Infopress 1/2015

Infopress 1/2015 stahujte zde
Infopress | | 27.03.2015, 19:11Příprava nového programu vrcholí

image

image

image

image

image

Ústecký kraj spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj a Euroregionem Krušnohoří zahájil řadu workshopů k novému programu na podporu přeshraniční spolupráce Kooperačního programu „SN-CZ

2014-2020“. První se konal 26. 3. v Lounech a zahájil ho starosta Loun Radovan Šabata, který se také aktivně zapojil do diskuse. Zástupce ministerstva Stanislav Rataj představil za velkého zájmu posluchačů ve zcela zaplněném sále lounské radnice hlavní témata nového programu a jejich prioritní osy a podrobně na příkladech vysvětlil podstatu přeshraniční spolupráce ve velkých projektech. V novém programu bude pro českou a saskou stranu od roku 2015 – 2020 dohromady 179,9 milionů EUR. Jeho výklad doplnila Ing. Marcela Holečková, která má bohaté zkušenosti nejen z hodnocení přeshraničních projektů a z přípravy nového programu za Ústecký kraj, ale i z rozhodování o projektech v dosavadním bilaterálním Monitorovacím výboru programu Cíl 3. 

Euroregion Krušnohoří představil budoucí Fond malých projektů v tomto programu; tento fond euroregiony spravují a administrují. Na základě zkušeností z uplynulého programového období je tento fond velmi oblíbeným nástrojem každodenní přeshraniční spolupráce. Využívala ho partnerská města na své aktivity, ale i mládež, spolky, školy, senioři. Dosavadní administrativní zátěž by měla být snížena zavedením paušálů, a také zjednodušením projektové žádosti. Projekty budou tak jako v uplynulém období posuzovány v společných odborných komisích euroregionu a rozhodovat o nich bude společný Lokální řídící výbor. V diskusi na závěr byl vysvětlen způsob financování projektů, vhodnost žadatelů a zaměření projektů.
Aktuality | | 26.03.2015, 18:30Sněm Euroregionu Elbe/Labe

image

image

image

image

V zasedacím sále Ústeckého magistrátu se sešel 24. 3. 2015 sněm Euroregionu Elbe/Labe. Zhodnotil práci za uplynulý rok a stanovil úkoly pro rok 2015. Je to kromě správy a administrace Fondu malých projektů tradiční sportovní a kulturní kalendář, práce odborných pracovních skupin, kulturní pas, který za sníženou cenu umožňuje návštěvu vybraných kulturních památek, ale i vlastní internetové stránky. S Euroregionem Krušnohoří předpokládá Euroregion Elbe/Labe další spolupráci v propojení práce odborných komisí, v přípravě nového programu, ve společných workshopech, a také se nabízí společná prezentace ve zpravodaji Euroregionu Krušnohoří Infopress.

Euroregion Elbe/Labe zakončil minulý rok s přebytkem 143 772 Kč, jeho příjmy byly 2 229 312 a výdaje ve výši 2 085 549. Členské příspěvky tvořily 845 000 a z Fondu malých projektů na jeho správu a administrativu obdržel tento euroregion 1 030 000 Kč. Euroregion Elbe Labe na minulém sněmu odhlasoval členský příspěvek ve výši 3 Kč na obyvatele členských obcí. Pro srovnání má Euroregion Nisa stanoven příspěvek 5 Kč, Euregio Egrensis  6 Kč, Euroregion Krušnohoří 4 Kč. Do zahájení nového programu to ale úplně stačit nebude. Velkou pomoc v době, kdy starý program skončil a nový ještě zdaleka nezačne, poskytl Ústecký kraj, podobně jako Euroregionu Krušnohoří. Na sněmu byla zvolena také po komunálních volbách nová třináctičlenná rada a kontrolní výbor.
Aktuality | | 25.03.2015, 7:56SPORT

image

image

image

image

image

Sportovní komise se sešla tentokrát ve sportovním středisku Olympiastützpunkt v Oberwiesenthalu, které je určeno pro budoucí mladé olympioniky. Mladí sportovci zde v internátu bydlí, vykonávají zde školní docházku a především pod vedením zkušených trenérů trénují. Komise měla krásnou možnost si detailně prohlédnout při podrobné exkurzi všechny prostory a nešetřila chválou nad zdejší vynikající organizací i nad výborným sportovním vybavením střediska.

Na svém jednání členové komise dopracovali námět společného projektu, kterým je databáze a katalog sportovních organizací. Dalším krokem bude již příprava několika společných sportovních projektů. Měly by navázat i na ty projekty, které se realizují právě v této době, kdy na ně není možné získat prostředky z EU. Pro přípravu databáze a sportovního katalogu vznikla menší pracovní skupina, která do konce dubna zpracuje projektový záměr. Tvoří ji na české straně Eva Kejřová z Mostu, starosta Postoloprt Zdeněk Pištora a chomutovský podnikatel a zastupitel Karel Lipmann.  Příští jednání  komise se uskuteční v květnu na české straně. Na nové programové období je tedy sportovní komise dobře připravena.
Aktuality | | 18.03.2015, 7:11Meziboří – Sayda

image

image

image

Osvědčené dlouholeté partnerství měst Meziboří a Saydy pokračuje i v době, kdy není možné na aktivity partnerských měst čerpat prostředky z EU, především z programu na podporu přeshraniční spolupráce. Na jednání v Saydě 10. března se shodli oba starostové, Petr Červenka z Meziboří a starosta Saydy Volker Krönert se svými spolupracovníky, na dalších společných konkrétních akcích.  V květnu a v červnu se obyvatelé obou města společně vydají na dva vzájemné poznávací výlety do okolí svých měst a v srpnu proběhnou oslavy jejich dvacetiletého partnerství, při kterých se na společných akcích setkají nejen obyvatelé, ale i děti a mládež. A protože partnerství Meziboří a Saydy je spojeno ještě společným partnerstvím s italským městem Sogliano al Rubicone, mladí fotbalisté z obou měst v září odjedou do Itálie na společný turnaj všech tří partnerských měst. V neformálních rozhovorech v Saydě mohli jejich účastníci z Meziboří, Saydy a Euroregionu Krušnohoří obdivovat hluboké znalosti obou starostů a jejich objektivní přístup ke složité situaci v oblasti samosprávy, jejich názory na rozvoj sportu či problematiku životního prostředí. I na současný problém pachové zátěže mají oba starostové velmi objektivní a moudrý názor. Pro oba jsou prioritou investice do společných aktivit mládeže. „Právě ony mají své velké opodstatnění a jsou pro nás zárukou, že vztahy našich obou národů a regionů nepodlehnou nebezpečnému nacionalismu a nepřátelství, jak to bohužel v některých evropských zemích dnes vidíme“, zdůraznil Volker Krönert.  
Aktuality | | 11.03.2015, 5:35Rada Euroregionu Krušnohoří v Lounech

image

image

image

image

image

Starosta Loun Radovan Šabata připravil tentokrát jednání rady dne 27. února 2015 v Lounech, v rekonstruovaném kulturním domě zvaném Zastávka. Členové rady mohli při exkurzi obdivovat moderně a účelně zařízené vnitřní prostory. Hosty jednání byli starosta Postoloprt Mgr. Zdeněk Pištora a starostka Brodce Graziella Mlýnková.

Rada se na svém lounském zasedání seznámila s vyřešením hraničního přechodu pro osobní automobily v Brandově, s přípravou Fondu malých projektů i s protesty saských občanských iniciativ proti znečišťování ovzduší v Krušnohoří. Rada považuje za vhodné setkání těchto iniciativ v komisi pro životní prostředí. Spolupráce příslušných úřadů na obou stranách hranice je velmi dobrá, a pokud z podnětu německé strany a Ústeckého kraje vznikne projektový záměr, byl by euroregion vhodným projektovým partnerem, ale nikoliv jeho ledpartnerem. 

Ing. Pavel Hajšman, vedoucí oddělení fondů a programů v Krajském úřadu Ústeckého kraje, seznámil přítomné s postupem přípravy nového česko-saského kooperačního programu. Velkým zklamáním pro všechny byla jeho informace, že se zahájením programu se počítá až možná v listopadu letošního roku. Protože Fond malých projektů Euroregionu Krušnohoří je jedním z velkých projektů v novém česko-saském kooperačního programu, může být zahájen teprve po schválení celého programu. Pro euroregiony tak vzniká velmi obtížná situace, protože jeho náklady jsou z velké části hrazeny právě z tohoto fondu. Rada proto uložila jednateli, aby se obrátil na poslance z euroregionu, aby pomohli systémově řešit takové situace, kdy euroregiony nemohou být podporovány z fondu. Hrozí nebezpečí, že budou muset propouštět své zkušené zaměstnance a po zahájení programu shánět a zaučovat nové.

Rada poté podrobně připravila valnou hromadu, podrobně projednala výroční zprávu za rok 2014 a návrh rozpočtu na rok 2015. Valná hromada se uskuteční 27. března 2015 v Mostě.
Aktuality | | 01.03.2015, 7:33Euroregion a protesty saských iniciativ

image

image

image

Na pozvání starosty Seiffenu Martina Wittiga (který byl půl roku na stáži v jednatelství euroregionu v Mostě v roce 2008), se s ním sešli 26. února 2015 na radnici v Seiffenu čeští odborníci z komise pro životní prostředí Euroregionu Krušnohoří a jednatel euroregionu. Důvodem jsou protesty občanských iniciativ na saské straně Krušnohoří proti údajnému znečištění ovzduší z průmyslových areálů na české straně. Ing. Monika Zeman z Krajského úřadu Ústeckého kraje, dlouholetá aktivní členka komise euroregionu, podrobně představila postup předávání informací o stavu ovzduší, které jsou pravidelně zasílány německým úřadům a představila legislativu ČR ohledně dodržování norem znečištění ovzduší. Velkou roli hraje Ekologické centrum pro Krušnohoří, které je za svou informační činnost vysoce oceněno Saským ministerstvem pro životní prostředí a zemědělství. Dr. Jiří Roth, předseda komise, vysvětlil starostovi Wittigovi chemickou podstatu látek obsažených v ovzduší i s možnými variantami jejich dalších chemických procesů v atmosféře. Výzkum ovzduší, provedený společně oběma stranami, však nezjistil žádné překročení limitů. Euroregion spojuje obyvatele obou stran a usiluje o dobré sousedské vztahy. Dr. Roth se proto podivil nad tím, že kampaň za čistý vzduch v Krušnohoří trvá jen v době volební kampaně a poté zcela utichne. Trochu komickou roli hraje hlavní iniciátor iniciativy za čistý vzduch Heinz-Petr-Haustein, který dokonce navrhuje demonstraci na hranicích. Petr-Heinz-Haustein ale seděl celých 8 let ve Spolkovém sněmu a měl možnost pro Krušnohoří udělat tehdy více než teď, kdy kandiduje na starostu Olbernhau. Na jednání v Seiffenu se zástupci euroregionu a starosta Seiffenu Martin Wittig shodli na tom, že se na české straně setkají v březnu 2015 zástupci saských občanských iniciativ s českými i saskými odborníky ve společné komisi pro životní prostředí a regionální plán. Záměrem by mohl být návrh společného projektového záměru, který by analyzoval aktuální stav ovzduší v Krušnohoří a připravil další konkrétní kroky na jeho ochranu. 
Aktuality | | 01.03.2015, 7:23Otevření hraničního přechodu v Brandově ohroženo

image

image

image

 

 

 

Otevření hraničního přechodu v Brandově bylo ohroženo

 

 Na základě spolupráce Euroregionu Krušnohoří a Ústeckého kraje byl připraven v jednatelství Euroregionu Krušnohoří v Mostě jednatelem Mgr. F. Bínou a ředitelem SÚS Ing. V. Macholdou návrh dohody o provedení stavebních prací na obchvatu Olbernhau přes Brandov a Horu Sv. Kateřiny, se kterou poté oba odjeli do Chemnitz. Na jednání v úřadu Landesamt für Straaßenbau und Verkehr, kterého se zúčastnili Holder Quendt vedoucí referátu, Dipl.-Ing. Sven Boëtius, vedoucí odboru, Ing. Vladimír Macholda, ředitel Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, Mgr. František Bína, jednatel, byl podrobně vysvětlen postup prací při uzavření mostu na hlavní silnici v Olbernhau v přípravě objížďky přes Brandov. Česká strana se zavazuje rozšířit a upravit silnici z Brandova k hraničnímu přechodu a přístupovou silnici k přechodu v Hoře Sv. Kateřiny. Německá strana připravovala obchvat až do Mníšku/Deutscheinsiedel. Bylo jim vysvětleno, že hraniční přechod v Hoře Sv. Kateřiny je daleko blíže a v devadesátých letech při uzavření hraničního přechodu v Hoře Sv. Šebestiána zde byla provizorně povolena i nákladní kamionová doprava. Německá strana zváží a prověří tuto možnost. Zástupci německé strany poté upozornili na to, že po objížďce přes Brandov nebude povolen průjezd osobním automobilům. To ovšem zcela mění situaci, protože na lednovém jednání v Olbernhau bylo shodně konstatováno, že otevření tohoto přechodu bude sloužit pro osobní automobily, školní autobus a lehkou nákladní dopravu, po dokončení rekonstrukce mostu v Olbernhau pak trvale pouze pro osobní automobily a lehkou nákladní dopravu. O této změněné situaci byl neprodleně informován Ústecký kraj, který vyjádřil své znepokojení a požadoval do připravované dohody zapracovat zavázání se německé strany k trvalému otevření hraničního přechodu pro osobní automobily až do vybudování plánovaného velkého obchvatu Olbernhau. V opačném případě by kraj zvážil, zda bude investovat do rozšíření přístupové silnice z Brandova k hraničnímu přechodu, protože by to byla zmařená investice. Následoval dopis hejtmana Bubeníčka a jednatele Euroregionu Krušnohoří zemskému radovi Vogelovi s touto informací. Odpověď na oba dopisy následovala bezprostředně – osobní automobily budou moci obchvat přes Brandov bez omezení využívat.

 

 

 

 

   

 

 
Aktuality | | 25.02.2015, 10:46Městské divadlo v Mostě

image

Významný, a také zakládající člen našeho euroregionu Městské divadlo v Mostě, nabízí svůj jarní program

Most DIVADLO 04.pdfAktuality | | 13.02.2015, 15:18Sociální komise v letošním roce

image

image

Ve Freibergu se v jednatelství německé části euroregionu sešli 11. února 2015 oba předsedové sociální komise, Ing. Karel Giampaoli a Frank Reißmann, s jednateli Euroregionu Krušnohoří Společně zde připravili náměty práce a plán zasedání této aktivní komise v letošním roce.

Hlavními tématy jsou problematika ohrožených rodin, znevýhodněná mládež, drogová scéna, demence a další nemoci seniorů. Jednotlivá témata budou náplní čtyř jednání komise, které se konají střídavě na obou stranách hranice a budou k nim zváni odborníci z obou stran. Důležitá bude nejen výměna zkušeností, ale vzniknou určitě i náměty společných projektů. Sociální komise Euroregionu Krušnohoří na svých zasedáních také posuzuje navržené projekty žadatelů z celého euroregionu ze sociální oblasti a dává k nim svá odborná stanoviska. Sama ale také iniciuje projekty, jakými byly v minulosti např. sociální atlas, výměna zkušeností v péči o seniory, workshopy na téma prostituce, systémy sociální práce v obou zemích, či třeba problematika streetworků. Komise tradičně spojuje svá jednání s exkurzemi, takže její členové mají dobrý přehled o sociální práci v obou částech euroregionu.      
Aktuality | | 12.02.2015, 13:59
 

 


Činnost Euroregionu Krušnohoří je podporována Ústeckým krajem.

Přístupy od 25.10.2014:  5522555225552255522555225