Rada Euroregionu Krušnohoří v Oseku

image

image

image

image

image

image

Na svém pravidelném jednání se sešla rada 24. dubna 2015 v Oseku. Hosty jednání byli, jako je tomu vždy, okolní starostové. Tentokrát to byla místostarostka Bíliny Mgr. Veronika Horová a staronový starosta Hrobu Karel Hirsch. Hostem jednání byla ale i JUDr. Hana Jeníčková, dlouholetá předsedkyně Euroregionu Krušnohoří, která se zde se členy rady rozloučila. Nový předseda euroregionu Ing. Jiří Hlinka jí za její obětavou práci za všechny upřímně poděkoval a předal jí fotoalbum s fotografiemi, dokumentujícími uplynulých dvacet let její zodpovědné práce v euroregionu.

Rada se seznámila s výsledky právě ukončeného programu Cíl 3, ve kterém náš euroregion podal mnoho velmi smysluplných projektů. Celkově bylo v rozpočtu programu Cíl 3 k dispozici 207.396.944 EUR, které byly čerpány ve třech prioritních osách. Celkově bylo realizováno 232 projektů, 6 se jich ještě dokončuje.

Rada poté projednala přípravu na nové dotační období a problematiku financování euroregionu v době do zahájení nového programu, ze kterého je euroregionu hrazena administrace Fondu malých projektů. Pokud by se zahájení programu nadále oddalovalo, hrozilo by propuštění zkušených pracovnic. Euroregiony jsou velmi vděčny Ústeckému kraji, který v této nesnadné době oběma svým euroregionům pomohl. Rada přesto pověřila předsedu a jednatele, aby jednali s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR o pomoci ze strany státu, protože je úlohou státu zabezpečit rychlé zahájení nového programu. Velmi podrobně rada projednávala další vydávání dvojjazyčného zpravodaje Infopress, který byl dosud vydáván v rámci projektu správy a administrace Fondu malých projektů, který byl ale již ukončen. Pověřila jednatele, aby domluvil s německou stranou její finanční účast a v případě, že se německá strana nebude moci finančně spolupodílet, bude Infopress vydáván pouze na Internetu; hrazeny by byly pouze náklady na jeho zpracování pro internetové vydání.  Pro přípravu nového programu navrhuje rada společný workshop všech komisí ve spojení s jednáním rady 19. června v Kadani.  
Aktuality | | 27.04.2015, 10:55Příprava nového programu vyvrcholila v Chomutově

image

image

image

image

image

image


Ústecký kraj spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj a Euroregionem Krušnohoří uspořádal řadu workshopů k novému programu na podporu přeshraniční spolupráce Kooperačního programu „SN-CZ 2014-2020“. Ten zatím poslední se konal 24. 3. v Chomutově. Zástupce ministerstva Stanislav Rataj představil za velkého zájmu posluchačů ve zcela zaplněném sále chomutovské radnice hlavní témata nového programu a jejich prioritní osy a podrobně na příkladech vysvětlil podstatu přeshraniční spolupráce ve velkých projektech. V novém programu bude pro českou a saskou stranu od roku 2015 – 2020 dohromady 179,9 milionů EUR. Jeho výklad doplnila Ing. Marcela Holečková, která má bohaté zkušenosti nejen z hodnocení přeshraničních projektů a z přípravy nového programu za Ústecký kraj, ale i z rozhodování o projektech v dosavadním bilaterálním Monitorovacím výboru programu Cíl 3. 

Euroregion Krušnohoří představil budoucí Fond malých projektů v tomto programu; tento fond euroregiony spravují a administrují. Uvolněno na něj je 10% alokace. Na základě zkušeností z uplynulého programového období je tento fond velmi oblíbeným nástrojem každodenní přeshraniční spolupráce. Využívala ho partnerská města na své aktivity, ale i mládež, spolky, školy, senioři. Dosavadní administrativní zátěž bude snížena zavedením paušálů, a také zjednodušením projektové žádosti. Projekty budou tak jako v uplynulém období posuzovány v společných odborných komisích euroregionu a rozhodovat o nich bude společný Lokální řídící výbor. V diskusi na závěr byl vysvětlen způsob financování projektů, vhodnost žadatelů a zaměření projektů.

Aktuality | | 23.04.2015, 14:27Komise muzeí a kulturních památek v Žatci

image

image

image

image

image

image

image

Na svém jednání 20. dubna 2015 se sešli členové této aktivní komise v Regionálním muzeu K. A. Polánka, na pracovišti Křížova vila. V příjemném prostředí je přivítala starostka Žatce, Zdeňka Hamouzová, která je i oblíbenou senátorkou.  V úvodu uctili členové komise památku předsedkyně této komise, nedávno zesnulé PhDr. Libuše Pokorné. Náhrada za ni není jednoduchá, jak uvedl její nástupce, Mgr. Michal Soukup, který se jednání komise zúčastnil jako její nový člen poprvé. Komise se seznámila s přípravou nového programu na podporu přeshraniční spolupráce a s radostí přijala zprávu, že 12. června 2015 bude nový program zahájen. Na jednání již přišli členové komise i hosté s konkrétními náměty nových projektů. Ostatně v uplynulém programovém období podpořila a prosadila tato komise celou řadu velmi smysluplných projektů, jak těch malých v Lokálním řídícím výboru Euroregionu Krušnohoří, tak těch velkých v Monitorovacím výboru programu Cíl 3. V nadcházejícím období německá strana navrhuje projekty historie hornictví a průmyslového dědictví. Na české straně navrhuje ředitel chomutovského muzea Ing. Děd několik projektů k jubileu významných českých a německých osobností. Kastelánka zámku Krásný Dvůr Mgr. Michala Hofmannová, která byla na jednání jako host, navrhla vytvoření okruhu českých a saských zámků v euroregionu, jejich publicity i s výměnnými doprovodnými programy. Po prohlídce vily pokračovala exkurze v žateckém regionálním muzeu. Německé odborníky zaujala např. sbírka chmelových známek, ale především to byla interaktivní expozice Žatecký stroj času, na které pomocí tabletu s připravenou hrou prošli městem v průběhu 19. a 20. století. Neskrývali své nadšení z tohoto vynikajícího projektu, který přitahuje ve velké míře do muzea nejen děti a mládež.  
Aktuality | | 21.04.2015, 10:51Poslední hraniční přechod v Ústeckém kraji otevřen

image

image

image

image

image

Na hraničním mostě, který odděluje Brandov a Olbernhau, se sešli 15. dubna 2015 zástupci horských obcí z obou stran hranice, Ústeckého kraje, Euroregionu Krušnohoří a množství obyvatel ze širokého okolí na slavnostním otevření hraničního přechodu, o který usilovali celých dvacet let.  Německá strana počátkem roku požádala o využití tohoto starého, původního hraničního přechodu pro objížďku Olbernhau, která povede po českém území. Důvodem je rekonstrukce tamní hlavní silnice.  V krátké době byly vyřešeny díky skvělé spolupráci všech českých i německých partnerů konkrétní technické záležitosti. Díky Ústeckému kraji došlo na české straně k rozšíření příjezdové komunikace z Brandova k hraničnímu mostu, v Hoře Svaté Kateřiny došlo k úpravě komunikace k tamějšímu hraničnímu přechodu a německá strana sanovala v dohodnuté době hraniční most. Toto řešení je zamýšleno i pro školní autobusy po dobu trvání obchvatu do října, poté již pouze pro osobní automobily a menší nákladní automobily do 3,5 t.

Radní Ústeckého kraje pro dopravu Jaroslav Komínek vyzdvihl ve svém projevu skutečnost, že tento hraniční přechod je v Ústeckém kraji poslední, který zbývalo otevřít. Posílí zcela určitě další rozvoj turistiky v obou zemích a přispěje i k prohloubení dosavadních velmi dobrých kontaktů mezi zdejšími obyvateli. Starosta Olbernhau Steffen Laub vysoce ocenil dosavadní dobrou spolupráci horských obcí a ubezpečil přítomné, že tento přechod zůstane otevřen i po vybudování plánovaného obchvatu. Původně zamýšlený, zcela nový silniční obchvat Olbernhau s vybudováním nového mostu zůstává i nadále ve hře.
Aktuality | | 16.04.2015, 8:23Program Cíl 3 – rozloučení

image

image

image

image

image

image

image

Závěrečnou konferencí 14. dubna 2015 byl v Karlových Varech slavnostně zakončen program Cíl 3, který v uplynulém programovém období podporoval česko-saskou přeshraniční spolupráci. Trval od roku 2007 – 2013 a v současné době je již jen doúčtován. Díky tomuto programu bylo možné realizovat celou řadu velmi úspěšných projektů, které měly i pro náš euroregion značný význam.

Celkově bylo v rozpočtu programu Cíl 3 k dispozici 207.396.944 EUR, které byly čerpány ve třech prioritních osách. V prioritní ose č. 1 – Rozvoj rámcových společenských podmínek v dotačním území to bylo 106.202.694 EUR, v prioritní ose 2 – Rozvoj hospodářství a cestovního ruchu 54.219.083 EUR a v prioritní ose 3 - Zlepšení situace přírody a životního prostředí 34.031.351 EUR. Celkově bylo realizováno 232 projektů, 6 se dokončuje.

Na konferenci Ing. Josef Žid shrnul výsledky programu a Ing. Manuela Prchalová s Mgr. Terezou Olsen představily některé úspěšné projekty; z našeho euroregionu to byly z těch mnoha úspěšně realizovaných především tyto projekty: Společné centrum Bärenstein-Vejprty, Manufaktura snů v Annabergu a Chomutově, projekt Výzkum možností minimalizace organických škodlivin ve zdrojích pitných vod v Krušných horách, Zprostředkování společných historických hodnot lidových staveb a životního stylu včetně lidového umění v Krušnohorském regionu Seiffen/Lesná, projekt Docela Velkého Divadla Litvínov, 500. výročí Barbary Uthmannové partnerských měst Annabergu a Chomutova, Rozšíření naučné stezky Reiche Zeche ve Freibergu se zpřístupněním štoly Kryštof v Abertamech, Revitalizace rašelinišť mezi Horou Svatého Šebestiána a Satzung, Po stopách Cisterciáků, Společná požární ochrana územních oblastí Kalek a Rübenau, či projekt Chomutova Dětské Vánoce v Krušných horách. Největšího uznání dosáhl Fond malých projektů, který euroregion spravuje a administruje.

Pro všechny přítomné byla samozřejmě důležitá zpráva o přípravě nového kooperačního programu mezi ČR a Saskem, který má bohužel zpoždění. Přednesl ji Alfons Weiß, představitel Správního orgánu, což je Saské ministerstvo životního prostředí a zemědělství. V novém programu bude dáván důraz na povědomí společného česko-saského domova a tvoří ho 4 prioritní osy. Prioritní osa č. 1: Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik, Prioritní osa 2: Zachování a ochrana životního prostředí a podporování účinného využívání zdrojů, Prioritní osa 3: Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a do celoživotního učení a Prioritní osa 4: Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy. Sem patří i oblíbený Fond malých projektů.

Celkově je k dispozici 158 milionů EUR, dotační sazba zůstává 85%. Největší část prostředků, 68.715.674 EUR, je určena pro prioritní osu č. 1.

Konferenci zakončili pedagogové a učni, partneři projektu „Kulinářské zážitky v Krušnohoří/Erzgebirge“, konkrétním představením svého projektu.

 
Aktuality | | 15.04.2015, 11:00Kraj a jeho euroregiony

image

image

image

image

Na pozvání hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka se v Krajském úřadě Ústeckého kraje sešli 13. dubna 2015 zástupci vedení obou euroregionů v Ústeckém kraji – Euroregionu Krušnohoří a Euroregionu Labe s představiteli Ústeckého kraje. Takováto setkávání se stala již dobrou tradicí a dochází k nim již několik let nejméně jednou ročně. Pod vedením náměstka hejtmana Dr. Stanislava Rybáka přítomní kladně zhodnotili svou dosavadní spolupráci a euroregiony seznámily představitele kraje se současnou situací, kdy zahájení nového programu na podporu přeshraniční spolupráce má značné zpoždění. Euroregiony, jako správci a administrátoři Fondu malých projektů v tomto programu, jsou téměř z poloviny financovány právě z něho. Hrozí nebezpečí, že budou muset být propuštěny zkušené pracovnice Fondu malých projektů, což by znamenalo ohrožení dosavadní bezchybné práce tohoto fondu. Zástupci našeho kraje, jak náměstek Dr. Rybák, tak vedoucí odboru strategie přípravy a realizace projektů Ing. Jaroslava Kuszniruková, se shodli na tom, že euroregiony významnou měrou podporují přeshraniční spolupráci v kraji a získávají pro ni mnohamilionové dotace. V této mimořádné situaci se vedení kraje rozhodlo navrhnout krajskému zastupitelstvu podporu euroregionům, což velmi ocenili představitelé obou euroregionů, nový předseda Euroregionu Krušnohoří Ing. Jiří Hlinka a člen rady Euroregionu Labe Ing. Petr Pípal. V pondělí by se mělo na zastupitelstvu rozhodnout. Současný vstřícný přístup kraje k oběma euroregionům kontrastuje s dobou minulou, kdy se euroregionům z kraje téměř žádné podpory nedostávalo, jak zavzpomínali pamětníci.  
Aktuality | | 13.04.2015, 17:25Olbernhau-Příprava projektu

image

image

V Olbernhau se z iniciativy starosty Dr. Steffena Lauba sešli 9. dubna 2015 opět starostové horských obcí Brandova, Hory Sv. Kateřiny, Nové Vsi v Horách, hasičských sborů a jednatel Euroregionu Krušnohoří se svými saskými sousedy a s vedoucím referátu okresu Erzgebirgskreis Christophem Stahlem, aby společně připravili záměr projektu hasičské spolupráce v novém programovém období. Shodli se na tom, že do konce dubna všichni partneři promyslí a sepíší své potřeby a náklady, odešlou je starostovi Olbernhau, který by se měl stát lead partnerem. Spolupráce hasičů horských obcí je již dlouhou dobou na vysoké úrovni a již mnohokrát se projevila v praxi při společném zdolávání požárů na obou stranách. Podpořit tuto spolupráci společným projektem je nanejvýše smysluplné a záleží nyní jen na podání projektu, jen co bude vyhlášen.  
Aktuality | | 09.04.2015, 16:45Olbernhau-Příprava projektu

V Olbernhau se z iniciativy starosty Dr. Steffena Lauba sešli 9. dubna 2015 opět starostové horských obcí Brandova, Hory Sv. Kateřiny, Nové Vsi v Horách, hasičských sborů a jednatel Euroregionu Krušnohoří se svými saskými sousedy a s vedoucím referátu okresu Erzgebirgskreis Christophem Stahlem, aby společně připravili záměr projektu hasičské spolupráce v novém programovém období. Shodli se na tom, že do konce dubna všichni partneři promyslí a sepíší své potřeby a náklady, odešlou je starostovi Olbernhau, který by se měl stát lead partnerem. Spolupráce hasičů horských obcí je již dlouhou dobou na vysoké úrovni a již mnohokrát se projevila v praxi při společném zdolávání požárů na obou stranách. Podpořit tuto spolupráci společným projektem je nanejvýše smysluplné a záleží nyní jen na podání projektu, jen co bude vyhlášen.  
Aktuality | | 09.04.2015, 16:43Spolupráce se prohlubuje

image

image

Okresní hospodářská komora Most je partnerem Euroregionu Krušnohoří po celou dobu jeho trvání. Na setkání nového předsedy euroregionu Ing. Jiřího Hlinky s předsedou OHK Most Ing. Rudolfem Jungem za účasti ředitelky OHK Bc. Jiřiny Pečnerové a jednatele euroregionu Mgr. Františka Bíny v sídle OHK v Mostě obě strany potvrdily zájem na prohloubení své dosavadní spolupráce. Na základě stávající smlouvy o spolupráci budou posíleny odborné komise euroregionu o odborníky z OHK a euroregion dodá svého zástupce do sekce cestovního ruchu OHK Most. Oba partneři si budou vzájemně předávat informace do svých periodik, připomínkovat návrhy nového programového období 2015 – 2020, a také budou tradičně připravovat společné projektové záměry. Dosavadní spolupráce v tomto ohledu přinesla řadu prospěšných projektů v uplynulém období, které přispěly nejen hospodářskému rozvoji, vzájemné informovanosti, rozvoji turistiky i ekologie, ale i naplnění cíle euroregionu, kterým je vzájemné sbližování obyvatel na obou stranách Krušnohoří.  
Aktuality | | 08.04.2015, 12:20Významný člen našeho euroregionu pořádá

image

8. ročník ZÁVODU PRO CELOU RODINU

SHERPA CUP na Lesné

Sherpa Cup 2015.1.pdfAktuality | | 08.04.2015, 8:52
 

 


Činnost Euroregionu Krušnohoří je podporována Ústeckým krajem.

Přístupy od 25.10.2014:  6911469114691146911469114