měla vést po českém území.  Po vzájemném ujištění, že je shodná vůle po dlouhých 20 letech úsilí tento přechod otevřít, byly řešeny již konkrétní technické záležitosti. Německá strana se zavázala provést sanaci starého mostu do dubna 2015 a česká strana zajistí průjezdnost stávající úzké silnice z Brandova k hraničnímu mostu. Toto řešení je zamýšleno i pro školní autobusy po dobu trvání obchvatu do října, poté již jen pro osobní automobily a menší nákladní automobily do 3,5 t. Počítá se s jeho dalším trvalým využitím. V případě, že bude po vyhodnocení dokladováno poškození české silnice, bude se německá strana finančně podílet na její opravě. Proto bude na další jednání pozván i zástupce saského ministerstva dopravy.

Původně zamýšlený zcela nový silniční obchvat Olbernhau s vybudováním mostu zůstává nadále ve hře, ale zdá se, že na německé straně není prioritou, protože přípravné práce tam ještě nezapočaly. Na rozdíl od české strany, která je již zcela na přípravu stavby připravena.      
Aktuality | | 13.01.2015, 15:43Integrovaná územní investice Ústecko – chomutovské aglomerace

image

image

image

image

image

Evropské dotace mají být v programovém období 2014 – 2020 rozdělovány mj. v souladu s principem územní dimenze. Ta má zaručit koncentraci prostředků do území podle jeho specifických potřeb. Jedním z nástrojů pro uplatnění dimenze je právě Integrovaná územní investice (tzv. ITI). Umožňuje koordinaci navzájem provázaných a územně zacílených intervencí z různých prioritních os jednoho či více operačních programů.

Realizace ITI je podmíněna zpracováním integrované strategie. ITI se naplňuje prostřednictvím větších, investičně náročnějších projektů s potenciálně významným dopadem pro řešená území.

Pro účely realizace ITI bylo na základě provedených analýz vymezeno území, v němž se nachází 75 měst a obcí s celkovým počtem více než půl milionu obyvatel. Území zahrnuje statuární města Chomutov, Most, Teplice, Ústí nad Labem a Děčín a jejich funkční zázemí.

Celkem byly pro přípravu vytvořeny 4 pracovní skupiny.

 

Na jednání pracovní skupiny č. 3 - Konkurenceschopná ekonomika, se sešli zástupci z nejrůznějších oblastí dne 9. 1. 2015 tentokrát na radnici v Mostě a pod vedením Ing. Ivy Mazurové a Ing. Karla Bořeckého podrobně projednali náplně 4 konkrétních prioritních os, jejich opatření a aktivity. Na základě došlých návrhů zde byly ale již i projednány konkrétní návrhy typových projektů. Na základě těchto návrhů by na ně mělo připadnout více než 3 miliardy Kč.  Karel Bořecký upozornil na to, že 82 % rozpočtu tvoří projekty vysokých škol, pouze 18 % nákladů je z měst – struktura projektových záměrů je proto zatím nevyvážená ve smyslu koordinovaného rozvoje aglomerace. V diskusi zdůraznil Jaromír Lederer z Výzkumného ústavu anorganické chemie, že typové projekty by měly obsahovat přínos pro region, a měly by být provázané. Jako příklad dobrého projektu uvedl článek v Infopressu Nové výzkumné centrum UNiCRE. V další přípravě ITI je dáván důraz na integraci projektů v rámci aglomerace a je důležité přesvědčivě vysvětlit, že daný projektový záměr má dopad na celé území. 

 
Aktuality | | 11.01.2015, 13:06Infopress 4/2014

Infopress 4/2014 stahujte zde
Infopress | | 07.01.2015, 17:26Advent v Meziboří

image

image

image

se konal 28. 11. 2014  za účasti německých občanů ze Saydy. Ze Saydy přijelo 45 osob. Pozvány byly nejdříve do klubu seniorů, kde pro ně naši občané připravili pohoštění ve formě napečeného domácího cukroví a vánoček. Poté se všichni zúčastnili rozsvěcení Vánočního stromku před Městským úřadem Meziboří, poslechli si děti z MŠ při zpívání na schodech. Společně se všemi občany si při vypouštění balónků pro Ježíška přáli své tajné vánoční přání.  O krásné zakončení akce pořádané před městským úřadem se postaral ohňostroj. Poté si společně s občany celého Meziboří zašli  němečtí přátelé poslechnout  do kulturního zařízení města vánoční koncert skupiny Poutníci. Tato akce se již stala tradicí a občané Meziboří i Saydy se na ni vždy velmi těší.  Na oplátku jsou naši občané pozváni 20.12 do Saydy na Vánoční trhy, a abychom nezapomněli na děti, ty jsou pozvány dětmi ze Saydy již  na 19.12, aby si společně prožily předvánoční čas.

 
Aktuality | | 16.12.2014, 13:11Speciální Světýlka vidělo 12 tisíc lidí

image

image

image

image

image

image

image

Divadelní projekt dva roky rozvážel představení po Čechách i Sasku.
Divadelníci dojížděli za seniory, handicapovanými dětmi a dalšími
znevýhodněnými lidmi.

Když nemůže člověk do divadla, přijede divadlo za ním. Tak by se
jednoduše dal popsat projekt Docela velkého divadla, se kterým herci od
května roku 2012 objížděli domovy seniorů, dětské domovy, nemocnice,
léčebny nebo jenom odlehlá místa v Krušných horách. Všude tam, odkud se
lidé jen velmi těžko dostávali za kulturou. „To byl hlavní smysl našeho
projektu Světýlka /Lichtlein. Vrátit světlo do očí těm, kterým z různých
příčin nemají důvod svítit, kde se ta jiskra prostě vytratila. Přiváželi
jsme divadlo do míst, kam by se jinak nikdy nedostalo, nebo odkud by se
lidé nedostali za námi," říká k aktivitám vedoucí projektu, dramaturgyně
divadla a herečka Jana Galinová, která tuto - původně svou osobní a
rodinnou - charitu přenesla formou evropského projektu Cíl3 do o.p.s.
Docela velké divadlo.

„Chtěla jsem, aby moji mladí kolegové poznali a pochopili, že jejich
problémy a bolístky jsou ve srovnání s opravdovými problémy a bolestmi
vlastně nicotné. A to se povedlo. Sama jsem dlouho tápala, jaké charitě
se věnovat. Ale v roce 1997 mi jedna stará paní vysvětlila, že celý svět
zachránit nemůžu. Že si musím vybrat jednu charitu a té se věnovat
naplno. „Dělej to, co umíš nejlíp a co tě těší, protože pak to bude
těšit i ty, kterým pomůžeš.“ A tak jsme si tehdy s manželem vybrali
divadlo," dodává Jana Galinová.
Za 2 a půl roku Docela velké divadlo s projektem navštívilo šedesát míst
na české a šedesát míst na německé straně. A jen namátkou, pro dospělé:
Labutí jezero, Romeo a Julie, Carmen, Ubohý Cyrano, Dům splněných snů,
pro děti Šípková Růženka, Muzikál z Palouku, Ferda Mravenec, Jak šel
drak sníst princeznu a další představení, vždy přizpůsobené konkrétní
cílové skupině a navíc jak v češtině, tak v němčině.

„Byla to pro nás obrovská zkušenost. Ačkoli jsme hráli na obou stranách
hranice, emoce byly naprosto totožné a často velice dojemné. Ze začátku
jsme měli trošku obavy o to, jak budou naše hry přijímat německé
handicapované děti. Navštívili jsme několik škol se speciální výukou a
reakce byly naprosto výjimečné. Uvěřila jsem tomu, že těm dětem, a
nejenom jim, skutečně přinášíme velkou radost," dodává herečka Docela
velkého divadla Lenka Lavičková.

Představení byla zajímavá i tím, že celou scénu, veškeré technické
zázemí nebo kostýmy, to vše museli divadelníci na to které představení
dovážet. „Někdy jsme museli usilovně přemýšlet o tom, jak celou scénu
připravíme. Byli jsme limitováni prostorem v autech, ve kterých jsme na
představení jezdili, ale především prostorovými možnostmi jednotlivých
zařízení. Bylo to přínosné pro celý kolektiv našeho divadla, myslím, že
nám to dalo mnoho nových zážitků. Všechna představení přitom vznikala
pod režijním vedení Jurije Galina," říká Jana Galinová.

Těchto 120 představení, která herci odehráli v uplynulých dvou letech,
bylo možné realizovat jen díky finanční pomoci evropských peněz z
programu Cíle 3 přeshraniční spolupráce. Další informace o projektu lze
najít na adrese
www.svetylka-lichtlein.eu.
Aktuality | | 16.12.2014, 12:09
 

 


Činnost Euroregionu Krušnohoří je podporována Ústeckým krajem.

Přístupy od 25.10.2014:  3222332223322233222332223