Spolupráce plachtařů

image

Společné akce Aeroklubu Raná a saského plachtařského klubu Fliegerclub Grossrückerswalde e. V. mají letitou tradici. Po vstupu ČR do Schengenského prostoru nejsou žádnou výjimkou přelety mezi oběma letišti, společné soutěže a workshopy. Pro posílení dosavadní výborné spolupráce obou plachtařských klubů byly na posledním setkání v sobotu 23. 7. 2015 na letišti v Rané navrženy náměty budoucích projektů, spočívajících ve společných leteckých soutěžích a hlavně v zapojení dětí, mládeže a seniorů. Jednatel Euroregionu Krušnohoří přítomné seznámil s podmínkami Fondu malých projektů a s procedurou podávání projektů. Zástupci obou klubů připraví náměty projektů a budou je konzultovat v sekretariátech Fondu malých projektů na obou stranách.

Na obrázku Jan Krejčí, který v euroregionu působil dříve v dopravní komisi
Aktuality | | 28.07.2015, 10:35Oslava 566 let Měděnce

 

Akce se uskuteční v sobotu 15. 8. 2015 od 11 hod. v areálu OÚ Měděnec

Po celý den Vás bude provázet hudební i zábavný program

pro děti a dospělé

Kapely: KRUŠNOHORSKÝ VÝBĚR

VLÁĎA ŠAFRÁNEK

(ZPĚVÁK WALDA GANG)

SE SKUPINOU MODRÝ KOHOUT

BOURÁCI TRUMPEŤÁCI (DECHOVKÁŘI)

Dětský program:

SKÁKACÍ HRAD

MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ

ZÁBAVNÝ PROGRAM PRO DĚTI

PROJÍŽĎKA VÝLETNÍM VOZEM

Oslava bude slavnostně ukončena v 21 hod. ohňostrojem

Partneři:

Obec Měděnec

plakát 15.8.2015 upr.pdfAktuality | | 27.07.2015, 15:00Ekologické centrum Most pro Krušnohoří má saského partnera

image

image

image

image

image

Na jednání komise pro životní prostředí Euroregionu Krušnohoří projevila ředitelka Ekologického centra Most pro Krušnohoří Ing. Milena Vágnerová přání nalézt pro jeho aktivity v oblasti informovanosti o stavu životního prostředí a pro oblast ekologického vzdělávání vhodného saského partnera. A tak již 22. července došlo k prvnímu setkání zástupců Ekologického centra a Euroregionu Krušnohoří s představiteli střediska ochrany přírody Naturschutzzentrum Erzgebirge v Dörflu u Annabergu, které vede již mnoho let Caludia Pommer. Euroregion Krušnohoří má s tímto střediskem ochrany přírody dlouhodobé a velmi pozitivní zkušenosti. V novém partnerství se nabízejí společné projekty jak v oblasti biodiverzity, revitalizace krajiny, tak i v péči o krajinu. Pro Ekologické centrum Most je také důležitá podpora jeho práce v přeshraniční informovanosti saských partnerů o stavu životního prostředí, obzvláště po řadě stížností na zápach na saské straně euroregionu. 
Aktuality | | 23.07.2015, 15:18Monitorovací výbor Kooperačního programu

image

Monitorovací výbor Kooperačního programu Česká republika – Sasko – 2014 – 2020 Interreg V A byl ustanoven

Ustavující zasedání Monitorovacího výboru Kooperačního programu Česká republika – Sasko – 2014 – 2020 Interreg V A se konalo 16. července v Radebeulu. Na tomto zasedání byli jmenováni členové Monitorovacího výboru a byl schválen jeho jednací řád. Za Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge je členem tohoto výboru primátor Mostu Jan Paparega a jeho zástupcem je jednatel František Bína. Za německou stranu Euroregionu Krušnohoří je členkou tohoto výboru jednatelka Beate Ebenhöh. Od 1. srpna 2015 bude na stránkách euroregionu pod názvem www.sn-cz.eu zveřejněn Realizační dokument a podklady pro podávání žádostí. Od tohoto data budou mít žadatelé možnost zpracovávat své žádosti a podávat je ve Společném sekretariátu v Saské rozvojové bance SAB. První možnost konzultací velkých projektů se zástupci Saské rozvojové banky SAB se naskýtá v jednatelství Euroregionu Erzgebirge/Krušnohoří ve Freibergu dne 12. srpna. První rozhodování o podaných projektech se uskuteční v Monitorovacím výboru 9. prosince 2015. 
Aktuality | | 21.07.2015, 15:07Euroregiony v Berlíně

image

image

image

image

Mezinárodní konference

Přeshraniční komunální veřejné služby v příhraničních regionech s německou účastí

 

V Berlíně, v Zastoupení spolkové země Bádensko-Württembergsko, se sešli ve dnech 30. 6. - 01. 7. 2015 zástupci příhraničních regionů, ministerstev a vědy, aby projednali další prohloubení přeshraniční spolupráce

 Na konferenci se účastníci zabývali otázkou, jak při organizaci přeshraničních komunálních veřejných služeb přistupovat v kontextu přeshraniční spolupráce ke skutečnosti, že existují různé vnitrostátní právní rámce. Této problematice se věnovali z pohledu vědy a politiky v několika odborných přednáškách a následně v panelových diskuzích. Jako vodítko sloužila prezentace příkladů konkrétních projektů z různých oblastí přeshraniční spolupráce. Na základě úspěšných kooperačních projektů bylo poukázáno na to, jak je možné překonat nebo dokonce i odstranit stávající překážky a vypořádat se s problémy souvisejícími s rozdíly v úrovních kompetencí a rozhodování orgánů zúčastněných států. Je zde potenciál, který v sobě skrývá prohloubení přeshraniční spolupráce s ohledem na trvalé zajištění a zefektivnění veřejných služeb. Za českou stranu se této konference, kromě euroregionů, zúčastnil i zástupce Velvyslanectví České republiky v Berlíně Zdeněk Kuna, první velvyslanecký tajemník.
Aktuality | | 09.07.2015, 6:52Infopress 2/2015

Infopress 2/2015 stahujte zde
Infopress | | 07.07.2015, 18:54Workshop všech odborných komisí Euroregionu Krušnohoří

image

image

image

image

image

image

image

image

image

V Kadani, v nádherném prostředí Františkánského kláštera, se 19. června 2015 na společném workshopu sešla Rada Euroregionu Krušnohoří a členové všech jeho komisí. Enormní účast vyvolala přítomnost zástupců Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Saské rozvojové banky, ale i vhodně zvolené místo jednání. Rada na svém krátkém jednání připravila návrh složení Lokálního řídícího výboru, který bude v novém programu rozhodovat o projektech ve Fondu malých projektů a také připravila návrh změny jednacího řádu tohoto grémia. K tomu určila místostarostu Kadaně Mgr. Losenického a jednatele euroregionu, aby s německou stranou tento návrh projednali. Rada se poté zabývala i návrhem projektů v oblasti životního prostředí na eliminaci pachové zátěže z podnětu komise pro životní prostředí euroregionu a Ing. Monika Zeman z krajského úřadu k tomu poskytla informace z pohledu Ústeckého kraje, který bude partnerem projektů.   

Společný workshop byl zaměřený na členy odborných komisí euroregionu, protože budou navrhované projekty předjednávat, posuzovat a poskytovat k nim rozhodovacím grémiím odborná stanoviska. Proceduru rozhodování v Monitorovacím výboru a zkušenosti s dosavadním programem představil Ing. Josef Žid z Ministerstva pro místní rozvoj ČR a přípravu, realizaci a monitoring projektů poté Ing. Manuela Prchalová ze Saské rozvojové banky.  V následujících neformálních rozhovorech měli pak všichni možnost se dozvědět další podrobnosti. S velkým zájmem se setkala prezentace Žateckého pivovaru, člena Euroregionu Krušnohoří. Ing. Radek Vincík představil úspěšný rozvoj tohoto našeho významného regionálního podniku a širokou paletu jeho produktů i vzrůstající export do zahraničí. Následná exkurze v klášteře byla pro všechny nezapomenutelným zážitkem. Místostarosta Kadaně Jan Losenický se předvedl nejen jako vynikající organizátor tohoto workshopu, ale i jako zasvěcený průvodce klášterem s obdivuhodnými znalostmi místních reálií.
Aktuality | | 22.06.2015, 5:20Komise pro životní prostředí

image

image

image

image

image

image

V Ekologickém centru pro Krušnohoří, umístěném ve Výzkumném ústavu pro hnědé uhlí v Mostě, se 18. června 2015 sešla společná komise pro životní prostředí a regionální plán Euroregionu Krušnohoří se zástupci saské Občanské iniciativy pro čistý vzduch v Krušných horách. Občanská iniciativa si dlouhodobě stěžuje na zápach a zdravotní problémy v důsledku znečištěného ovzduší na saské straně. Dosavadní výzkumy avšak neprokázaly překročení norem a ani neprokázaly, že potencionální podniky jsou zdrojem zápachu, uvedl předseda komise Dr. Jiří Roth. V programu Cíl 3 byl realizován projekt výzkumu ultra jemných částic; v novém programu se počítá s jeho pokračováním. V současné době je připravována studie, kterou zadává saské ministerstvo životního prostředí a jeho partnery budou Ústecký kraj, odbor regionálního rozvoje, inspekce životního prostředí a hydrometeorologický ústav. Ing. Monika Zeman z Krajského úřadu Ústeckého kraje ubezpečila saskou stranu, že české straně není pachová zátěž lhostejná a že česká strana podporuje projekty na hledání příčin zápachu, pod zastřešením Ministerstva pro životní prostředí ČR. Stížnosti na pachovou zátěž z nepochopitelných důvodů nejsou směrovány do regionu, do Ekologického centra pro Krušnohoří, ač pro tyto účely bylo vytvořeno. Proto přítomní podporují myšlenku dovybavení tohoto významného centra a jeho personální posílení, aby mohlo se saskou stranou snadněji a přímo komunikovat. Přítomní také ocenili otevřenou politiku podniků Unipetrol, které příkladně investovaly do ekologické výroby a získaly mezinárodní ocenění za zavádění účinných ekologických opatření. Ředitelka Ekologického centra pro Krušnohoří Ing. Milena Vágnerová se obrátila na saské zástupce s prosbou o navázání kontaktu s takovým saským partnerem v příhraničí, se kterým by bylo možné společně připravit projekty pro ekologické vzdělávání a ochranu přírody pro děti a mládež.  Jednání komise pro životní prostředí má velký ohlas v regionálním saském tisku.
Aktuality | | 22.06.2015, 5:17Projekt pokračuje

image

image

image

Úspěšný projekt Vysoké školy báňské, Okresní hospodářské komory Most a saských partnerů Geokompetenz Freiberg a Saxonia Freiberg „Perspektivy využití lokalit po těžbě surovin“ pokračuje. Partneři, kteří se v realizovaném projektu nejen dokonale doplňovali, ale navázali i velmi přátelské vztahy, ve své spolupráci nadále pokračují. Na jednání ve Freibergu a následném jednání v OHK Most zhodnotili tito partneři dosavadní výsledky své spolupráce a připravili společné záměry do právě schváleného nového programu česko-saské spolupráce. Budou pokračovat ve svém úsilí zkvalitnit život ve společném hornickém regionu, a také tento dosud málo prezentovaný region turisticky zatraktivnit. 
Aktuality | | 18.06.2015, 8:43Regionální konference v Chomutově

image

image

image

image

image

image

Po vyhlášení Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko byl tento nový program detailně představen dne 16. 6. 2015 na regionální konferenci ve zcela zaplněném Městském divadle v Chomutově. Velký zájem vyvolala vysoce profesionální přednáška Ing. Josefa Žida, zástupce Národního orgánu, Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Představil nejen proceduru programu, ale uvedl i dobré příklady z minulého programu Cíl 3, které jsou pro budoucí žadatele velmi podnětné. Fond malých projektů, který budou nadále spravovat a administrovat euroregiony, představil Alfons Weiß, vedoucí Řídícího orgánu Saského státního ministerstva životního prostředí a zemědělství a Ing. Manuela Prchalová, zástupkyně Společného sekretariátu v Saské rozvojové bance představila postup realizace, administrace, předpoklady získání dotace a podrobně přiblížila důležité kroky v přípravě projektu i způsob jeho hodnocení. Pro žadatele je přínosné, že se se počítá s konzultacemi, workshopy, a že se připravuje i bulletin, rozesílaný elektronickou poštou. Informovanost je tak pro zájemce o přeshraniční spolupráci velmi dobře zajištěna.    
Aktuality | | 17.06.2015, 9:41
 

 


Činnost Euroregionu Krušnohoří je podporována Ústeckým krajem.

Přístupy od 25.10.2014:  110233110233110233110233110233110233