Zemědělská konference

image

image

image

image

image

image

image

Před 10 lety vstoupila Česká republika do Evropské unie a pro naše zemědělce to byl vskutku významný mezník. Díky spolupráci zemědělců v zemědělské komisi Euroregionu Krušnohoří se naši zemědělci mohli velmi dobře na tento vstup připravit, saští zemědělci jim totiž ochotně předávali své zkušenosti a poznatky. Desetileté výročí vstupu byl také důvod, proč ředitelka Agrární komory Most Ludmila Holadová, která je rovněž předsedkyní zemědělské komise, připravila slavnostní setkání českých a saských zemědělců a význačných hostů v motelu Benedikt v Mostě. Sešli se tam nejen zemědělci, členové komise euroregionu, ale i mnoho význačných hostů. Byly to ale nejen slavnostní projevy, které si přítomní vyslechli, ale především to byly zajímavé prezentace zemědělských podniků v Sasku i u nás. Jens Beyer představil zemědělský podnik Bauernland v Großolbersdorfu. Chová se tu nejmodernější a velmi efektivní metodou 2300 krav. Mléko a mléčné výrobky mají v Sasku vynikající kvalitu, a proto jdou ve světě dobře na odbyt. Ing. Jan Petrželka prezentoval moderní firmu INTEGRAZ spol. s r.o. pro ŽV Záhorčí, zaměřenou na chov prasat a kuřat. Svým rozsahem a úspěchy se saské firmě může směle rovnat a náměty na vzájemné exkurze a spolupráci se hned objevily. Pro zemědělce i pro jejich hosty byly rovněž velmi zajímavé přednášky na téma společná zemědělská politika. Za českou stranu ji představil  Ing. Martin Fantyš, náš nejlepší expert na tuto společnou zemědělskou politiku, za saskou stranu zaujatě a vysoce odborně promluvil Werner Bergelt, předseda německé části zemědělské komise a jednatel zemědělského svazu Regionalbauernverband Erzgebirge e.V.    

Na jednání se také bezprostředně ve speciální skupině dohodli zástupci zemědělských firem, provozujících bioplynové stanice, na konkrétní spolupráci.

Agrární komora připravila svým hostům pamětní a děkovné listy s malými dárky, které předal Josef Zeidel – předseda představenstva Mostecké agrární komory a Ludmila Holadová, její ředitelka. Saská strana ocenila vynikající práci Ludmily Holadové květinami.  Především jí patří poděkování nejen za tuto zdařilou konferenci, ale za podporu přeshraniční spolupráce zemědělců po celou tu dlouhou dobu.  Ocenili to ve svých vystoupeních předseda OHK Most Rudolf Jung, starosta Meziboří Petr Červenka, jednatel Euroregionu Krušnohoří František Bína a podporu svým zemědělcům vyjádřil prostřednictvím Moniky Zeman Ústecký kraj. 

 
Aktuality | | 23.10.2014, 14:22Komise pro životní prostředí a regionální plán

image

image

image

image

image

Tentokrát jednala tato aktivní komise 21. října na přehradě Lichtenberg již pod vedením nového předsedy její německé části, kterým byl zvolen Gerd Dalke, vedoucí referátu životního prostředí, lesnictví a zemědělství Středosaského okresního úřadu. Hlavním tématem bylo vodní hospodářství a ochrana zdrojů pitné vody v Krušných horách, které jsou zásobárnou pro celý rozsáhlý region. Přehrada Lichtenberg je jednou z klíčových saských přehrad, která zajišťuje pitnou vodu v saském příhraničí, dodává jí až do Freibergu a Olbernhau. Slouží také jako retenční nádrž při povodních. Ochrana zdrojů pitné vody se stává prioritou a předseda české části komise Dr. Jiří Roth v této souvislosti ocenil přínos projektu „Výzkum možností minimalizace organických škodlivin ve zdrojích pitných vod v Krušných horách“ v programu Cíl 3, který komise spoluiniciovala, doprovázela a propagovala. Informoval také o závěrečné konferenci projektu v programu Cíl 3 s názvem Revitalizace rašelinišť v Krušných horách, ve kterém byla komise rovněž zapojena. Přítomní se poté seznámili s návrhem prioritních os nového programu a zabývali se přípravou projektových záměrů v oblasti životního prostředí. Na dalším jednání v listopadu by měly být tyto náměty podrobně projednány. Po jednání se členové komise podrobně seznámili s přehradou a po prohlídce koruny přehrady prošli podzemním tunelem až k jímací věži. Cestou se dozvěděli podrobnosti o výstavbě, údržbě i chystané sanaci této významné saské přehrady.  

 

 
Aktuality | | 23.10.2014, 8:19Adventní koncert Euroregionu Krušnohoří bude v Postoloprtech

image

image

image

image

image

 

 

V době, kdy skončil program na podporu přeshraniční spolupráce a nový ještě nebyl zahájen, se zdál tradiční adventní koncert Euroregionu Krušnohoří ohrožen. Ale z iniciativy člena kulturní komise Jaromíra Vápeníka, zastupitele Postoloprt, ale především za velké podpory Ústeckého kraje, se tento adventní koncert, na který se sjíždí vždy na dvě stovky účastníků, v Postoloprtech uskuteční 29. listopadu 2014. V Postoloprtech se 16. října sešla organizační skupina složená ze zástupců Kulturního zařízení města Postoloprt a české i německé části euroregionu. Detailně připravili zajištění celého programu a po konstruktivním a příjemném jednání navštívili jak místo konání v místním kuně, tak i zázemí pro účastníky koncertu. Přítomní ocenili profesionální přístup ředitele Kulturního zařízení města Postoloprt Ing. Pavla Panenky a simultánní tlumočení Martiny Ďurdíkové, projektové manažerky Euroregionu Krušnohoří. 

 

 
Aktuality | | 17.10.2014, 7:5350 let Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Chomutově – IMPULSY 21

image

image

image

image

image

image

Vysočany u Chomutova se 8. a 9. října 2014 staly místem česko-německé konference u příležitosti půl století existence výzkumné stanice Výzkumného ústavu rostlinné výroby ve městě Chomutově.

Pořadateli konference byli tito partneři: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Krajská agentura pro zemědělství a venkov Ústeckého kraje, MZe ČR, Agrární komora ČR, Ústecký kraj, Místní akční skupina Sdružení západní Krušnohoří a Spolek přátel Evropy.

V úvodu konference byli vyznamenáni ti, kteří se nejvíce zasloužili o rozvoj zemědělství v regionu. Květiny a dárky dostala Vlasta Petříková za práci ve výzkumném ústavu, Ludmila Holadová za podporu regionálních zemědělců a Stanislav Štýs za svůj podíl na rekultivacích. Oceněn zde byl také Zdeněk Valenta, starosta obce Březno, který byl zvolen nejlepším starostou České republiky. V zajímavých přednáškách se ve zcela zaplněném konferenčním sále účastníci konference seznámili s prací a s výsledky výzkumného ústavu a se zemědělskou problematikou. Zajímavé byly české a německé referáty o rekultivacích, obnovitelných zdrojích energie a samozřejmě dotační tituly v zemědělství a v oblasti přeshraniční spolupráce. Náš euroregion doporučil v Monitorovacím výboru programu Cíl 3 projekt chomutovského výzkumného ústavu s názvem Rekultivace zatížených areálů, který vedl Roman Honzík, člen zemědělské komise euroregionu.  Zajímavá byla také výstava Severočeských dolů, umístěná rovněž v tomto oblíbeném, konferenčním objektu.       

 
Aktuality | | 09.10.2014, 8:42Most v knihovně

image

image

image

image

image

 

 

 

Most se konečně dočkal. V Expozici starého Mostu, jež je součástí Městské knihovny Most, připomíná od 2. října 2014 mobilní maketa gotického kostela Nanebevzetí Panny Marie jeho unikátní přesun v r. 1975. Slavnostního předání se osobně zúčastnil i Horst Drichelt, ředitel parku miniatur Klein Erzgebirge v saském Oederanu, jehož zásluhou právě tam tento model vznikl.  

 

Toho dne se křtil také další ze svazků atlasů měst, které vydává Historický ústav Akademie věd ČR. Svazek číslo 26 je věnován městu Most. Historický atlas města Mostu obsahuje texty, plány, vyobrazení a bibliografii k dějinám starého (v důsledku uhelné těžby zaniklého) i nového města Mostu. Text je doprovázen starými vyobrazeními a fotografiemi.

 

Nově zrestaurované torzo původní bronzové sochy T. G. Masaryka z tehdejšího Prvního náměstí připomíná od tohoto dne dvojí likvidaci sochy ze starého Mostu.

 

 Oba exponáty jsou trvalou součástí výstav v Expozici starého Mostu.

 

 

 
Aktuality | | 06.10.2014, 9:23Integrovaná územní investice Ústecko – chomutovské aglomerace

image

image

image

image

image

Evropské dotace mají být v programovém období 2014 – 2020 rozdělovány mj. v souladu s principem územní dimenze. Ta má zaručit koncentraci prostředků do území podle jeho specifických potřeb. Jedním z nástrojů pro uplatnění dimenze je právě Integrovaná územní investice (tzv. ITI). Umožňuje koordinaci navzájem provázaných a územně zacílených intervencí z různých prioritních os jednoho či více operačních programů.

Realizace ITI je podmíněna zpracováním integrované strategie. ITI se naplňuje prostřednictvím větších, investičně náročnějších projektů s potenciálně významným dopadem pro řešená území.

Pro účely realizace ITI bylo na základě provedených analýz vymezeno území, v němž se nachází 75 měst a obcí s celkovým počtem více než půl milionu obyvatel. Území zahrnuje statuární města Chomutov, Most, Teplice, Ústí nad Labem a Děčín a jejich funkční zázemí.

Celkem byly pro přípravu vytvořeny 4 pracovní skupiny.

Na jednání pracovní skupiny č. 3 - Konkurenceschopná ekonomika, diskutovali pod brilantním vedením Ing. Karla Bořeckého dne 1. 10. na magistrátu v Ústí nad Labem zástupci z nejrůznějších oblastí, jako např. školství, obecní i krajské samosprávy, projektové agentury, hospodářské komory, CzechInvest, úřady práce, euroregion a podrobně projednali navržené prioritní osy, dílčí cíle, opatření a aktivity, ze kterých vzejdou konkrétní návrhy projektů. Na závěr zasedání si po konstruktivním projednání přítomní rozdělili jednotlivá opatření a za pomoci ostatních připraví na příští jednání této skupiny konkrétní návrhy.   

 
Aktuality | | 02.10.2014, 8:43Poslední před volbami

image

image

image

image

image

image

Na svém posledním jednání před komunálními volbami se sešla Rada Euroregionu Krušnohoří v pátek 26. září 2014 v Třebívlicích. Zabývala se stavem hospodaření, přípravou na nové programové období a také udělením Ceny Euroregionu Krušnohoří za vynikající přeshraniční spolupráci. Rada kladně ocenila přijatá úsporná opatření jednatelství, které se navíc úspěšně zapojilo do projektů svých partnerů a získalo z nich prospěch. Rovněž kladně ohodnotila jeho úsilí, které vedlo k prodloužení stávajícího Fondu malých projektů do března 2015. Pomoc poskytl navíc Ústecký a některá členská města a organizace euroregionu, nejvíce Kadaň, Třebívlice, Městské divadlo Most a Vejprty. Umožnilo to vytvoření rezervy po dobu před zahájením nového programu. Návrhy na udělení Ceny Euroregionu Krušnohoří předložila jako obvykle komise pro kulturu a mládež euroregionu, která je pověřena nejen návrhem kandidátů, ale i formou této Ceny. Rada schválila návrh na její udělení PhDr. Václavu Hofmannovi, dlouholetému předsedovi komise, za dlouhodobou obětavou práci v oblasti kulturní přeshraniční spolupráce a hasičským sborům Vejprt a Bärensteinu za dvacetiletou úzkou spolupráci. Cenu pro Václava Hofmanna vytvořila Základní umělecká škola v Mostě, pro hasiče annaberské muzeum. Předání se uskuteční dne 8. listopadu 2014 v Marienbergu u příležitosti vyhodnocení velké televizní soutěže Grenzgänger.   Členové rady nezapomněli ani na narozeniny svého místopředsedy Ing. Jana Kernera. Po jednání shlédli místní výstavu a starosta Mgr. Josef Seifert je seznámil s rozvojovými plány Třebívlic, kde se jednání rady vícekrát během jejich volebního období uskutečnila a kde se jejím členům vždy velmi líbilo. Zůstávají ve svých funkcích bez ohledu na výsledky voleb do březnové valné hromady, na které bude zvolena nová rada.   
Aktuality | | 27.09.2014, 7:54Zástupci Mostu a Euroregionu Krušnohoří zavítali na hornické slavnosti v Marienbergu

image

image

image

image

image

Na hornické slavnosti v partnerském městě Marienbergu, které začaly v polovině září a trvaly plných deset dní, zavítala i mostecká delegace v čele s náměstkyní primátora Hanou Jeníčkovou. Ta se společně s dalším náměstkem primátora Zdeňkem Brabcem a jednatelem Euroregionu Krušnohoří Františkem Bínou zúčastnila slavnostního zahájení tohoto velkého hornického svátku. Ve svém projevu mimo jiné Hana Jeníčková ocenila dlouholeté a oboustranně výhodné partnerství mezi oběma městy a poděkovala primátoru Marienbergu Thomasi Wittigovi za oficiální a veřejnou podporu úsilí o získání titulu Evropské město sportu pro rok 2015. Jednou z oblastí, ve které obě města spoluprací, je totiž právě sport.

Bohatý program Dnů německých hornických, hutnických a havířských spolků a Pobershauských hornických slavností v následujících dnech pokračoval například velkou hornickou přehlídkou („capfenštrajchem“) a hornickým průvodem za účasti více než 2 000 představitelů německých i evropských hornických spolků včetně Spolku severočeských havířů. Připraveny byly i řemeslnické a farmářské trhy nebo jarmark ručních prací.

Marienberg je podobně jako Most tradičním hornickým městem, těžba stříbra zde začala již v roce 1521. Partnerství mezi oběma městy bylo navázáno již v sedmdesátých letech, obnoveno pak bylo 2. října 1992. Jeho plodem je řada společných projektů, ať již jde o Centrum pro sasko-českou lidovou kulturu Bergmagazin, výstavu od Uhlí k ropě, která se uskutečnila v roce 2009 v Podkrušnohorském technickém muzeu nebo Zážitkový katalog Marienberg-Most.

 
Aktuality | | 25.09.2014, 18:40Zpoplatní Německo všechny silnice i pro osobní automobily?

Stanovisko Asociace hraničních regionů k záměru Německé spolkové republiky zavést mýtný systém pro osobní automobily na všech německých silnicích

 

Usnesením svého členského shromáždění  11. září 2014 ve městě Rzesów v Polsku se Pracovní společenství evropských hraničních regionů (AGEG) vyslovilo proti záměru německého spolkového ministerstva dopravy zavést pro osobní automobily mýtné na všech německých silnicích. Dosud sice nebyl předložen žádný konkrétní návrh zákona, přesto považuje AGEG za potřebné již nyní vyjádřit v této záležitosti své stanovisko.

Několik desetiletí usiluje AGEG o vyrovnání zaostávání hraničních regionů s ostatními a dosáhl v tomto ohledu za pomoci evropských i vlastních finančních prostředků řadu úspěchů. Zavedení tohoto oznámeného mýtného na všech německých silnicích by bylo pro budoucnost kontraproduktivní, směřovalo by proti rozvoji přeshraniční spolupráce a znamenalo by pro ni velkou překážku.

AGEG proto požaduje, aby se v aktuálním projednávání zohlednily požadavky a cíle přeshraničích regionů.

Přeshraniční spolupráce tak, jak se v Evropě již rozvinula, má své počátky v počátku padesátých let na německých hranicích. Stala se vzorem práce pro mnohé další hraniční regiony v Evropě i jiných kontinentech.  Takové opatření, jakým je, jak jsme se dozvěděli, zavedení mýtného systému, by bylo diskriminační a znamenalo by krok vzad pro evropskou integraci.

V tomto smyslu žádá AGEG německou vládu, aby toto téma s ohledem na hraniční regiony ještě jednou zvážila.

 
Aktuality | | 23.09.2014, 8:47Komise pro kulturu, mládež a školy

image

image

image

image

image

image

Tentokrát se tato nejdéle a úspěšně působící komise euroregionu sešla 18. září 2014 v Pobershau, v někdejší továrně Boettcherfabrik, přestavěné pomocí projektu v programu  Interreg na výstavní mnohoúčelové centrum. Členy přivítal, ale i doprovázel, primátor Marienbergu Thomas Wittig, protože do Marienbergu patří nyní i Pobershau. Komise si s velkým zájmem prohlédla dochovanou dobovou zámečnickou dílnu, výstavu obrazů Maxe Christopha a řezbářské vánoční dekorace Klause Kolbeho. Na svém zářijovém jednání se komise seznámila se stavem přípravy nového programu na podporu přeshraniční spolupráce a poté řešila návrh Ceny Euroregionu Krušnohoří, udělované za vynikající přeshraniční spolupráci. Navržen je PhDr. Václav Hofmann a hasičské sbory Vejprty-Bärenstein. K předání obou cen dojde dne 8. prosince 2014 u příležitosti předání cen velké televizní soutěže Grenzgänger v Marienbergu.  Komise také podrobně projednala přípravu tradičního adventního koncertu Euroregionu Krušnohoří. Prostředky z programu Cíl 3, podporující přeshraniční spolupráci, nejsou již k dispozici a nový program ještě není zahájen. O to více přítomní ocenili přístup našeho kraje, který na tuto tradiční významnou akci přispěl. Poděkování zaslouží ale i Postoloprty, které spolu Martinou Ďurdíkovou z euroregionu adventní koncert pořádají. Dlouhá diskuse proběhla na téma projektových záměrů komise v příštím období. Návrhů je celá řada, a proto se komise sejde ještě začátkem prosince na české straně v Chomutově, kde budou návrhy podrobně projednány.       
Aktuality | | 22.09.2014, 9:06
 
Přístupy od 22.02.2010:  1